Hotărârea nr. 288/2001

Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru personalul Teatrului de Papusi Galati, pe anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 288

din 28 09 2001

privind: aprobarea organigramei și statului de funcții pentru personalul Teatrului de Păpuși din Galați, pe anul 2001.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Management, Resurse Umane;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile HCL nr. 130/17.05.2001 privind stabilirea instituțiilor publice sub autoritatea Consiliului local Galați.

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.” e” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

<           HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru personalul Teatrului de Păpuși din Galați, pe anul 2001, prevăzute în anexele I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

TEA'.SS


4 DE PĂPUȘI GALAȚI


Anexa I

la HCL nr. Zed/ț&tâZdț)/ •


.s


ORGANIGRAMA ANULUI 2ool


Consiliul de administrație^


[

Compartiment artistic


DirectorContabil șefI

scenă

i

Atelier producție


j Referent


___^Q-J

I Searatariatl 1|


_Z’.\ T...___

3ev.pază ! 3

----------i______________________


Aprobat^

Președinte de ședință

teatrul de păpuși galați
Anexa II          /

la HOL nr.^g/ *&0.9 2^/


STAT DE FUNCȚIUNI

VALABIL PENTRU ANUL 2ool ÎNTOCMIT CONFORM O.TJ. NR. 33/2.o3.2ool

1717•     Funcția de

cvt.       execuție

Grad *

Funoția de

N Lvel

Nr.

Nr.

Nivel salarii oonfon

prof. sau

conducere

etudil

po« pjrt

no a

buri

O.U. 33/2.03.2001

treaptă

2 ooo

solie ta be

i

o                1

2

. _ _ 3 ......

_ .3..

6

____ JL

I. Personal conducere total

2

2

1. Actor

I A

Direc bor

n r<i

oo

L

1

1/773.000 - 4.9o8.ooo

2. Contabil

I A

Contabil șef

SM

1

1

1.4oo.ooo - 2.292.ooo

II . ^ersonal artistic total

11

12

3* Ac bor mânuitor păruși

I

SS

1

1

i.ioo.ooo - 3.1o9.ooo

4; Actor mânuitor păpuși

I

-

-

1

.Aoo.ooo - 3.1o9.ooo

5; Actor mânuitor păpuși

II

-

ss

1

1

l.Aco.ooo - 2.?36.ooo

Actor mânuitor păpuși

I

-

SM

9

2

l.Aoo.ooo - 2.345«ooo

7. Actor mânuitor păpuși

II

-

3M

5

5

l.Aoo.ooo - 2.182.000

3t Actor mânuitor păpuși

UI

-

SM

1

1

1.4co.ooo - 1.963.ooo

a. Actor mânuitor păruși

D

SM

■»

L

1

1.4oo.ooo -         -

TU. Personal de scenă și muncitori

ateliere producție

lo

lo

lot Regizor culise

III

SM

1

1

l.loo.ooo - 1.963.000

11* Sculptor păpuși

I

-

SM

1

1

L.Aoo.ooo — 2 .345 .ooo

12. Supraveghetor sală

«

șaua

1

1

1.4oo.ooo - 1*854«ooo- 2 -


1____________2

13. Muncitori sconă

I

14* Muncitori scenă

II

15 ♦ Muncitori scenă

III

16. Muncitori scenă

IV

IV. Personal economico-f inanciar și

administrativ total

*

17; deferent

D

18« funcționar (or*. gpect)

I

1°< Se ere tar-dac tilo/rraf

I

2o. Paznic-pompier

I

21. T’nncitor

I

Total

X

6      7

33

i

1

1.

;4oo .oco

-

-

3M

1

1

1.

.4oo .ooo

-

2 .I06.000

SM

1

1

1

• 4oo .ooo

-

l«933*ooo

-

3c .0

3

3

1

.4 oo .ooo

-

1.660 .000

3c .G

1

1

1.

.4 oo .ooo

-

2.318.000

X

X

31

X


u


3
4

. .5   _

6

3M

3

3

1. .4 OO ,000

-

2.313 «ooo

3c .P

1

1

1 .4 00 <000

-

2.182«ooo

30 .P

2

2

1.4oo.ooo

-

2.clS.cco

So.P

1

1

1.4oo .ooo

-

1.854.000