Hotărârea nr. 313/2001

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA, pe anul 2001, insotit de programul de reducere a platilor restante la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat, bugetele locale,bugetele fondurilor speciale, alti creditori, de reducere a creantelor si pentru reducerea pierderilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 313 din 30 10 2001

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., pe anul 2001, însoțit de programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori, de reducere a creanțelor și pentru reducerea pierderilor

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 285/28.09.2001 privind rectificarea bugetului municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 502/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

In temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001, la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., conform anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori, de reducere a creanțelor și pentru reducerea pierderilor, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați hotărâri.


asigura transmiterea și publicitatea prezentei


Prjșșebin

Hriseoa^i

< >

iu *

V1'.

X:tl6*ș$dință onstarîtin

• . •

'.I


■N


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL LOCAL GALAȚI Agentul economic : S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A GALAȚI

Sediul/adresa . Galați, str.Tecuci, pr.46

Cod fiscal . R 10843605         f

BUGETUL ACTIVITATll GENERALE

Cod 01

- milioane iei -

INDICATORI

Nr_

Preliminat/

J&ys&dls

rd.

realizat in

anului curent

Trimestrul

anul

Total

precedent

.din care:________I___

__II_______III____________IV

1

2

3

4            5

6           7           8

1. VENITURI TOTALE, din care

ioi

25.774.428

36.599.085

6.797.299

8.480 000

11 361 786

9.960.000

(rd.O2 rrd 12 4 rd. 13)

1. Venituri din exploatare, din care:

02

25.599.961

36.319.938

6.740.299

8.407.000

11.275.687

9.896.952

a)venituri din activitatea de baza

03

25.009.967

35.375 948

6.500.299

8.138000

11.044.787

9.692.862

b)venituri din alte activitati

04

589.994

943.990

240.000

269.000

230.900

204.090

c)venituri din surse bugetare,

din cate:

05

-

-

-

-

-

-

-subvenții pentru produse si activitati -subvenții pir. acoperirea diferente-

06

-

-

-

-

-

lor de preț si de tarif,

07

-

-

-

-

-

-transferuri

08

-

-

-

-

-

-prime acordate de la bugetul de stat

09

-

-

-

-

-

-

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

-

*

i

d)venituri din fonduri speciale

 • 2. Venituri financiare

 • 3. Venituri excepționale

11

12

13

44.905

129.562

71.848

207.299

10.000

47.000

15.000

58.000

26.000

60.099

20.848

42.200

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

(rd.l5+rd.33+rd.34)

1. Cheltuieli pentru exploatare, total

14

22.722.842

30.234.263

6.492.553

7.401.525

8.614.509

7.725.676

din care:

15

21.607.172

29.260.758

6.292.048

7.164.525

8.314.509

7.489.676

a) cheltuieli materiale

16

9.982.536

12.223.613

2.776.000

3.197.660

3.476.691

2.773.262

b) cheltuieli cu personalul, din care:

17

10.362.084

13.943.317

2.903.548

3.336.342

3.974.513

3.728.914

salarii brute, din care:

18

7.374.686

9.790.584

2.021.029

2.419.029

2.625.000

2.725.526

salariu brut director general

18’

-

452.373

84.600

102.773

125.000

140.000

contribuție la asigurările

sociale de stat

19

2.049.713

2.260.746

587.108

563.857

608.023

501.758

 • -  ajutor șomaj

 • -   contribuție la asigurările de

20

355.675

520.412

105.351

127.611

143.150

144.300

sanatate,conform Legii nr. 145/1997

- alte cheltuieli cu personalul 2%;

21

523.641

787.120

150.060

170.740

232.490

233.830

3%

c) cheltuieli de exploatare privind

22

58.369

584.455

40.000

55.105

365.850

123.500

amortizarea si provizioanele d) Cheltuieli prevăzute de legea

23

841.478

892.638

232.000

222.323

144.115

294.200

bugetului de stat, din care:

24

-

-

-

-

-

-

- transferuri sau subvenții

25

-

-

-

-

-

-

e) Cheltuieli de protocol

26

112.837

115.000

30.000

29.000

30.000

26.000

f) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

114.127

171.190

40.000

43.000

43.190

45.000

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

194.110

315.000

48.000

73.700

153.500

39.800

h) Tichete de masa

29

-

550.000

-

-

230.000

320.000

i) Alte cheltuieli, din care:

- taxa pentru activitatea de

30

-

1.050.000

262,500

262,500

262.500

262.500

exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

31

-

-

-

-

-

bunurilor publice

32

-

1.050.000

262.500

262.500

262.500

262.500

2. Cheltuieli financiare

33

291.205

448.005

100.005

112.000

125.000

111.000

3. Cheltuieli excepționale

34

824.465

525.500

100.500

125.000

175.000

125.000

III.Rezultat brut ( profit- pierdere)

35

3.051.586

6.364.822

304.746

1.078.475

2.747.277

2.234.324

IV.FOND DE REZERVA

36

152.580

318.240

-

-

318.240

VALTE CHELTUIELI

DEDUCTIBILE STABILITE

POTRIVIT LEGH

37

-

-

-

-

VI ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENTI

38

-

-

-

-

VII IMPOZIT PE PROFIT

39

878.467

1.643.020

105.560

337.375

730.695

469.390

VIII PROFITUL DE REPARTIZAT,

Din care :

40

2.020.539

4.403.562

-

-

-

1.Fondul de participare a salariatilor la

profit, din care :

41

202.054

440.356

-

-

-

-

- cota managerului la regii autonome

42

-

-

-

-

-

2.Varsaminte la buget din profitul net al

regiilor autonome si al institutelor

naționale de cercetare -dezvoltare

43

-

-

-

3.Surse proprii de finanțare, din care :

44

939.550

1.981.603

-

-

-

- cota de participare la profit a

administratorilor

45

60.616

-

-

-

4. Alte repartizări prevăzute de lege

(denumirea si baza legala), din care: •

46

878.935

1.981.603

• -

-

-

- cota managerului la societățile

comerciale

47

-

-

-

-

-

- dividente cuvenite statului - F P S

48

-

-

-

-

-

- dividente cuvenite altor acționari

49

878.935

1.981.603


IX SURSE DE FINANȚARE A

50

21.666.102

INVESTIȚIILOR, din care:

1. Surse proprii

51

4.446.619

2. Alocații de la buget

52

17.219.483

3.Credite bancare:

53

-

- interne

54

-

- externe

55

-

4. Alte surse

56

- ■

X.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

21.666.102

l.Inveștftii, inclusiv investiții in curs la

fpde anului

58

21.666.102

^<2. Rambursări de rate aferente creditelor

= pentru investiții:

59

-

4 ‘         - interne

60

-

*        \ - externe

XI REZERVE,

61

-

62

152.580

"' Din care :

I. Rezerve legale

63

152.580

IT.Rezerve statutare

64

-

III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala)

656.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

6.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

6.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

6.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

318.240

-

-

-

318.240

318.240

-

-

-

318.240

-

-

-

-

CONDUCĂTORUL COMPART1MEN

ruLui

FINANCIAR CONTABIL,


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LOCALE GALAȚI

Agentul economic : S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGRO ALIMENTA RE S.A

Sediul /adresa : Galați, str.Tecuci, nr.46

Codul fiscal : R 10843605BUGETUL ACT1VITATII DE TREZORERIE ( DETERMINARE CASH- FLOW)


Anexa nr. il la HCL nr. dl 5 /


Cod 02

milioane lei-

.EXPLICAȚII

Nr.

Anul

Corelații cu

Total an

Previziuni

Previziuni

Previziuni

Previziuni

rd.

precedent

bilanțul

curent,

trimestrul

trimestrul

trimestrul

trimestrul

contabil

din care:

I

II

III

IV

+

Alte venituri din exploatare si provizioane

05

11.937

F20

rd.(09+10) col. 2

943.990

240.000

269.000

230.900

204.090

=

=

Total venituri din exploatare

06

25.599.961

F20 rd.ll col.2

36.319.938

6.740.299

8.407.000

11.275.687

9.896.952

+

Cheltuieli privind mărfurile, materiile prime si materialele consumabile

07

1.898.849

F 20 din rd.(12+13 + 14)col,2

2.735.584

544.974

646.850

1.070.994

472.766

+

Energie, combustibil,etc.

08

1.709.576

F 20 din

rd.15 col.2

2.702.778

675.694

625.000

675.000

727.084

+

Salarii directe

09

7.374.686

F 20 din rd.22 col.2

9.790.584

2.021.029

2.419.029

2.625.000

2.725.526

+

Alte cheltuieli directe

10

1.377.181

F 20 din rd.(16+18 +23)col 2

3.016.445

810.000

719.045

915.500

571.900

Total cheltuieli variabile

11

12.360.292

F 20 din rd.25 col.2

18.245.391

4.051.697

4.409.924

5.286.494

4.497.276

Marja bruta(Venit din exploatare-cheltuieli variabile)

12

13.239.669

18.074.547

2.688.602

3.997.076

5.989.193

5.399.676

+

Cheltuieli fixe cu forța de munca

13

2.987.398

F 20 din rd.22 col 2

3.892.733

882.519

917.313

1.049.513

1.043.388

+

Impozite,taxe si varsaminte asimilate

14

912.066

F20rd.l9 col. 2

3.000.442

750.332

750.100

800.010

700.000

+

Amortizări si provizioane

15

841.478

F 20 rd.24 col. 2

892.638

232.000

222.323

144.115

294.200

+

Alte cheltuieli fixe

16

4.505.938

F 20 din rd.(12 la 16+18+ 23)col.2

3.229.554

375.500

864.865

1.034.377

954.812

Total cheltuieli fixe

17

9.246.880

F 20 din rd.25 col.2

11.015.367

2.240.351

2.754.601

3.028.015

2.992.400

=

Rezultatul din exploatare( +/-)

18

3.992.789

F 20 rd.26 sau 27 col.2

7.059.180

448.251

1.242.475

2.961.178

2.407.276

+

Venituri financiare

19

44.905

F 20 rd.34 col.2

71.848

10.000

15.000

26.000

20.848

Cheltuieli financiare

20

291.205

F20rd.41 col.2

448.005

100.005

112.000

125.000

111.000

+

Rezultatul fin a ncia r(+/-)

21

246.300

F 20 rd.42 sau 43 col.2

376.157

90.005

97.000

99.000

90.152

+

Venituri excepționale

Cheltuieli excepționale

22

23

129.562

824.465

F 20 rd.46 col.2

F 20 rd.47 col.2

207.299

525.500

47.000

100.500

58.000

125.000

60.099

175.000

42.200

125.000

+

=

Rezultatul excepțional (+/-)

24

694.903

F 20 rd.48 sau 49 col.2

318.201

53.500

67.000

114.901

82.800

=

Rezultatul brut al exercitiului(+/-)

25

3.051.586

F 20 rd.52 sau 53 col.2

6.364.822

304.746

1.078.475

2.747.277

2.234.324

-

Impozit pe profit

26

878.467

F 20.rd.54 col.2

1.643.020

105.560

337.375

730.695

469.390

=

Rezultatul net al exercitiului(+/-)

27

2.173.119

F 20rd.55 sau 56 col.2

4.721.802

199.186

741.100

2.016.582

1.764.934

Flux numerar

28

-

-

-

-

-

-

-

+

Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe

Achiziții de mobilizări corporale

Cheltuieli pentru imobilizări corporale si necorporale executate in regie proprie

 • 37

 • 38

 • 39

63.048.189

F 28 din rd 13 col.3

(3)

F 28 din rd.13 col.2(2)

F 28 din rd.13 col.2(2)

6.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

+

=

Flux de numerar din activitatea de investitii(B)

40

63.048.189

-

6.800.000

700.000

1.700.000

2.200.000

2.200.000

+

Variația împrumuturilor (+/-), din care :

41

138.901

F 10rd.72 (s2-sl)

-

-

-

-

+

credite pe termen scurt de primit

42

500.000

-

-

-

-

-

-

restituiri de credite pe termen scurt

43

500.000

-

-

-

-

-

-

+

Profit sau pierdere

29

2.173.119

F 20 rd.55 sau 56 (s2)

4.721.802

199.186

741.100

2.016.582

1.764.934

+

Amortizare inclusa in costuri

30

841.478

F 20 rd.24 col. 2

892.638

232.000

222.323

144.115

294.200

-

Variația stocurilor (+/-)

31

649.732

F 10 rd.21 (s2-sl)

900.000

175.000

249.000

278.000

198.000

Variația creanțelor

32

202.835

F 10rd.22 la 25(s2 -sl)

355.000

89.000

115.000

80.000

71.000

+

Variația furnizorilor si clientilor creditori(+/-)

33

584.607

F 10 rd.(73+74) (s2-sl)

400.000

80.000

85.000

115.000

120.000

-

Variația altor elemente de activ(+/-)

34

16.730.168

Din F 10(s2-sl)

17.000.000

4.250.000

4.750.000

5.000.000

3.000.000

+

Variația altor pasive (+/-)

35

15.701.040

DinF 10 (s2-sl)

16.000.000

4:175.000

4.825.000

3.5OO.OOO

3.5OO.OOO

Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)

36

548.295

3.759.440

172.186

759.423

417.697

2.410.134

+

credite pe termen mediu si lung de primit

44

-

-

-

-

-

-

-

-

restituiri de credite pe termen mediu si lung

45

-

-

-

-

-

-

-

+

Subvenții primite pentru investiții

46

17.219.483

F 10 rd.66

col.2

-

-

-

-

-

+

Dividende de plătit

47

878.935

F21 rd.10 col.l

1.981.603

-

-

-

1.981.603

+

=

Flux de numerar din activitatea financiara(C)

48

17.959.517

-

1.981.603

-

-

-

1.981.603

+

Disponibilități bănești Ia începutul perioadei

49

383.981

F 10rd.27 la 35 col.l

486.134

-

-

-

-+

Flux de numerar net

(A+B+C)

50

81.556.001

-

12.541.043

872.186

2.459.423

2.617.697

6.591.737

Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei

51

99.899.498

F 10rd.27 la35col.2

28.302.241
(2

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- -------ca

C0‘                          73

^roaumentare^agalaH


Anexa nr. 1 la HCL nr. dl?} /Șo.lO.ÎOol

PROGRAM                ---

de reducere a plăților restante către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, de reducere a creanțelor restante si pentru reducerea pierderilor

La data întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli, societatea înregistrează următoarele datorii:

 • -  la bugetul local - dividende datorate pentru profitul realizat in anul 200 in suma de 691.041.209 lei pentru care societatea a obtinut prin H.C.L nr.115/17.05.2001, eșalonarea lor la plata pana la 31.12.2001.

 • -  la bugetul de stat - impozit pentru dividendele datorate pentru anul 2000 in suma de 77.893.468 lei, care se va vira la bugetul de stat pana la data plătii ratei lunare ( conform eșalonării H.C.L 115/17.05.2001, mai sus amintite), dar nu mai târziu de 31.12.2001 pentru tot impozitul aferent dividendelor datorate.

 • -  la bugetele asigurărilor sociale de stat - societatea nu înregistrează datorii la data întocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

 • -  la bugetele fondurilor speciale - societatea nu înregistrează datorii la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

 • -  alti creditori - societatea inregistreaza datorii către furnizori in suma de 527.000.000 lei si furnizori pentru investiții in suma de 543.000.000 lei, dar reprezintă datorii curente ale societății;

 • -  societatea nu inregistreaza pierderi la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

Pentru perioada următoare se vor întreprinde masuri cu caracter permanent pentru ca astfel de plăti restante sa nu se producă :

 • a) asigurarea resurselor necesare la data când aceste datorii se creaza;

 • b) plata la timp a acestor obligații pentru evitarea producerii de majorări de intarziere si a înregistrării de obligații restante.

DIRECȚQR-G^NERAL, ec.EtJQE^^HARIA

CONTABIL SEF, ec. VIORICĂ SANDU /

AU TORiTAd EA AUMLMS1 RATîEs PUBLICE

I OCALE : CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Vgenttn economie S.C A£hWNiSTRAT!A E1ETELOR

AGROALI MENTA RE S.A GALAȚI

Sediu î/adre^a Gaîati, str.Tecuci, pr.46

< -'■ fecai R >0843605

Cod 01

RUGE Ti L ACTîVfEA HI GENERALE

- milioane iei -

ăNDlCATORî

Nr__ Preliminat/ Prevedenie rd    realizai in     amâni curezi

fnmesîrul

anul            Tocai

preceden*      .din care:          f         fi

Til          IV

1

■7

4

5

6

g

L VENITURI TOTALE, din care.

Oi

25.774 428

! 36.599.085

6.797.299

S.480.000

ÎI.361 786

9.960.000 1

;! frd.02 -i-rd. 12 + rd. !3)

j

j

1

‘   •. Venituri din exploatare, din care:

02

25 599.961

36.319 938

6.74ij 299

S 7 000   '

11.275 687

9.896.952

a)venituri din activitatea de baza

25 009.967

\ 35.375 948

6.500.299

8 138 000

11.044.787

9.692.862 !

b)venituri din aîte activîtati

04

580.994

943.990

240 009

269.000

230.900

204 090 *

c)ver.ituri din surse bugetare,

j

j

din caie:

l

-

-

- sub entii pentru produse si activîtati

-

?

-

1

-subvenții ptr. acoperirea diferente-

|

i

;          lor de preț si de tarif.

)7

- ■

1 -

-transferuri

08

1

-

I              -                 1

-prime acordate de Ia bugetul de stat

1

-

-

-            i

i

-alte Sume primite de ia bugetul de

î

-

|

-

-

(       stat

J

i

i

i