Hotărârea nr. 295/2001

Prelungirea perioadei de sezon pentru zona de agrement - Lacul Vanatori

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 295

din 28 09 2001

privind: prelungirea perioadei de sezon pentru zona de agrement - Lac Vânători

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 150/2.11.2000 privind înființarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “i” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă prelungirea perioadei de sezon pentru zona de agrement - Lac Vânători, până la 1.12.2001.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.