Hotărârea nr. 290/2001

Completarea Normelor privind imbunatatirea activitatilor de gospodarire, intretinere si infrumusetare a municipiului Galati, aprobate in HCL nr. 172/31.05.2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 290 din 28 09 2001

privind: completarea Normelor privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere și înfrumusețare a municipiului Galați, aprobate prin HCL nr. 172/31.05.2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 47 254/4.09.2001;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală comerț și privatizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

Având în vedere prevederile Legii sanitar veterinară nr. 60/1974, cu modificările ulterioare:

Având în vedere prevederile Legii protecției mediului nr. 137/1995, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 127/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții la normele pentru protecția mediului înconjurător, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 19/1996 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit f, I, r, din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001

în temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei,, ..

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă completarea Normelor privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, întreținere și înfrumusețare a municipiului Galați, aprobate prin HCL nr. 172/31.05.2001, după cum urmează:

Cap.VII va avea denumirea: -“Salubrizarea, menținerea igienei și a ordinii publice”;

Cap. VIII va avea denumirea: - “întreținerea și asigurarea viabilității drumurilor publice, trotuarelor și parcajelor, precum și protecția lucrărilor și dotărilor publice.”

Cap. IX va avea denumirea: .- “Sancțiuni”

Textul cap. VII , cap.VIII și completarea cap.IX (fost VII), este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore MateL ?

R O M A N I A

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

ANEXA

la HCL nr.


PRIMĂRIA

CAPITOLUL VII. SALUBRIZAREA, MENȚINEREA IGIENEI SI A ORDINII PUBLICE

Art. 22. Persoanele fizice si juridice au următoarele obligații:

 • a) Sa asigure curățenia străzilor si trotuarelor din jurul incintelor, precum si intretinerea zonelor verzi existente in incinta si in jurul acestora;

 • b) Sa asigure o permanenta stare de curățenie si ordine la locurile de depozitare si depozitarea corecta si estetica a oricărui fel de marfa, materie prima sau ambalaj;

 • c) Sa asigure o permanenta stare de curățenie si ordine la locurile de depozitare stabilite pentru resturile menajere, deșeuri industriale, harții sau alte gunoaie;

 • d) Sa ia masuri de prevenire a apariției precum si de starpire a rozătoarelor, parazitilor si insectelor in gospodăriile proprii sau sedii;

 • e) Sa depoziteze deseurile menajere si industriale numai in locurile special amenajate;

 • f) Sa asigure locuri special amenajate accesibile mijloacelor de transport, dotate cu recipient! sau containere pentru colectarea gunoiului; amplasarea acestora se va face cu acordul Serviciului Urmărirea si Coordonarea Serviciilor Publice din Primăria Galați;

 • g) Sa incheie contracte cu •unitari specializate pentru efectuarea operațiunilor de ridicare, transport, neutralizare a gunoiului si menținerea in soare de igiena a locurilor special amenajate de depozitare precum si a recipientilor destinat! colectării gunoiului ;

 • h) Sa nu imprastie gunoiul din recipientii de colectare;

 • i) Sa ridice si sa transporte imediat de pe străzi sau alte spatii publice reziduurile provenite din curățenia acestora, a căminelor si rețelelor de canal sau a celor rezultate din toaletarea arborilor sau a spatiilor verzi, cu respectarea stricta a graficelor stabilite de comun acord cu Primăria, a contractelor incheiate cu beneficiarii pentru ridicarea gunoiului menajer de la gospodăriile populației, asociațiile de locatari/proprietari, agenti economici sau instituții;

 • j) Sa nu arunce harții, bilete, resturi de țigări, coji de semințe, sticle sau alte ambalaje pe alei, peluze, in parcuri, zone verzi si pe trotuare sau in alte locuri publice;

 • k) Sa nu spele vehiculele sau ambalajele pe străzi sau in alte locuri publice;

 • l) Sa transporte in condiții corespunzătoare materialele libere sau ambalate, cu evitarea murdăririi cailor publice sau degajării de mirosuri urate;

 • m) împrejmuirea cu panouri aliniate, inscripționate cu denumirea firmei constructoare si cu aspect corespunzător a lucrărilor de construcții, in limita suprafețelor legal aprobate, astfel incat sa fie asigurata neimprastierea in zona imediata a materialelor de construcții, a moluzului sau a pământului de către utilaje, mijloace de transport, curenti de aer sau ploaie;

 • n) Sa curețe zapada si gheata de pe acoperișuri, trotuare si rigole din fata imobilelor, după depunere; aceasta obligație revine deținătorilor de imobile (propietari sau chiriași) , spatii comune 'sau incinte;

 • o) Sa asigure intretinerea, repararea, desfundarea si igienizarea instalațiilor apa-canal, tubulaturilor si locurilor de depozitare a gunoiului menajer;

 • p) Sa intretina corespunzător rampele de gunoi si sa efectueze operațiunile impuse pentru neutralizarea gunoaielor si evitarea poluării mediului;

X”' Sa nu producă zgomote prin mijloace care sa tulbure liniștea publica.

23. Societățile de salubrizare vor asigura, potrivit graficului aprobat de Serviciul de Urmărire si Coordonare a Serviciilor Publice Locale - Direcția Tehnica, ridicarea si transportul depozitelor stradale de gunoi aflate in sectorul lor de responsabilitate.

CAPITOLUL VIII. ÎNTREȚINEREA SI ASIGURAREA VIABILITĂȚII DRUMURILOR PUBLICE, TROTUARELOR SI PARCAJELOR, PRECUM SI PROTECȚIA LUCRĂRILOR SI DOTĂRILOR PUBLICE

Art. 24. Constituie contravenție sau abatere de la • normele privind intretinerea, asigurarea viabilității drumurilor publice, trotuarelor si parcajelor, precum si protecția lucrărilor si dotărilor publice următoarele fapte :

 • a) Schimbarea amplasamentului dotărilor publice ori elementelor de joaca de către persoane neautorizate;

 • b) Deteriorarea sau murdărirea monumentelor, statuilor, fântânilor arteziene, mobilierului urban (banei, coșuri gunoi, garduri), zidurilor, aparatelor de joaca din parcuri sau locuri de joaca, teraselor -din locurile publice, inclusiv in cimitire.

 • c) Depozitarea pe trotuare sau alte spatii apartinand domeniului public a mărfurilor, ambalajelor, diferitelor materiale si a altor obiecte ce dauneaza esteticii si ingreuneaza desfasurarea normala a circulației pi-etonale;

 • d) Distrugerea trotuarelor, bordurilor sau a străzilor in scopul executării unor lucrări in subteran fara autorizație legala eliberata de Primar;

 • e) Neexecutarea imediata a refacerii suprafețelor trotuarelor, parcajelor sau străzilor in cazul unor intervenții pentru remedierea avariilor unor rețele subterane de către orice persoana fizica sau juridica; constituie contravenție si neridicarea imediata a pământului, pietrei sau decupărilor de asfalt rezultate in urma intervențiilor;

 • f) Neintervenția imediata pentru remediere a deținătorilor de rețele subterane transportatoare de apa, alte lichide, energie electrica, termica, gaze, in cazul unor avarii care produc scurgeri de lichide pe străzi, trotuare, parcaje, zone verzi sau care produc prăbușiri ale suprafețelor sub care acestea sunt amplasate;

 • g) Neasigurarea funcționarii corespunzătoare a rețelelor de canal, inclusiv a desfundării permanente a receptorilor de canal pluvial de către cei care exploatează aceste rețele;

CAPITOLUL IX SANCȚIUNI

Art. 25 Nerespectarea prezentelor norme constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

p) art. 22 - lit. a, d, f, k, 1, n, o, r.

 • •  De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei pentru persoane fizice;

 • •  De la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoane juridice.

- lit. b, c.

 • •  De Ia 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoane fizice;

 • •  De la 10.000.000 lei la 60.000.000 Iei pentru persoane juridice.

- lit. g, h, j, p.

De la 400.000 juridice.

lei

la

500.000

lei pentru

persoane

fi z i c e

Și

lit. m.

De la 2.000.000

lei

la

4.000.000 lei pentru persoane

fizice

Și

juridice.

ari.

23

De la 400.000

lei

la

500.000

lei pentru

persoane

fizice

Și

j uridice.

s) art. 24 - lit. b.

 • •  De la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoane fizice;

 • •  De la 10.000.000 lei la 60.000.000 lei pentru persoane juridice.

 • - lit. c.

 • •  De la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane fizice și juridice.

 • - lit. d, e.

 • •  De la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice și juridice.

 • - lit. a, f, g.

 • • De la 400.000 lei la 500.000 lei pentru persoane fizice și juridice.