Hotărârea nr. 296/2001

Aprobarea decalarii cu 60 de zile a achitarii sumei totale pentru spatiul comercial cumparat de SC GALMOPAN SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nt. 296 din 28 09 2001

privind: aprobarea decalării cu 60 de zile a achitării sumei totale restante pentru spațiul comercial cumpărat de S.C. GALMOPAN S.A.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Nicolescu Sorin - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile H.C.L nr. 123/28.09.2000 privind modalitatea de plată a spațiilor comerciale vândute conform H.G. nr. 505/1998;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 64/01.03.2001 privind aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de vânzare a spațiului comercial situat în municipiul Galați, str. Albatros, nr. 1, bloc M, parter, solicitat de S.C. GALMOPAN S.A.;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă decalarea cu 60 de zile a achitării sumei totale restante pentru spațiul comercial situat în Galați, str. Albatros nr.1, bloc M, parter, cumpărat de S.C. GALMOPAN S.A., începând cu data de 10.08.2001.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatesa prezentei hotărâri.