Hotărârea nr. 293/2001

Participarea Consiliului local in calitate de coorganizator la Campionatul Balcanic de Badminton

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 293 din 28 09 2001

privind: participarea Consiliului local în calitate de coorganizator la Campionatul Balcanic de Badminton

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 49 328/18.09.2001;

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, culte, cultură, tineret, asistență socială, sport și agrement;

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “d” și “p” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă participarea Consiliului local în calitate de coorganizator la Campionatul Balcanic de Badminton, în perioada 27 - 30 septembrie 2001.

Art.2 - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 25 000 000 lei din capitolul 59.02.20 “Cultură și religie”, subcapitolul “Ziua Marinei” pentru plata cheltuielilor necesare desfășurării acțiunii.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei