Hotărârea nr. 286/2001

Garantarea creditului acordat de BRD - GSG SA Galati bugetului local, cu cote defalcate din impozitul pe venit

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 286 din 28 09 2001

privind: garantarea creditului acordat de BRD - GSG SA Galați bugetului local, cu cote defalcate din impozitul pe venit.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile a.rt.49, alin.2 din Legea nr. 189/1998, privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.” d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă garantarea creditului acordat de BRD - GSG SA Galați bugetului local, cu cote defalcate din impozitul pe venit - cap. 34.02.01 .

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.