Hotărârea nr. 299/2001

Atribuirea directa a Pietii Centrale - SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 299 din 28 09 2001

privind: atribuirea directă a Pieței Centrale, Societății Comerciale

Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile art.40, alin.1 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. f și g din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă atribuirea directă a Pieței Centrale, Societății Comerciale Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, având o suprafață de teren de 28 537 mp din care 1700 mp ocupată de construcții, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local Galați și

S.C.Administrația Piețelor Agroalimentare S. A.Galați, pe o durată de 3 ani.

Art.3 - Redevența a fost stabilită și se plătește conform HCL nr.95/5.04.2001.

Art.4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Qș.latkv^asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore MateL^/„-

SOCIETATEA COMERCIALA " PROIECT " SA GALAȚIANEXA

la HCL nr.-2?7         Eoe/

Sta

R

R

*


MEMORIU JUSTIFICATIV 3KSBSK =*X= =»an«33n

 • 1. DATE GENERALE

Titularul investiției "Piața Centrală" acoperire și amenajare, este Primăria Municipiului Galați, iar beneficiar Regia Autonomă pentru Administrarea Piețelor Comerciale Galați.

Proiectantul general al lucrărilor de acoperire și amenajărilor din Piața Centrală este Societatea Comercială "PROIECT" SA Galați, la comanda fermă a R.A. pentru Administrarea Piețelor Comerciale Galațifproiect în fază "Studiu de fezabilitate” ce are nr. 8164/1995.

Amplasamentul Pieței Centrale este delimitat de străzile Tecuci, J^vilei și Tpaian.

 • 2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Scopul lucrărilor estw transformarea actualei piați țărănești într-o piață modernă care să.ofere cumpărătorilor și vânzătorilor condiții civilizate pentru desfășurarea unei activități da comerț cu un confort sporit în toate anotimpurile anului.

■i

^1

tai


Lucrările ocazionate de modernizarea Pieței Centrale a orașului Galați, impun și îmbunătățirea circulației din zonă, prin eliminarea punctelor de stagnare a traficului și asigurarea unor spații de parcare corespunzătoare.

 • 3. ELEMENTE DE COORDONARE

Actele da reglementare obținute în vederea promovării acestor lucrări sunt anezate la prezentul memoriu și se compun din

 • - avizul Inspectoratului de Poliție Sanitară și Medicină Preventivă Galați nr. 31/11.ol.1996;

 • - avizul Regiei Autonome de Gospodărire Comunală

 • - avizul Filialei de Rețele Electrice nr.lo472/2o.ll.l99!

 • - avizul Direcției de Telecomunicații Galați nr. 228/169'.

—^ ztc/c:a           _ r '•'V- ?7v     ?<■ &•/./&}£

 • - avlzhl Regionalei de Gaze Galați nr. 8o58/14.12.1995;

 • - avizul Filialei Electrocentrale nr. 239/15.ol.1996/6215<

 • 4. SCURTA DESCRIERE A OBIECTIVULUI

Amenajarea și extinderea Pieței Centrale Galați constă în realizarea unei construcții cu subsol pentru parcarea mașinilor și ur parter amenajat pentru desfășurarea activității dini comerț de piață liberă.

In acest scop se păstrează construcțiile din partea de Sud și Vest ale pieței și se ds^fț^Lațează construcțiile metalice provizorii de pe platou confc^*pfâl&iui de situație Al.

//* A x-es*.1* ie 5»''''^

Utilitățile se vot^real^a^ prin racordarea noilor rețele de apă,canalizare, energieH^f^ctrldă, termică, telefonie, la rețelele existente în zonă^donf orm aVi^i-lor'/beneficiarilor •

Debitul cerinței de apa va fi prelevat din rețeaua oră^ nească de alimentare cu apă potabilă, este de 5»8 1/s. Debitul de calcul pentru apa uzată care se va evacua în rețeaua de canalizare orășănească este de 4*68 1/s. Dimensionarea sistemâlui de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate s-a făcut pe baza cerinței de apă și a debitului de apă uzată evacuată astfel î

 • - alimentarea cu apă rece este proiectată a se face printr conductă de oțel 0 2oo mm branșată la conducta existentă din strada Movilei de 0 8oo mm;

 • - evacuarea apelor uzate menajere se va face prin tuburi de gresie Dn 3o 3o ♦ 4o cm racorsata la colectorul din strada Movilei ce are un diametru nominal egal cu loo cm.

Toate conductele purtătoare de apă se vor mcnt3 în canale de protecție.

Sistemul constructiv este din stâlpi și grinzi, planșee pe prefabricata, acoperiș terasă au un luminator central. închiderile exterioare se fac cu tâmplărie metalică și geamuri cu posibilitatea deschiderii parțiale pentru aerisire,

Pentru parcarea a 42 de mașini la subsolul construcției (cota - 3,5o m)proiectul prevede construirea a două cai:

 • - una de acces in 3ubsol direct din exterior cu posibilits tea ca pasagerii 3a ajungă la parter (în piață) printr-o scară interioară ;

 • - una de ieșire direct afară.

S-au prevăzut 6 hidranți de incendiu pentru interior din care 4 la subsol și 2 la parter, având debitul de 5 1/s ?i hidranți exteriori cu un debit de 15 1/s dimensionați ca număr și debit confox

..//


-    3    -

Normativelor PSI/1994 care prevede că la o construcție cu un volun de 17.2oo mc și un regim de înălțime S + P, sunt .necesari 15 l/și un număr de 3 hidranți.

Lipsa grupurilor sanitare din construcția proiectată este motivată de existenta în imediata apropiere a două WC-uri publice:

 • - unul existent în strada Tecuci

 • - unul în construcția lângă complexul alimentar din

  strada Movilei.

  Marcajele șijDaătfnTizarea drumurilor s-au studiat în


  zonă delimitată de străz±-la.=Trai^n, Movilei» Tecuci și Frumoasei, arul sporit de spatii de parcare, ca suprafață pe amplasamentele în apropierea punctelor de inter


  parcajele existente deosebit•


  e
  h^- ns pății


selectarea

longitudinale și transversale•


fluxurilor de circulație se Trecerile

de pietoni, intersecțiile și punctele de interes vor fi semnalizate corespunzător. Carosabilul va fi încadrat cu borduri prefabricate de beton. Trotuarele (strada Tecuci, Movilei) vor fi delimitate de parapeți pentru organizarea concentrată a trecerii, ^entru evitarea blocajelor și a ștrangulărilor se vor realiza trasee cu sens unic

și se vor monta panouri avertizoare pentru interzicerea opririlor și staționărilor pe perimetrele aglomerate din piață.

Aria desfășurată a noii pieți este de 3.51o mp iar cea construită de l.Too mp.


VERIFICAT,

SEP PROIECT

Ion R^di ■

j.

Red. I.T.

Dact. C.M0r

i

1

i


;            > i

i •

ki

i

i j

’TI


: t-OR Cu.MERCiALE - EAlATI

\”3A A GALA':-ACOPERIRE S: AHNAjVc


S.PF

S.F.


»