Hotărârea nr. 310/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 27 T43, P28, catier Traian Nord, in vederea construirii unei locuinte

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 310 din 28 09 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 27, T. 43, P. 28, cartier Traian Nord, în vederea construirii unei locuințe.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 27, T. 43, P. 28, cartier Traian Nord, în vederea construirii unei locuințe, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 27, T. 43, P. 28, cartier Traian Nord, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului GalațLva.asigura transmiterea și publicitatea prezentei


hotărâri.


Grigore Mateiz


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE LE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei z? ,