Hotărârea nr. 311/2001

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la SC APATERM SA pe anul 2001, insotit de: programul de reducere a platilor restante la bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programul de reducere a creantelor si a obligatiilor de plata restante si programul anual pentru reducerea pierderilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 311 din 30 10 2001

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. APATERM S.A., pe anul 2001, însoțit de: programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori; programul de reducere a creanțelor și a obligațiilor de plată restante și programul anual pentru reducerea pierderilor

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile HCL nr. 285/28.09.2001 privind rectificarea bugetului municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile Ordinul nr. 502/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTA RAȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2001, la S.C. APATERM S.A., conform anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă programul de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori; programul de reducere a creanțelor și a obligațiilor de plată restante și programul anual pentru reducerea pierderilor, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.          l\

Art.4 - Secretarul municipiului Garați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                         '

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore MateL

S.C. APA TERM S.A. GALAȚIDIRECT

ARIS1TDF


BUGETUL ACTIVITATI1 GENERALE RECTIFICAT
PE ANUL 2001


AL

SESCU


J

[ A\XXlL. LEI

Nr. cri.

SPECIFICAȚII

APROBAI

2001

RECTIFICAT 2001

TOTAL

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. IV

1

I.VENITURI TOTALE (rd.2+9+10):

590.304

697.667

218.548

85.809

96.037

297.273

2

1 Venituli din exploatare:

577.469

630.135

218.11 1

85.181

75.673

251.170

.>

-.venituri din activ.de baza

564.385

493.889

164.199

68.204

62.746

198.740

4

-venituri din alte activ.

13.084

15.552

2.884

3.-310

5.564

3.794

5

-venituri din surse bugetare:

-

-

-

-

-

-

6

-subvenții pt.acop.dif.de preț si tarif

118.000

120.694

51.028

13.667

7.363

48.636

7

-alte sume primite de la bugetul de stat

-

-

-

-

-

-

8

-venituri din fonduri speciale

-

-

-

-

-

-

9

2.Venituri financiare

180

175

60

21

49

45

10

3.Venituri excepționale

12.655

67.357

376

608

31.315

35.058

1 1

ll.CIIEL 1'UIELI T()TALE(rd. 12+31+32):

587.122

738.359

218.763

99.786

117.744

302.066

12

1.( hcltuicli de exploatare:

570.153

633.317

208.765

99.370

94.056

231.126

13

-.clicii.materiale

396.762

439.116

164.252

53.071

44.153

177.640

14

-cheli.cu personalul

129.213

147.241

35.614

36.462

37.665

37.500

15

-salarii brute

90.996

102.861

24.036

25.708

26.675

26.442

16

-conliib.la asig.sociale de stal

22.747

25.525

7.159

5.974

6.223

6.169

17

-ajutor de șomaj

4.550

5.143

1.202

1.285

1.334

1.322

ÎS

-conli ib.la asig.de sanat.cf.legif 145/97

6.370

7.223

T.694

1.811

1.867

1.851

19

-alte ch.cu personalul

4.550

6.490

1.523

1.685

1.566

1.716

20

-amorliz.

2.310

2.818

677

695

723

723

21

-chelt.prev.de legea bug.de stat

1.215

-

-

-

-

-

22

-transferuri sau subvenții

-

-

-

-

-

-

23

-.chcll.de protocol

81

5

3

2

-

-

24

-.chcll.de reclama si publicitate

-

1

1

-

-

-

25

-cheli.sponsorizare

-

-

-

-

-

•K.   -

26

Alte cheli.:

40.572

' 44.136

8.218

9.140

11.515

15.263

27

-taxa pt.activ de cxpl.a res.minerale

-

-

-

-

-

-

28

-redevenla din conces.drumurilor publice

6.923

7.200

1.733

1.867

1.800

1.800

29

-tichelc de masa

18.313

19.794

3.761

4.496

5.320

6.217

in

fond la dispoz administi aloi ulm

31

2.Cheltuieli financiare

-

-

-

-

-

-

32

3.Cheltuieli excepționale

16.969

105.042

9.999

415

23.688

70.940

33

III.REZULTAT BRUT profit/pierdere

3.182

-40.692

-216

-13.976

-21.707

-4.793

<x>

C>

O (O §

Anexa nr. la HCL nr. dH
O) nT ®’


<4

IV.IONI) DE REZERVA

159

35

V.ALTE (HELP.DEDUC TIBILE conf.legii

-

<6

VI.AC OP. PIERDERI DIN ANII PREC EDEN TI

2.979

37

VII.IMPOZH PE PROFIT

1 1

38

VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT

33

39

1.Fondul de participare a salariatilor la profil,din care:

40

cota nianagciului

41

2.Varsaininte la buget

42

3.Silise piopiii de finanțare din care:

4 3

-cota de participare la profit a adminislr

44

4.Alte rcpaitizari el. legii din care:

45

•cota inanagciulm

46

-dividende cuvenite stal

47

-dividende cuvenite altoi acționari

48

IX.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

41.372

49

1 .Surse proprii

2.372

50

2.Alocații de la buget

39.000

51

3.Credite bancare:

-

52

-interne

-

53

-externe

-

54

4.Alte surse

-

-rr

X.C HELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41.372

56

1.Investiții, inclusiv invest in curs la finele anului

41.372

57

2.Rambursări de rate aferente credit pentru investiții

! 58

-interne

59

-externe

60

XI.REZERVE:

61

1 .Rczei vc legale

62

2.Rezerve statutare

63

3.Alte rezerve

-

-

-

51.472

8.584

9.661

1 1.290

21.937

2.372

200

95

604

1.473

49.100

8.384

9.566

10.686

20.464

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.472

7.363

5.851

11.648

26.610

51.472

7.363

5.851

11.648

26.610

-

-

-

S.C . APA 1 ERM S.A. GALA TI


BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE REC TIFIC AT PE ANI ti. 2001

VIZAI,

DII^CTOR GENERAL ASESC U A >1Nr. cri.

SPEC IEIC A I II

APROBAI

2001

RECTIFICAT 2001

TOTAL

TRIM. 1

TRIM. 11

TRIM. III

I RIM. IV

1

(. ‘itra de afaceri

564.385

51 1.058

168.188

76.324

67.806

198.740

2

Producția stocata

■ -

-

-

-

-

-

3

Producția imobilizata

-

-

-

-

-

-

4

Subvenții de exploatare

1 18.000

120.694

51.028

13.667

7.363

48.636

5

Alte venituri din exploatare si prov.

13.084

15.552

2.884

3.310

5.564

3.794

6

TOTAL VENITURI EXPLOATARE

577.469

630.135

218.111

85.181

75.673

251.170

7

Cheli.priv.mf., mat.prime si materialele

57.801

30.857

9.449

9.545

8.677

3.186

8

Energie,conbustibil

323.347

408.259

154.802

43.527

35.476

174.454

9

Salarii directe

85.576

74.726

17.378

18.587

19.417

19.344

10

Alte cheltuieli directe

13.747

40.622

8.500

8.863

9.226

14.033

1 1

IC)TAL C HELTUIELI VARIABILE

480.471

554.464

190.129

80.522

72.796

211.017

12

Marja bruta(venit cxpl-ch.variabile)

96.865

75.671

27.982

4.659

2.877

40.153

13

Cheli.fixe cu forța de munca

33.488

28.135

6.658

7.121

7.258

7.098

14

Impozite, laxe si varsaminte asimilate

350

7.259

1.719

1.855

1.884

1.801

15

Amortizări

2.310

2.818

677

695

723

723

16

Alte cheli.fixe

53.534

40.641

9.582

9.177

1 1.395

10.487

17

TOTAL CHELTUIELI FIXE

89.682

78.853

18.636

18.848

21.260

20.109

18

REZULTATUL EXPLOATĂRII

7.316

-3.182

9.346

-14.189

-18.383

20.044

19

Venituri financiare

180

175

60

21

34

60

20

(’hclt. financiare

-

-

-

-

-

-

21

Rezultatul financiar

180

175

60

21

34

60

22

Venituri excepționale

12.655

67.357

376

608

9.315

57.058

23

(‘huit.excepționale

16.969

105.042

9.999

415

42

94.586

24

Rezultatul excepțional

-4.314

-37:685

-9.623

193

9.273

-37.528

25

Rezultatul brut al exercițiului

3.182

-40.692

-216

-

-

-

26

Impozit pe profit

11

-

-

-

-

-

27

Rezultatul net al exercițiului

3.171

-40.692

-216

-13.976

-21.707

-4.793

■>v

Flux numerar

29

Profit sau pierdere

3.171

-40.692

-216

-13.976

-21.707

-4.793

30

Amortizare inclusa in cost

2.310

2.818

677

695

723

723

31

Variația stocurilor

-36

-36

-9

-9

-9

-9


Anexa nr. II


® ’ (C

Sg:


32

Vaiialia crcantcloi

-124.355

-124.355

-24.355

-25.000

-33.000

-42.000

3 3

Variația furnizorilor si clienlilor creditori

-124.355

-124.355

-24.355

-25.000

-33.000

-42.000

34

Variația clementelor de activ

-

-

-

-

-

-

35

Vaiiatia altor pasive

-

-

36

Flux de numerar din activ, de cxpl.(A)

5.517

5.517

-298

-3.763

-9.336

18.914

37

Sume din vanzarca activ si miji.fixe

-

-

-

-

-

-

38

Achiziții de imobilizai i corporale

2.372

2.372

458

638

638

638

39

(’h.pl.imob.coi p.si nccorp.cxcc.in regie proprie

-

-

-

-

-

-

40

Flux numerar din activ, de investitii(B)

-2.372

-2.372

-458

-638

-638

-638

41

Vai iatia imprumut din caic:

-

-

-

-

-

-

42

-creanțe pe termen scurt de primit

• -

-

-

-

-

-

43

-restituiri de credite pe termen scurt

-

-

-

-

-

-

44

-credite pe termen mediu si lung de primit

-

-

-

-

-

-

45

Subvenții primite pentru investiții

39.000

49.100

8.384

9.566

10.686

20.464

46

Dividende de plătit

-

-

-

-

-

-

47

Flux de numerar din aclv.financ.(C’)

39.000

49.100

8.384

9.566

10.686

20.464

48

Disponibilități bănești la inceputul perioadei

4.757

4.757

4.757

4.827

4.898

4.970

49

Flux de numerar (A • B t C)

51.897

52.245

7.628

5.165

712

38.740

țso

Disponibilități băneștii la sfârșitul perioadei)

5.845

5.845

4.827

4.898

4.970

5.845


DIRECTOR ECONOMIC -COMERCIAL, ec. E. l’ARASC HIVDIRECTOR PRODUCTI ing. N. PODARU
SEF BIROU PRETURI, cont. V. TANU
S.C. APATERN1 S.A.

DIRECȚI A EC ONOMICO - COMERCIALA

Program de reducere a plăților restante la bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori

S.C. APATERM S.A. Galați nu prezenta obligații bugetare restante la data de 31.12.2000 si nici in prezent.

Anexa nr. 2

la HCL nr. Sil /3qJ0.?0q|

Program de reducere a creanțelor si a obligațiilor de plata restante

- mii lei -

CREANȚE

CREANȚE

CREANȚE

31.12.2000       265632

30.06.2001       318169

31.08.2001       302720

Din care:

Din care:

Din care:

-clienti           237932

- clienti            269023

- clienti            253756

- subvenții          27700

- subvenții         49146

- subvenții         48964

- mii lei

OBLIGA TII RESTANTE

OBLIGA TII RESTANTE

OBLIGA TII RESTANTE

31.12.2000

268532

30.06.2001

322950

31.08.2001

321

112

Din care:

Din care:

Din care:

- furnizori

268532

- furnizori

322950

- furnizori

321

112

Propunem ca limita maxima de reducere a creanțelor si a obligațiilor restante inregistrate la data de 31.12.2000 sa fie de 237 mld lei.

Masuri pentru reducerea creanțelor:

  • 1. Se vor constitui comisii din salariatii societății care sa mearga la Asociațiile de proprietari, in special la cele cu locatari rau platnici pentru incasarea creanțelor.

  • 2. Se vor transmite adrese la instituțiile publice si agenții economici din Municipiul Galați, in vederea reținerii obligațiilor de plata privind prestațiile societății si virarea lor către S.C. APATERM S.A. Galați.

  • 3. Se vor transmite adrese nominale către Primăria Municipiului Galați cu chiriașii din imobilele acesteia in vederea recuperării debitelor.

  • 4. Se va urmări in permanenta incasarea subvenției pentru diferentele de preț la energie termica de la bugetul local.

  • 5. Sistarea prestațiilor la clientii rau voitori si acționarea lor in instanța.