Hotărârea nr. 31/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 28, T 39, P 19, pentru construirea unei locuinte

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 31 din 25 012001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 28, T 39, P19, pentru construirea unei locuințe.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”c”, “g* și “m” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată

în 1996;


HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 28, T 39, P19, pentru construirea unei locuințe, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 28, T 39, P19, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei