Hotărârea nr. 300/2001

Atribuirea directa a Pietei Micro 20 - SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 300

din 28 09 2001

privind: atribuirea directă a Pieței Micro 20, Societății Comerciale

Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare:

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. f și g din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă atribuirea directă a Pieței Micro 20, Societății Comerciale Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.Galați, având o suprafață de teren de 6 419 mp din care 1 817 mp ocupată de construcții, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local Galați și S.C.Administrația Piețelor Agroalimentare S. A.Galați, pe o durată de 3 ani.

Art.3 - Redevența a fost stabilită și se plătește conform HCL nr.95/5.04.2001.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului -Galați.^/a asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.                                  X


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei ? z

SOCIETATEA COMERCIALA

«PROIECT’1 S.A. GALAȚI

)


Proiect nr. 6042/1994

Piața agroalimentară micro 2C (surse proprii)

Faza: DE - HALA ACOPERITA


MEMORIU GENERAL


ANEXA

la IICL nr./jțx? /J&O?* Pop/*

Ț « DATE . GENERA_LE

X.lo Denumirea obiectivului de Mi cr o


investiție: Piața

20 (surse proprii)


agroalimentsr?^

- HALAl02o Proiectantul:

 • 1.3. Beneficiarul:

 • 1.4. Amplasamentul:


ACOPERITA.

SaG. PROIECT SOA. GALAȚI

R0Ao PENTRU ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

COMERCIALE GALAȚI.

Municipiul Galați, cartierul Dunărea, Micro 20, pe tiu teren delimitat de blocurile A13, A12, H*3, JS, H20


 • 1.5, Identificare:

 • 1.6. Valoarea totală a


Proiect nr.

investiției:


6042/1994


tct


din care 0 + Mt

II o DATE TEHNICE A LE IgVESTiI I EI

2.Io Suprafața terenului ocupat ie Întreaga investit;! o •             _ A.          A ”?   z-'       - ■> ' x- - - £    >4 Q

a                      -■* vj. W.                                           ♦ T '*■ •              .

2o2o Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament î

 • - zone seismica de calcul: C; gradul 3 seismic;

 • - perioada de colț: 1,5 secui de

strat de umplutură de pământ negru și sol

vegetal negru în grosime de 1,00 strat de loess galben macroporio umeziră până la adâncimi de 13,0 convențională 80 KPa„

- 1,30 mj un sensibil la m; presiunea


- nivelul maxim al apelor freatice: 20,0 m adâncime.

2.4. Elemente funcționale.

Se propune realizarea unei hala acoperite cu demisol luminat natural, parter și etaj parțial, structurată în patru corpuri (A,3,C,D), despărțite între ele prin rosturi de tasare*

Accesul publicului din afară se realizează la nivelul parterului, prin două intrări, diferite de cele rezervate pentru accesul mărfii, care se face prin alte două intrări*

La spațiile comerciale de la etajul parțial, publicul accede prin două scări exterioare și prin alte două scări din interiorul halei.

Marfa este primită la nivelul parterului și transporta la nivelul demisolului și al etajului parțial prin intermediul a 4 scări și a 6 platforme de marfă: 2 platforme cu capacitatea de 250 kg și 4 platforme cu capacitatea de 100 kg*

2Tu există subsol tehnic, doar canale tehr>-i aa vizitabil sub pardoseala demisolului*

Zona demisol cuprinde următoarele spații:

 • - spații primire + dirijare marfă; camere frigorifice pentru produse din carne; spații pentru depozitare legume - fructe cu legătură directă cu magazinele de la parter și spații pentru depozitarea rădăcinoa selor; grupuri sanitare pentru public în legătură cu scările exterioare și grupuri sanitare pentru personal și vestiare, în legătură cu scările pent accesul mărfii >i spălător pentru vasele mari de

la depozitele frigorifice; adăpost ALA cu grup sanitar propriu, cu o capacitate de oca* 450 locuri ou trei ieșiri în direcții diferita (cf* HGH 231/ -1 septembrie 1932; instrucți un i 1  n-, 500/1973

privind proiectarea și executarea adăposturilor de a p ăra re oi vilă} *

Zona parter cuprinde următoarele spapii:

 • - spații acces public, spații acces marfă; spații desfacere legume - fructe în legătură ou spațiile de depozitare de la subsol; spații vânzare brânză; spații vânzare carne; două magazine vânzare prepai carne; magazin pescărie. Toate magazinele sunt prevăzute cu spații de depozitare și dulapuri frig pentru conservarea produselor,» Magazinele de legume fructe, vânzare carne, pește, brânză sunt dispuse perimetral în construcția halei, astfel încât în mijloc în corpul A se creează un spațiu liber de cca430 mp, destinat tonetelor pentru vânzarea de produse agroalimentare aparținând, în general, micilor producători® Această zonă este supraânălțată®

Zona etajului parțial din corpul A cuprinde:

- spații de acces public, marfă și personal; magazine pentru desfacere produse agroindustriale, grupuri sanitare pentru personal® Această zonă permite publicului să aibă perspectiva asupra întregului spațiu de expunere marfă la tonetele de la parter și a fost creată tocmai pentru a contribui la o eficiență folosire a spațiului pe verticală, acolo unde nu era necesară o înălțime mare ca cea din zona tonetelor.

2®4o Caracteristicile principale ale construcției: 2®4ol© Clădire: - deschideri de 6,00 m

 • - travei de 6,00 ai

 • - aria construită Ac » 1317,0 mp •+

 • - aria desfășurată construită:

Adc » 4047,0 mp

 • - număr de nivele:

demisol + parter + etaj parțial

(corp A)®

 • - înălțimea nivelelor față de cota

4- 0,00:

 • - h demisol =■ - 3,00 m

 • - h parter =»

 • - corpurile lateral (3,C,3): h * + 3,70 mț + 3,36 m;

 • - corpul A - e-aj parțial +3,CC

- hala centrală: +7,22

♦ + 8,20

 • - înălțimea maximă la atic: + 3,70

 • - volumul construit: 13.457,0 mc Categoria de importanță a clădirii: C (normală) conform

Hotărârii pentru aprobare regulamente cf® O.G® 2/1994 privind

•• // •• calitatea în construcții.

2.4<>2. Clădirea beneficiază de utilități prin racordarea la rețelele din zonă: electrice, telefonice, apă rece și canalizare», încălzirea se realizează prin racordarea la sursele existente de energie termică în interiorul incintei.

2.5» Structura constructivă: fundații continue

monolite sub diafragme; pereți diafragme din b.a. monolit la subsol; cadre din stâlpi și grinzi din b.a. monolit la restul clădirii; planșeele intermediare de la corpul A și de la corpurile B,C,D din b.a. monolit iar planșeul peste corpul -A din CP 1,5 x 6. închiderile exterioare se realizează din zidărie BCA 35 cm, cu placarea elementelor de beton cu BC.A de 20 cm; tâmplărie metalică și geam.


2.6. Finisaje interioare:

 • - pereții interiori sunt placați cu faianță pe toată înălțimea; zugrăveli cu culori de apă pe tavane;

 • - pardoselile sunt realizate din mozaic pe două straturi de hidroizolație;

Finisajele exterioare se realizează prin suprafețe

mari vitrate, iar pe zidărie cu praf de piatră + coloranți pe tencuială; soclul este realizat cu similipiatrăo

Evacuarea apelor pluviale se face la exterior, cu

barbacane și burlane din tablă. Izolația termică se face cu plăci de polistiren; hidroizolația se realizează cu materiale bituminoase.

 • III. R3SP3CT^RRA NCRM3L0R T3HNIC3 PRIVIND PR0T3CTIJ LA âCTIU2T3â FOCULUI. în conformitate cu prevederile Decretului 290/ 1977 și normele ?.113/33, Ordinul Ministerului de Incerne


-A.l. Sistemul constructiv:

Co — cadre cu stâlpi și grinzi din b.a. monolit; limita peste 7 ore;

Co - planșee din beton armat monolit de 15 cm gros sau prefabricat; limita 1 h;

Cc - închiderea fațadelor cu zidărie BC.A 35 cm gros, limita peste 7 ore;Co - pereți interiori din zidărie de cărămidă; li mi ta 3 h 30»;

Rezultă gradul I de rezistență la foc.

A.2O Clasa de pericol de incendiu și categoria de pericol. de incendiu.

Având în vedere că spațiile pentru depozitare se referă numai la produsele de carne, pește, brânză, legume, fructe, conserve în cutii metalice sau borcane, lichide incombus-tibile îmbuteliate, deci produse fără energie calorică mare, se stabilește clasa PI (fără pericol).»

Categoria de pericol de incendiu: B (subsol).

A .3. Asigurarea căilor de evacuare.

Construcția cu suprafața de 1817,0 mp, se constituie într-un compartiment de incendiu.

Suprafața realizată demisol: 1310,0 mp

Suprafața realizată parter: 1817,0 mp

Suprafața realizată etaj parțial: 420,0 mp

Numărul de fluxuri ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor se determină astfel, pe fiecare nivel în parte.

? =s —— , unde ? = numărul de fluxuri

C

N « numărul de persoane care trebuie să treacă prin calea de evacuare.

C - capacitatea de evacuare a unui flux.

Necesar: - Demisol; S « 1300,0 mp - fără public.

N » max. 40 persoane;

3 a 90 (conform tab.13).

? = — - 4° = 0,44 = 1 flux

0 90

Realizat - demisol: 6 fluxuri

Necesar - Parter : S =» 1317,0 mp, din care: accesibilă

publicului: 600 mp

oublic N *     « 600 persoane (conform tabel 12)

1,0

personal N =» 10% x 600 = 60 persoane (conform tab.12)

N « Total persoane: 660 persoane

C * 75 (conform tabl.13).

75


8,8 * 9 fluxuriRealizat - parter: 5 uși x 1,80 m (3 fluxuri) =» 15 fluxuri Necesar - 3taj parțial - S « 420 mp, .din care, accesibilă publicului: 100 mp

public N =3 i22, M 67 persoane (conform Tab*12)

1,5

personal N » 10% x 67 * 7 persoane (cf«tabel 12)*

N * total persoane: 74 persoane

C a 75 (conform tab.13)

F »    =. 0,93 = 1 flux

75

Realizat etaj parțial: 6 fluxuri

S-au respectat prevederile privind dimensionarea că." de evacuare (lungimi, lățimi) conform cap.11 - P.113/1983.

3O Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor conform Ordin M.I. 381/14*03.1994, Ordin M.L.P.â.T* nr.1219/ 3.03.1994.

Riscul de izbucnire a incendiului*

-Activitatea desfășurată în clădire nu implică substanțe combustibile și nu există surse de aprindere a acestora*

Rezistența la foc a construcției a fost calculată mai sus conform normelor specifice, iar clădirea nu prezintă puncte vulnerabile*

C. Se va respecta HGR nr.51/5.02.1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității PSI în unitățile economice*

D* Dotarea cu mijloace de stingere este conform listei anexate în partea economică*

 • IV. In execuție se vor respecta normele privind protecția și igiena muncii în construcții conform Regulamentului publicat în 3.0* voi* 5-3/1993.

  • V. Se va acorda mare atenție din ficiarului asupra necesității și


  partea constructorului și bene-verificării calității lucrărilor


efectuate, conform Programului de urmărire și verificare a lucrărilor de construcții pe faze de execuție, conform Ordin 20 IGSIC, anexat la proiect*

 • VI. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR: 24 luni

  VERIFICAT, arh. I» Radi  arh


i

ÎNTOCMIT,<./

L.Buhociu

NE/ex 5


■ i i


cALC_ULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEI INCINTA PIAȚĂ MÎCRO 20-GALAȚÎ


X

Y

1

438 999,00

735858,15

2

439005,55

73 58 70,45

3

439011,05

73 5 868,00

4

4 39 056,90

|  735 925,00

5

438 951,10

73 5 9 46,10

5

j 4 38 9 44 10

735 900.00


6419^00 mp.SCARA 1:500