Hotărârea nr. 285/2001

Rectificarea bugetului municipiului Galati pe anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 285

din 28 09 2001

privind: rectificarea bugetului municipiului Galați, pe anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județului Galați nr. 113/28.09.2001;

Având în vedere prevederile OG nr.27/2001 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2001;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.” d” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă rectificarea bugetului municipiului Galați, pe anul 2001, conform anexelor I, II, III și IV, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.



HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI


PRIMĂRIA


ANEXAI

la HCL nr. 2-657ZEL03. Zspj;


BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI LA CAPITOLELE DEVENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET

RECTIFICAT

INFLUENTE

PROPUNERI

VENITURI TOTAL (rd. 2+69+77+87+91)

0001

1.270.415.685

1.115.000

1.271.530.685

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd. 3+51+56)

48.02

548.031.859

0

548.031.859

I.VENITURI CURENTE (rd 4+31)

*9002

531.151.859

2.222.000

533.373.859

A.VENITURI FISCALE( rd 5+24)

Î0003

476.349.262

749.000

477.098.262

A.1. IMPOZITE DIRECTE (rd 6+7+17+18+21)

0004

472.877.762

19.000

472.896.762

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0

0

0

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd 8 la 16)

03.02

60.772.913

19.000

60.791.913

impozitul pe veniturile l'ber profesioniștilor,meseriașilor,altor j

03.02.01

481.284

0

481.284

Impozitul pe clădiri de ia persoane fizice

03.02.02

45.019.107

0

45.019.107

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, fizice

03.02.03

6.127.124

0

6.127.124

Impozitul pe venitul din închirieri,subinchirieri/ocatii de gest s

03.02.04

195.127

0

195.127

Impozitul pe venit obt din dr de autor si cele cuvenite inovatoi

03.02.05

0

0

0

impozitul pe venit obt din premii si cistiguri in bani sau natura

03.02.07

0

0

0

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesaiariate

03.02.08

41.000

19.000

60.000

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

03.02.09

4.123.237

0

4.123.237

Alte impozite si taxe de la populație

03.02.30

• 4.786.034

0

4.786.034

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETA'

04.02

843.907

0

843.907

IMPOZITUL PE CLĂDIRI Si TERENURI DE LA PERS JURII

05.02

398.856.689

0

398.856.689

Impozitul pe clc.diri persos^e juridice

05.02.01

392.232.427

0

392.232.427

Impozitul pe terenuri persoane juridice

05.02.02

6.624.262

0

6.624.262

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd 22 + 23)

08.02

12.404.253

0

12.404.253



Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, juridice

08.02.05

9.944.253

0

9.944.253

Alte incasari din impozite directe

08.02.30

2.460.000

0

2.460.000

A.2. IMPOZITE INDIRECTE (rd 25+26)

13.00

3.471.500

730.000

4.201.500

Impozit pe spectacole

15.02

200.000

0

200.000

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd 27 la 30)

17.02

3.271.500

730.000

4.001.500

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații de functior

17.02.03

1.500.000

0

1.500.000

Taxe de timbru pt contestațiile si plângerile asupra sumelor c

17.02.11

1.500

0

1.500

Taxe extrajudiciare de timbru

17.02.13

1.770.000

730.000

2.500.000

Alte incasari din impozite indirecte

17.02.30

0

0

0

B .VENITURI NEFISCALE ( rd 32+33+42)

20.00

54.802.597

1.473.000

56.275.597

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

20.02

1.257.782

0

1.257.782

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd 34 la 41)

21.02

4.153.259

898.000

5.051.259

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

21.02.06

2.700.000

800.000

3.500.000

Venituri din încasarea lucr. de combatere a dăunătorilor

21.02.07

0

0

0

Veniturile punctelor de ■ ^samantari artificiale

21.02.08

0

0

0

Veniturile circumscripțiilor sanitar veterinare

21.02.09

155.000

-136.000

19.000

Contribuții părinți pentru intretinerea copiilor in crese

21.02.11

100.000

134.000

234.000

Varsaminte din dispon. Inst. publice si act. autofinantate

21.02.12

0

0

0

Contribuții datorate de pers, benef. de serv, cantinelor

21.02.14

150.000

100.000

250.000

Alte venituri de la instituțiile publice

21.02.30

1.048.259

0

1.048.259

DIVERSE VENITURI (rd 43 la 50)

22.02

49.391.556

575.000

49.966.556

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

140.000

0

140.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

22.02.03

500.000

375.000

875.000

Restituiri de fond.din finant. buget local a anilor precedenti

22.02.05

1.600.000

0

1.600.000

Venituri din concesiuni si închirieri

22.02.07

13.691.241

0

13.691.241

Venituri din penaîitatî pentru nedeclarare la termen

22.02.08

300.000

200.000

500.000

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate

22.02.12

0

0

0

Venituri realiz. din adm. sau valorificarea fostelor CAP

22.02.17

0

0

0

Incasari din alte surse

22.02.30

33.160.315

0

33.160.315

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 52)

30.00

4.830.000

0

4.830.000

VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNUR! ALE STATULUI (

30.02

4.830.000

0

4.830.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

380.000

0

380.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond. Stat

X

30.02.03

4.450.000

0

4.450.000

Venituri din privatizare

30.02.04

0

0

0

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 57)

31.00

12.050.000

-2.222.000

9.828.000

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 58 la 68)

31.02

12.050.000

-2.222.000

9.828.000

Taxe speciale

31.02.01

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând dom.privat

31.02.02

0

0

0

Venituri din fondurile pentru drumurile publice

31.02.03

3.000.000

0

3.000.000

Venituri din fondurile de intervenție

31.02.04

0

0

0

Venituri din fondurile pt. locuințe

31.02.05

8.500.000

-2.222.000

6.278.000

Venituri din amortizarea mj. fixe

31.02.06

0

0

0

Donații si sponsorizări

31.02.08

550.000

0

550.000

Sume acordate de pf. si pj. pt. finanțarea unor activ, de inte

31.02.09

0

0

0

Venit, pt finant prog de pietruire a drum si aliment cu apa a s;

31.02.10

0

0

0

Venit pt finant act privind red risc seismic al construct locuințe

31.02.11

0

0

0

Venituri din închirierea, vanz.,conces. unor bunuri aflate in ac

31.02.12

0

0

0

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd 70+71+72)

32.00

663.449.007

1.115.000

664.564.007

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

891.372

0

891.372

Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale

33.02

295.680.385

580.000

296.260.385

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (i

34.02

366.877.250

535.000

367.412.250

Cote defalcate din imp.pe venit

34.02.01

310.000.000

0

310.000.000

Sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetelor loc

34.02.02

4.302.250

0

4.302.250

Sume defalcate din imp. pe venit pt subv energ termice livrat

34.02.03

49.045.000

0

49.045.000

Sume alocate de C.J. din imp. pe venit pt echilib. bugetelor I

34.02.04

3.530.000

0

3.530.000

Sume defalcate dim imp pe venit pt recensământ

34.02.0

0

535.000

535.000

VI. SUBVENȚII (rd 78+84)

37.00

6.934.819

0

6.934.819

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd 79 ia 83;

37.02

6.534.819

0

6.534.819

Subv din buget ptr investiții finant parțial din împrumuturi exte

37.02.03

0

0

0

Subv. Conform art.45 din OG 140/1999

37.02.05

0

0

0

Subv. primite de B. L. pentru susținerea sist. de protecție a pi

37.02.07

6.534.819

0

6.534.819

Subv. primite de B.L. pt susținerea sistemului de protecție a c

37.02.09

0

0

0

Subv primite de BL pt finant elab si actualiz planurilor urbanis

37.02.11

0

0

0

Subv primite de BL pt aeroporturi de interes local

37.02.12

0

0

0

SUBV PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd 85 + 86)

39.02

400.000

0

400.000

Subv de la alte B. L. pt sust sistemului de protecție a dreptu

39.02.0-1

0

0

0

Subv primite de la bugetul fondului special pt. dezv sistemulu

39.02.05

400.000

0

400.000

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUT. ACORD.

42.00

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 89

42.02

0

0

0

Incasari din rambursarea impr. temporare pt înființarea unor i

42.02.13

0

0

0

Incasari din ramb. creditelor acordate de agențiile guvernante

42.02.17

0

0

0

IX. ÎMPRUMUTURI (rd 92+95+97)

44.00

52.000.000

0

52.000.000

ÎMPRUMUTURI PT INVESTIȚII (rd 93+94)

44.02

52.000.000

0

52.000.000

împrumuturi interne pt investiții

44.02.01

52.000.000

0

52.000.000

împrumut. .; eterne pt investiții

44.02.02

0

0

0

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd 96)

45.02

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

45.02.02

0

0

0

ÎMPRUMUTURI DIN FONDUL DE RULMENT

46.02

0

0

0

ANEXAI

La HCL nr.

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI

GALAȚI

PE ANUL 2001 -PE TITLURI DE CHELTUIELI

cod           BUGET


Denumirea indicatorilor

indicator

APROBAT

INFLUENȚE

+/-

BUGET RECTIFICAT

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

64.125.000

-4.300.000

59.825.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

43.970.100

-2.300.000

41.670.100

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

36.000.000

-5.000.000

31.000.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.970.100

2.700.000

10.670.100

CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.154.900

-2.000.000

18.154.900

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.154.900

-2.000.000

18.154.900

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

374.356.200

8.000.000

382.356.200

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

360.005.200

3.000.000

363.005.200

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

292.027.800

0

292.027.800

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

67.100.000

3.000.000

70.100.000

* TRANSFERURI

38

877.400

0

877.400

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

14.351.000

5.000.000

19.351.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.351.000

5.000.000

19.351.000

EX

0

*

EX

0

rNĂTATE

58.02.

6.340.000

580.000

6.920.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.340.000

580.000

6.920.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.040.000

580.000

2.620.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.300.000

0

4.300.000

CULTURA, RELIGIE ȘI ACȚIUNI

59.02.

49.995.300

-500.000

49.495.300

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ SI DE TINERET

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

31.325.300

-500.000

30.825.300

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

24.047.000

-615.521

23.431.479

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.278.300

115.521

7.393.821

* TRANSFERURI

38

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

18.670.000

0

18.670.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.670.000

0

18.670.000

ASISTENTA SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

60.02.

51.339.900

-1.000.000

50.339.900

SI ÎNDEMNIZATII

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.624.900

-1.150.000

49.474.900

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8.392.000

-200.000

8.192.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

19.167.000

-3.450.000

15.717.000

* SUBVENȚII

34

7.960.000

0

7.960.000

* TRANSFERURI

38

15.105.900

2.500.000

17.605.900

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

715.000

150.000

865.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

150.000

865.000

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63.02.

617.998.588

-900.000

617.098.588

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

294.919.100

14.100.000

309.019.100

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.735.000

-160.000

2.575.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

167.184.100

-7.740.000

159.444.100

* SUBVENȚII

34

95.800.000

22.000.000

117.800.000

* TRANSFERURI

38

29.200.000

0

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

323.079.488

-15.000.000

308.079.488

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

323.079.488

-15.000.000

308.079.488

AGRICULTURĂ SI

SILVICULTURĂ

67.02.

735.185

0

735.185

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

735.185

0

735.185

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

617.500

0

617.500

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

117.685

0

117.685

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

0

50.252.367

* SUBVENȚII

34

50.252.367

0

50.252.367

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

31.000.000

0

31.000.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

0

31.000.000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

350.000

550.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

350.000

550.000

* TRANSFERURI

38

200.000

350.000

550.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

2.607.000

6.181.145

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

2.607.000

5.435.745

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

2.607.000

5.435.745

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

0

745.400

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

745.400

0

745.400

86.02.

0

0

0

C. 0PERA7IUNI FINANCIARE

78

0

0

0

*

79

0

0

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI

88.02.

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

PUBLICE LOCALE

A. CHELTUIELI CURENTE

01

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

* DOBÂNZI

49

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

449.000

0

449.000

* REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

449.000

0

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

-2.222.000

9.828.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

-922.000

9.628.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

10.550.000

-922.000

9.628.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.500.000

-1.300.000

200.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.500.000

-1.300.000

200.000

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

1.270.415.685

1.115.000

1.271.530.685

ANEXA II

La HCL nr.        ! P.T 26$/

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PE ANUL 2001 - PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. crt.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET APROBAT

INFLUENTE

+/-

BUGET RECTIFICA T

0.

1.

2.

3.

4.

5.

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

64.125.000

-4.300.000

59.825.000

1

Primăria Mun. Galați

64.125.000

-4.300.000

59.825.000

ÎNVĂȚĂMÂNT

din care:

57.02.

374.356.200

8.000.000

382.356.200

1

Școala nr.17 "Nichita Stănescu" Galați

4.913.500

0

4.913.500

2

Școala nr.24 Galați

3.516.000

0

3.516.000

3

Școala nr.31 "Gh. Munteanu" Galați

4.158.600

30.000

4.188.600

4

CF 1 - Școala nr.25 "Petru Rareș" Galați

6.980.000

50.000

7.030.000

5

CF 2 - Liceul "Emil Racoviță" Galați

26.152.800

240.528

26.393.328

6

CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

4.565.000

200.000

4.765.000

7

CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

5.067.300

100.000

5.167.300

O

CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

6.116.000

200.000

6.316.000

9

CF 6 - Școala nr.28 "Mihai Eminescu" Galați

14.013.000

0

14.013.000

10

CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

13.959.500

0

13.959.500

11

CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae' Galați

7.314.000

200.000

7.514.000

12

CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

17.834.600

200.000

18.034.600

13

CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

4.592.000

100.000

4.692.000

14

CF 12 - Colegiul "Al. I. Cuza" Galați

5.789.000

0

5.789.000

15

CF 13 - Grădinița nr.l "Luceafărul"

5.495.000

0

5.495.000

Galați

 • 16  CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța" Galați

 • 17   CF 16 - Școala nr. 10 "Petre Țuțea" Galați

 • 18   CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. Ana" Galați

 • 19  CF 31 - Casa Corpului Didactic Galați

 • 20  CF 32 - Grădinița nr.51 "Motanul încălțat"

 • 21   CF 33 - Școala nr.l 1 "M. Sadoveanu" Galați

 • 22  CF 34 - Școala nr.3 Galați

 • 23  CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

 • 24  Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

 • 25   Gr.Șc. Alimentar nr.2

 • 26  Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

 • 27  Gr.Șc. Energetic

 • 28  Gr.Șc. Transport Auto

 • 29   Grădinița nr.3 Galați

 • 30   Grădinița nr.38 Galați

 • 31   Grădinița nr.49 Galați

 • 32  Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

 • 33  Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

 • 34  Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

 • 35  Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

 • 36  Grupul Școlar "Sf. Maria" Galați

 • 37  Grupul Școlar "Traian" Galați

 • 38  Grupul Școlar Metalurgic Galați

 • 39  Grupul Școlar Transport CFR Galați

 • 40   Inspectoratul Școlar

 • 41   Liceul cu Program Sportiv Galați

 • 42  Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

 • 43  Liceui de Marină

 • 44  Liceul Pedagogic "C. Negri" Galați

 • 45  Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

 • 46  Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

SĂNĂTATE                        58.02.

din care:

1 C.R.T.S.

4.056.000

20.000

4.076.000

14.064.500

100.000

14.164.500

10.351.500

100.000

10.451.500

390.000

-140.528

249.472

8.062.000

700.000

8.762.000

11.227.000

100.000

11.327.000

9.604.500

50.000

9.654.500

10.724.000

0

10.724.000

8.233.000

0

8.233.000

7.605.000

0

7.605.000

7.369.500

0

7.369.500

8.309.500

0

8.309.5

10.484.400

0

10.484.400

2.309.000

0

2.309.000

2.119.000

0

2.119.000

1.725.000

0

1.725.000

6.389.400

0

6.389.400

8.895.000

0

8.895.000

9.214.000

0

9.214.000

9.984.500

300.000

10.284.500

6.568.000

0

6.568.000

11.269.000

0

11.269.000

11.866.600

0

11.866.6^0

5.886.500

0

5.886.500

14.351.000

5.000.000

19.351.000

6.844.800

300.000

7.144.800

7.468.500

0

7.468.500

10.670.000

100.000

10.770.000

9.245.500

0

9.245.500

5.423.000

50.000

5.473.000

3.180.200

0

3.180.200

6.340.000

580.000

6.920.000

2.800.000

0

2.800.000


58.02.




2 Creșa nr. 1

141.511

0

141.511

3 Spitalul de pediatrie(creșa)

3.398.489

580.000

3.978.489

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ SI DE TINERET

59.02.

49.995.300

-500.000

49.495.300

din care:

1 Primăria Mun. Galați

1.540.000

0

1.540.000

2 Teatrul de păpuși

4.392.000

0

4.392.000

3 Teatrul Dramatic

11.629.000

0

11.629.000

4 Teatrul Muzical N. Leonard

32.434.300

-500.000

31.934.300

ASISTENTA SOCIALĂ,

60.02.

51.339.900

-1.000.000

50.339.900

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI ÎNDEMNIZATII

din care:

0

0

0

Cămin de Pensionari

2

Cantina de Ajutor Social

14.111.000

-3.500.000

10.611.000

3

Centrul de ingrijire si asistenta nr.55

5.220.000

0

5.220.000

4

Centrul de ingrijire si asistenta nr.56

7.718.000

0

7.718.000

5

Primăria Mun. Galați

7.960.000

0

7.960.000

6

Primăria Mun. Galați (Aj .soc,Ind.nastere,Subv.

14.195.000

2.500.000

16.695.000

7

Primăria Mun. Galați (Alte act.de asist.soc.)

2.135.900

0

2.135.900

SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.     617.998.588

-900.000

617.098.588

PUBLICĂ

din care:

1

Alte ac?iuni

0

9

Puncte termice

141.615.000

21.230.000

162.845.000

Canalizare

13.728.000

800.000

14.528.000

4

Alimentare apă

25.115.000

270.000

25.385.000

5

Locuin?e

22.697.400

-11.158.300

11.539.100

6

Zone verzi

9.954.000

-2.350.000

7.604.000

-

Salubritate

20.000.000

300.000

20.300.000

8

Iluminat public

13.250.000

1.000.000

14.250.000

9

Străzi

260.648.900

-13.327.000

247.321.900

10

Alte ac?iuni

110.990.288

2.335.300

113.325.588

AGRICULTURĂ ȘI

SILVICULTURĂ

67.02.

735.185

0

735.185

1 Centre locale de consultanță agricolă

735.185

0

735.185

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

1 Transurb

81.252.367

0

81.252.367

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

350.000

550.000

1 Primăria Mun. Galați - programe de dezvoltare regionala

200.000

350.000

550.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

2.607.000

6.181/

1 Primăria Mun. Galați

3.574.145

2.607.000

6.181.145

86.02.

0

0

0

1 Primăria Mun. Galați - împrumuturi temp. înființări instituții, serv. Pub.

0

0

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI

PUBLICE LOCALE

88.02.

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

1 Plăti dobinzi

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

1 Fonduri de rezervă

449.000

0

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

-2.222.000

9.828.000

1 Primăria Mun. Galați

12.050.000

-2.2.22.000

9.828.000

ANEXA III

LaHCLnrWȘȘ.-^^1

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001 PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

EXPLICAȚII               C0D

BUGET APROBAT

INFLUENȚE

+/-

1

BUGET

RECTIFICAT

1.

2.

3.

4-

5.

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

1.270.415.685

1.115.000

1.271.530.685

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

64.125.000

-4.300.000

59.825.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

43.970.100

-2.300.000

41.670.100

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

36.000.000

-5.000.000

31.000.001

- Cheltuieli cu salariile

10

23.540.000

-5.000.000

18.540.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

5.640.000

0

5.640.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

1.175.000

0

1.175.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

1.000.000

0

1.000.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

1.645.000

0

1.645.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

3.000.000

0

3.000.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICE

20

7.970.100

2.700.000

10.670.10t

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

3.690.000

2.400.000

6.090.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

410.100

400.000

810.100

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

850.000

0

850.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

850.000

0

850.000

- Cărți și publicații

29

170.000

100.000

270.000

- Alte cheltuieli

30

2.000.000

-200.000

1.800.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.154.900

-2.000.000

18.154.900

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.154.900

-2.000.000

18.154.901

- Investiții ale instituțiilor publice

72

20.154.900

-2.000.000

18.154.900

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

374.356.200

8.000.000

382.356.200

A. CHELTUIELI CURENTE

01

360.005.200

3.000.000

363.005.200

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

292.027.800

0

292.027.801

- Cheltuieli cu salariile

10

204.497.668

30.000

204.527.668

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

59.601.596

-30.000

59.571.596

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

11.548.671

0

1 1.548.671

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

244.730

0

244.730

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

16.135.135

0

16.135.135

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

67.100.000

3.000.000

70.100.00t

- Drepturi cu caracter social

21

425.530

0

425.530

- Hrană

22

106.500

0

106.500

- Medicamente și materiale sanitare

23

34.100

0

34.100

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

31.979.970

0

31.979.970

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

354.500

0

354.500

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

4.126.190

0

4.126.190

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

27.862.500

3.000.000

30.862.500

- Reparații capitale

28

502.491

0

502.491

- Cărți și publicații

29

569.800

0

569.800

- Alte cheltuieli

30

1.138.419

0

1.138.419

3. TRANSFERURI

38

877.400

0

877.401

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

877.400

0

877.400

- Transferuri neconsolidabile

40

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

14.351.000

5.000.000

19.351.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.351.000

5.000.000

19.351.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

14.351.000

5.000.000

19.351.0C

- Investiții ale instituțiilor publice și

74

0

activităților autofinanțate

SĂNĂTATE

58.02.

6.340.000

580.000

6.920.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.340.000

580.000

6.920.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.040.000

580.000

2.620.001

- Cheltuieli cu salariile

10

1.485.540

420.290

1.905.83C

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

359.010

98.054

457.064

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

92.308

32.235

124.543

pentru plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

103.142

29.421

132.563

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.300.000

0

4.300.001

- Drepturi cu caracter social

21

2.800.000

0

2.800.000

- Hrană

22

541.202

-50.000

491.20-

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

800.000

0

800.00C

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

8.798

0

8.798

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

100.001

0

100.001

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

49.999

50.000

99.999

CULTURĂ. RELIGIE $1 ACȚIUNI PRIVIND

59.02.

49.995.300

-500.000

49.495.300

A. CHELTUIELI CURENTE

01

31.325.300

-500.000

30.825.300

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

24.047.000

-615.521

23.431.4 7'<

- Cheltuieli cu salariile

10

15.543.000

338.622

15.881.622

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

4.383.000

-874.297

3.508.703

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

669.000

42.403

711.403

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

390.000

0

390.00C

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

979.000

156.272

1.135.272

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

2.083.000

-278.521

1.804.479

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.278.300

115.521

7.393.821

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

1.749.000

0

1.749.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

736.000

-40.000

696.000

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

230.000

0

230.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

770.000

0

770.000

- Reparații capitale

28

270.000

40.000

310.000

- Cărți și publicații

29

41.000

0

41.000

- Alte cheltuieli

30

3.482.300

115.521

3.597.821

3. TRANSFERURI

38

0

0

l

- Transferuri neconsolidabile

40

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

18.670.000

0

18.670.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.670.000

0

18.670.001

- TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL

70

18.170.000

0

18.170.000

(rd.86 la 91)

- Investiții ale instituțiilor publice

72

500.000

0

500.000

. .SISTENTA SOCIALĂ. ALOCAȚII, PENSII,

60.02.

51.339.900

-1.000.000

50.339.900

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.624.900

-1.150.000

49.474.900

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8.392.000

-200.000

8.192.001

- Cheltuieli cu salariile

10

5.140.000

-200.000

4.940.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

1.652.000

0

1.652.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

285.000

0

285.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

383.000

0

383.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

932.000

0

932.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

19.167.000

-3.450.000

15.717.001

- Drepturi cu caracter social

21

20.000

0

20.000

- Hrană

22

13.690.000

-3.450.000

10.240.000

- Medicamente și materiale sanitare

23

385.000

0

385.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2.480.000

0

2.480.000

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

750.000

0

750.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

295.000

0

295.000

- Reparații capitale

28

150.000

0

150.000

- Cărți și publicații

29

30.000

0

30.000

- Alte cheltuieli

30

1.367.000

0

1.367.000

3. SUBVENȚII

34

7960.000

0

7.960.001

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

0

0

0

- Subvenții

35

7.960.000

0

7.960.000

4. TRANSFERURI

38

15.105.900

2.500.000

17.605.901

- Transferuri neconsolidabile

40

15.105.900

2.500.000

17.605.900

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

715.000

150.000

865.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

150.000

865.001

- TITLUL \ II. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

150.000

865.000

(rd.S6 la 91)

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63.02.

617.998.588

-900.000

617.098.588

A. CHELTUIELI CURENTE

01

294.919.100

14.100.000

309.019.100

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.735.000

-160.000

2.575.001

- Cheltuieli cu salariile

10

l.607.600

101.900

1.709.500

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

385.740

-40.680

345.060

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

12

80.350

-8.350

72.000

- Deplasări, detașări, transferări

13

14.000

0

14.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

14

112.310

-12.870

99.440

- Tichete de masă

15

535.000

-200.000

335.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

167.184.100

-7.740.000

159.444.101.

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

6.870.100

0

6.870.100

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

37.220.000

-1.193.500

36.026.500

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

1.840.000

0

1.840.000

- Reparații curente

27

30.554.000

-10.496.500

20.057.500

- Reparații capitale

28

90.600.000

-6.000.000

84.600.0C"

- Alte cheltuieli

30

100.000

9.950.000

10.050.000

3. SUBVENȚII

34

95.800.000

22.000.000

117.800.00(

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

95.800.000

22.000.000

117.800.000

4. TRANSFERURI

38

29.200.000

0

29.200.001

- Transferuri neconsolidabile

40

29.200.000

0

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

323.079.488

-15.000.000

308.079.488

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

323.079.488

-15.000.000

308.079.481

- Investiții ale instituțiilor publice

72

273.338.347

-12.107.000

261.231.347

- Investiții ale regiilor autonome

73

49.741.141

-2.893.000

46.848.141

AGRICULTl RĂ SI SILVICULTURĂ

67.02.

735.185

0

735.185

A. CHELTUIELI CURENTE

01

735.185

0

735.185

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

617.500

0

617.501

- Cheltuieli cu salariile

10

457.408

0

457.40..

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

105.204

0

105.204

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

12

22.870

0

22.870

- Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

14

32.018

0

32.018

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

117.685

0

117.68 1

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

117.685

0

117.685

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

0

50.252.367

1. SUBVENȚII

34

50.252.367

0

50.252.36:

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

50.252.367

0

50.252.367

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

31.000.000

0

31.000.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

0

31.000.001

- Investiții ale regiilor autonome

73

31.000.000

0

31.000.000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

350.000

550.000



1.115.000  1.271.530.685



A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

350.000

550.000

1. TRANSFERURI

38

200.000

350.000

550.001

- Transferuri neconsolidabile

40

200.000

350.000

550.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

2.607.000

6.181.145

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

2.607.000

5.435.745

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

2.607.000

5.435.741

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

122.000

0

122.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

2.248.745

2.122.000

4.370.745

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

398.580

-50.000

348.580

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

5.000

0

5.000

- Cărți și publicații

29

12.000

0

12.000

- Alte cheltuieli

30

42.420

535.000

577.420

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

0

745.400

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

745.400

0

745.401

- Investiții ale instituțiilor publice

72

745.400

0

745.400

86.02.

0

0

0

C. OPERA7IUNI FINANCIARE

78

0

0

0

1.

79

0

0

l

- împrumuturi

80

0

0

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLIC

88.02.

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

1. DOBÂNZI

49

8.000.000

-1.500.000

6.500.001

- Dobânzi aferente datoriei publice locale

50

8.000.000

-1.500.000

6.500.000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

449.000

0

449.000

1. REZERVE, EXCEDENT DEFICIT

90

449.000

0

449.001

- Rezerve

91

449.000

0

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

-2.222.000

9.828.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

-922.000

9.628.000

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

10.550.000

-922.000

9.628.001

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

0

funcțional

- Reparații curente

7.000.000

-922.000

6.078.000

- Reparații capitale

28

3.000.000

0

3.000.000

- Alte cheltuieli

30

550.000

0

550.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.500.000

-1.300.000

200.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.500.000

-1.300.000

200.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

o Xx

1.500.000

-1.300.000

200.000




PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN AN NUL 2001

ANEXA IV

la H.C.L. nr.


MILIOANE LEI

NR.

CRT.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ

REALIZAT

LA 31.12.2000

REST

2001

PROPUS 2001

BUGET LOCAL

APROBAT

ALTE SURSE CF.

LEGII

BUGET RECTIFICAT

Influente

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.957.484,6

319.888,8

1.637.595,8

411.315,788

53.500,000

398.015,788

-13.300,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.363.365,5

318.823,4

1.044.542,1

283.534,331

53.500,000

273.950,331

B

OBIECTIVE NOI

478.399,2

10,4

478.388,8

24.658.069

23.158,069

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

115.719,8

1.055,0

114.664,8

103.123,388

100.907,388

CAP.51 - TOTAL

42.717,1

274.0

42.443,1

20.154,9

Ț)

18.154,9

-2000

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

289,0

274,0

15,0

15,0

,0

15,0

1

Amenajare și modernizare Incinta Primărie,

HCL 79/98

289,0

274,0

15,0

15,0

15,0

B

OBIECTIVE NOI

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

1

Modernizare si consolidare Sediu Primărie

HCL 118/2001

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

C

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

18.654,9

18.654,9

18.654,9

16.654,9

-2.000,0

CAP.57 - TOTAL

47.618,2

14.974,2

32.644,0

14.351,0

10

19.351,0

5.000,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

24.678,2

14.974,2

9.704,0

7.461,0

,0

8.942,0

1

Extindere si moderniz.Grup Școlar Economic

8.346,0

8.198,0

148,0

100,0

100,0

2

Grup școlar ,,Traian"

7.897,0

4.997,0

2.900,0

2.505,0

2.635,0

3

Centrala termica Grup Școlar,,Elena Doamna"

3.215,0

1.215,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

4

Racord canalizare Grădiniță nr.25

290,0

264,0

26,0

26,0

26,0

5

Racord gaze si centrala termica școala nr.19

583,0

33,0

550,0

550,0

508,0

6

Grup social Școala nr.36 HCL 46/2000

236,0

156,0

80,0

80,0

80,0

7

Modernizare școala nr.24

2.431,2

31,2

2.400,0

600,0

1.250,0

8

Refunctionalizare etaj III Grup Școlar Energetic

1.680,0

80,0

1.600,0

1.600,0

2.343,0

B

OBIECTIVE NOI

14.450,0

,0

14.450,0

800,0

,0

1.300,0

1

Liceul de arta Dimitri Cuclin

14.000,0

14.000,0

800,0

1.300,0

2

3

C

Centrala termica Grădiniță nr.1

Contorizare Termica L.M.K.

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

300,0

150,0

8.490,0

CAP.59 - TOTAL Cultura

40.188,3

3.144,1

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

17.622,5

2.089,1

1

Monument Sf. Andrei HCL 86/99

15.902,5

1.789,1

2

Instalație antiincendiara Teatrul Dramatic

M.F.145/1992

1.720,0

300,0

B

OBIECTIVE NOI

3.097,0

1

Centrala termica „Fani Tardini" HCL 118/2001

3.097,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

19.468,8

1.055,0

CAP.60.02.02. - TOTAL Asistenta Sociala

9.309,227

1.266,250

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.331,181

1.266,250

1

Centrala termica Cămin pensionariM.F. 361/98

1.270,681

1.266,250

2

B

Modernizare imobil str. Dogăriei nr.26

HCL79/1998 ~

OBIECTIVE NOI

60,500

7.236,046

,000

1

2

3

C

Centrala termica cantina de ajutor social str.Dogariei nr.26 A HCL nr.118/2001

Corp spatii deservire cămin spital bolnavi cronici str.Domneasca nr. 160,HCLnr. 118/2001

Casa mortuara str.Domneasca nr.160 bis HCL 46/2000

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

348,148

5.978,191

909,707

742,0

CAP.63,02,02-Gospodarie Comunala

627.453,4

134.559,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

550.652,8

134.559,0

1

Modernizare str. Basarabiei M.F. 1384/1993

2.050,2

1.965,2

2

Modernizare str. Tudor Vladimirescu

M.F. 1165/1995

4.115,6

4.105,1

3

Modernizare Drum Centură M38-Filești

M.F. 148/96

4.666,8

4.090,8

4

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Mg. C.S.G. M.F. 144/96

13.708,7

13.008,7

5

Modernizare str, Aurel Vlaicu M.F. 152/96

1.455,4

1.413,4

300,0

150,0

8.490,0

6.090,0

9.109,0

37.044.2

18.670,0

>0

18.670,0

15.533,4

1.920,0

,0

1.920,0

14.113,4

500,0

500,0

1.420,0

1.420,0

1.420,0

3.097,0

1.315,0

,0

1.315,0

3.097,0

1.315,0

1.315,0

18.413,8

15.435,0

15.435,0

8.042,977

1.815,000

,000

1.815,000

64,931

64,931

,000

64,931

4,431

4,431

4,431

60,500

60,500

60,500

7.236,046

1.008,069

1.008,069

348,148

312,5

312,5

5.978,191

100,0

100,0

909,707

595,569

595,569

742,0

742,0

742,0

492.894,4

167.284,9

52.000,0

160.069,9

416.093,8

164.084,9

52.000,0

155.869,9

85,0

85,0

85,0

10,5

10,5

10,5

576,0

576,0

576,0

700,0

700,0

700,0

42,0

42,0

42,0

-7.215,0

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98 Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

Modernizare str. Cezar HCL 86/99 Modernizare str. Științei HCL 86/99 Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur) HCL 86/99

Modernizare str. Crinului HCL 86/99 Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95 Modernizare str.Gradlna Veche H.C.L. 46/2000

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000 Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor H.C.L. 46/2000

OBIECTIVE NOI Modernizare str.Dr.Petru Groza

HCL nr. 118/2001

Modernizare Drumul Viilor HCL nr.46/2000

Modernizare Sf.Spiridon HCL nr. 118/2001 Modernizare str.Campului HCL nr.118/2001

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP. 63.02.04. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP, 63,02,05,

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94 Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

CAP. 63.02.08.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

 • 4.519.4

 • 36.799.1

10.305,3

 • 37.740.6

12.675,9

6.260,1

2.668,1

 • 22.862.1

 • 46.764.5

 • 22.819.2

 • 15.324.7

 • 75.700.6

 • 13.875.1

 • 19.203.8

 • 11.260.1

 • 31.361.6

1.100,0

 • 7.936.5

 • 2.936.5

2.936,5

5.000,0

 • 12.179.5

 • 12.179.6

8.985,8

3.193,7

 • 22.481.3

5.781,3


92,6         4.426,8

108,8        36,690,3

1.728,7

8.576,6

4.350,0

4.850,0

500,0

3.983,9

33.756,7

29 708,7

18 000,0

23.708,7

-6.000,0

673,9

12.002,0

1 500,0

1.600,0

100,0

2.945,4

3.314,7

1 700,0

1.700,0

468,1

2.200,0

2.200,0

2.200,0

46,9

22.815,2

1.000,0

1.000,0

45,6

46.718,9

500,0

1.500,0

1.000,0

4,0

22.815,2

1.000,0

1.000,0

88,8

15.235,9

5 400,0

5.400,0

,0

75.700,6

2.000,0

,0

3.100,0

13.875,1

300,0

600,0

300,0

19.203,8

500,0

800,0

300,0

11.260,1

1.000,0

1.000,0

31.361,6

200.0

700,0

500,0

1.100,0

1.200,0

1.100,0

-100,0

46.2

7.890,3

6,500^0

>0

6.800.0

300,0

46,2

2.890,3

1.500,0

,0

1.800,0

300,0

46,2

2.890,3

1.500,0

1.800,0

300,0

6.000,0

5.000,0

5.000,0

3.859,2

8.320,3

2.800,0

xP

1.800,0

-1.000,0

3.859,2

8.320,3

2.800,0

.0

1.800,0

1.640,9

7.344,9

2 000,0

1 000,0

-1,000.0

2.218,3

975,4

800,0

800,0

261,6

22.219,7

9.379,4

.0

8.679^4

-700,0

261,6

5.519,7

3.417,0

,0

3.417,0

195,6

485,1

10,0

10,0

6

7

Modernizare str. Șarpelui M.F. 669/96 Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei M.F. 1166/95

835,5

12.112,0

808,5

7.250,2

8

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96

5.612,3

3.268,5

9

Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

19.478,7

5.057,6

10

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96

2.091,9

2.058,9

11

Drum Centură sig. Circ. Protecție imobile

M.F. 348/96

3.663,6

3.490,6

12

Modernizare linii tramvai str. Basarabiei

M.F. 1748/96

3.838,8

3.703,8

13

Modernizare str. Română m.f. 1862/95,hclu8/2001

16.711,9

2.541,2

14

Spații parcare Micro 19 M.F. 1836/95

1.028,0

1.012,2

15

Modernizare str. Smârdan M.F. 199/98

4.270,6

2.659,3

16

Modernizare str. Vânători M.F.198/98

3.503,2

3.313,2

17

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

6.704,5

705,4

18

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

6.308,8

4.615,4

19

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului

M.F. 1504/98

15.863,1

10.577,6

20

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc

M.F. 1504/98

21.697,8

13.561,2

21

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc

M.F. 1504/98

52.191,0

9.116,0

22

Modernizare str.M.Kogalniceanu

M.F. 1860/1995

3.177,4

1.416,1

23

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc M.F. 685/97

2.780,8

198,4

24

Modernizare str. Dragoș-Vodă M.F. 725/96

1.209,9

1.118,9

25

Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

1.230,7

230,7

26

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95

1.737,1

110,6

27

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96

2.282,2

412,0

28

Modernizare Drum acces Lac Vânători HCL 86/99

3.040,9

1.051,9

29

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98

35.244,1

6.376,1

30

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

5.012,2

4.286,1

31

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

2.303,9

749,4

32

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

4.848,5

164,1

33

Modernizare str. Arcașilor m.f. i5O4/98+hclh8/2001

15.432,6

4.280,5

34

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu

M.F. 1504/98

13.200,4

134,0

35

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

5.865,4

1.115,8

36

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

20.550,8

2.424,2

37

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

7.702,6

1.887,2

38

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

4.385,9

93,5

27,0

27,0

27,0

4.861,8

2.025,0

3.000,0

975,0

2.343,8

1.000,0

525,0

-475,0

14.421,1

7.000,0

7.880,0

880,0

33,0

33,0

33,0

173,0

173,0

173,0

135,0

135,0

135,0

14.170,7

6.000,0

5.500,0

-500,0

15,8

15,8

15,8

1.611,3

370,0

420,0

50,0

190,0

190,0

190,0

5.999,1

2.000,0

2.000,0

1.693,4

900,0

900,0

5.285,5

1.330,0

1.530,0

200,0

8.136,6

3.000,0

3.200,0

200,0

43.075,0

40.039,0

22.000,0

34.039,0

-6.000,0

1.761,3

74,0

74,0

2.582,4

91,0

91,0

91,0

1.000,0

200,0

200,0

1.626,5

300,0

5,0

-295,0

1.870,2

1.989,0

170,0

170,0

28.868,0

28.868,0

12.000,0

28.868,0

726,1

400,0

600,0

200,0

1.554,5

1.100,0

1.100,0

4.684,4

1.000,0

1.000,0

11.152,1

4.500,0

4.500,0

13.066,4

2.871,9

3.821,9

950,0

4.749,6

2.000,0

2.000,0

18.126,6

5.500,0

5.500,0

5.815,4

4.000,0

4.000,0

4.292,4

,0

 • 2          Modernizare imobil str. Tecuci nr.125

HCL 79/98

 • 3            îmbunătățire confort bl.G1/M19

HCL 79/1998

 • 4       Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000

 • 5          Modernizare imobil str.Dogariei nr.89

H.C.L. 46/2000

B               OBIECTIVE NOI

 • 1 Amenajare vila Bucegi-Calimanestijud.Valcea HCL nr.118/2001

C          DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP. 63.02.09.

A         OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

 • 1    înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30

Dec. M.F. 1416/1993

 • 2    înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului,

Florilor M.F. 1299/1993

 • 3        înlocuire conducte apă b-dul. G. Coșbuc

M.F. 94/1994

 • 4        înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad

M.F. 648/1996

 • 5         înlocuire conductă apă str. Carol Davila

M.F. 648/1996

 • 6    înlocuire conductă apă str. Răsăritului, Plantelor,

Plugului M.F. 1434/1993

 • 7     înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Griviței

M.F. 92/1994

 • 8          înlocuire conductă apă str. D. Chicuș

HCL 79/1998

 • 9       Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97

 • 10            înlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

 • 11       Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96

 • 12    Echipare trafo 2X630 KWA si sistematizare inst.

0,4 kv Uzina I HCL 46/2000

 • 13      înlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu

HCL 46/2000

502,8

14,0

2.612,2

1.971,6

7.500,0

7.500,0

9.200,0

287.737,5

110.505,0

2.129,4

11.139,9

22.250,3

 • 2.737.3

 • 15.266.8

 • 13.987.9

14.645,6

963,1

 • 9.830.3

 • 4.373.1

 • 8.321.1

 • 1.817.2

3.043,0


55,2

447,6

3,0

3,0

10,0

4,0

4,0

4,0

0,2

2.612,0

2.000,0

2.000,0

0,6

1.971,0

1.400,0

1.400,0

7.500,0

500,0

500,0

7.500,0

500,0

500,0

9.200,0

5.462,4

4.762,4

-700,0

12.857,5

274.880,0

22.985,0

^0

22.385,0

-600,0

12.847,1

97.657,9

14.115,0

,0

13.515,0

767,6

1.361,8

5,0

5,0

3.632,9

7.507,0

3.300,0

3.300,0

32,2

22.218,1

5,0

5,0

2.332,9

404,4

400,0

400,0

1.241,0

14.025,8

1.300,0

1.300,0

11,3

13.976,6

5,0

5,0

63,1

14.582,5

1.200,0

1.200,0

721,3

241,8

200,0

200,0

3.650,1

6.180,2

1.700,0

1.700,0

2,6

4.370,5

2.500,0

2.500,0

59,7

8.261,4

950,0

950,0

304,3

1.512,9

1.350,0

1.350,0

28,1

3.014,9

1.200,0

600,0

-600,0

10,400

172.220,100

3.870,0

,0

3.870,0

Modernizare hidroedilitara str.Dogariei HCL nr.46/2000 înlocuire conductă apă str. Războieni, T.VIadimirescu, Nordului bl.N1-N6 M.F. 95/94 lnloc.cond.apa str.Bucovinei,Posta Veche,Turnul de apa M.F.1428/1993 Modernizare echipamente pompare la priza Dunăre M.F. 134/1997 înlocuire conducta apa str.Traian M.F.91/1994

Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I M.F. 1149/93

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal Țiglina I HCL 129/99

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2 Țiglina I HCL 129/99

Reabilitare str.Movilei H.C.L. 129/1999

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000

Reabilitare str.Brăilei H.C.L. 73/2000

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian Nord,Mazepa II H.C.L. 46/2000 Deviere conducta apa str.Otelarilor H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Stadionului H.C.L. 46/2000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu Conachi H.C.L. 73/2000

Reabilitare conducta Dn 400 str.N.Leonard HCL nr.118/2001

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian Nord HCL 118/2001

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.10.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993 înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95 Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97 Modernizare SC 34 M.F. 198/97 Transformare PT3 in CT3 H.C.L. 46/2000

3.490,700

7.851,200

7.934J 00

 • 9.985.300

 • 9.793.300

52.061,700

10.207,600

10.207,600

5.324,600

 • 5.725.300

5.324,600

17.625,000

6.345,000

6.345,000

7.518,100

2.992,500

3.500.400

5.000,0

109.435,5

44.756,0

 • 4.756.4

4.552.8

 • 6.752.5

11.792,0

14.564,4

2.337 9


3.490,7

1.900,0

1.900,0

7.851,2

5,0

5,0

7.934,1

5,0

5,0

9.985,8

5.0

5,0

9.793,3

1.400,0

1.400,0

52.051,3

5,0

5,0

10.207,6

5,0

5,0

10.207,6

5,0

5,0

5.324,6

5,0

5,0

5.723,3

5,0

5,0

5.324,6

5,0

5,0

17.625,0

5,0

5,0

6.345,0

5,0

5,0

6.345,0

5,0

5,0

7.518,1

5,0

5,0

2.992,5

5,0

5,0

3.500,4

500,0

500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

,0

98.605,7

9.245,0

,0

9.545,0

300,0

33.876,1

4.255,0

,0

4.255,0

2.309,6

1.260,0

1.260,0

1.544,7

800,0

800,0

3.512,9

800,0

800,0

10.703,3

45,0

45,0

14.200,1

5,0

5,0

1.605,5

1.345,0

1.345,0

B               OBIECTIVE NOI

 • 1       Devieri rețele termice SC-15 M.F.1255/97

 • 2       Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

 • 3        Modernizare puncte termice:P.T.-L,P.T.-

Albatros,P.T.-9 Tig.l M.F.1998/97

 • 4    Transformare PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000

 • 5          Transformare PT Razboieni in CT

HCL nr.46/2000

 • 6           Transformare 5 blocuri in CT gaze

H.C.L. 46/2000

 • 7    Deviere rețele termice af. bl.E2,B1 ,D1 ,D3 alim.din

SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

 • 8     Instalații de încălzire centrala imobil str.M.Bravu

nr.6,Galați HCL nr.118/2001

 • 9    Centrala termica str.Basarabiei nr.24-Alimentare

cu căldură HCL nr.118/2001

 • 10            Centrala termica Grădiniță nr.45

HCL nr.118/2001

C          DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.11

A         OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

 • 1    înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței

M.F. 1445/93

 • 2           înlocuire colector canalizare str. Păcii

M.F. 1429/93

 • 3           Racord canalizare str.Stiintei nr.40

H.C.L.86/1999

 • 4    Extindere statie pompare Vulcan si colector zona

Gara C.F.R. M.F. 358/1995

 • 5         Extindere statie pompare SP 13 Iunie

H.C.L. 86/1999

 • 6         Nod hidarulic la intersecția str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunăre SP 13 iunie

B               OBIECTIVE NOI

1          înlocuire colector canalizare str. Gării -

Gara 8 M.F. 141/93

62.729,6

6.248,4

 • 9.134.7

23.073,1

7.050,0

 • 2.208.8

9.738,2

4.025,0

 • 254.8

598,7

 • 397.9

2.000,0

145.030,1

83.243,1

 • 12.624.8

10.678,5

138,3

7.630,9

7.532,8

 • 44.637.8

61.387,0


10.834,9


,0

62.729,6

6.248,4

9.134,7

2.990,0

2.410,0

5,0

,0

3.290,0

2.410,0

5,0

23.073,1

5,0

5,0

7.050,0

5,0

5,0

2.208,8

5,0

5,0

9.738,2

5,0

5,0

4.025,0

5,0

5,0

254,8

149,0

149,0

598,7

351,0

351,0

397,9

50,0

350,0

300,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

19.086,2

126.543,9

13.228,0

xO

12.828,0

-400,0

19.086,2

64.156,9

10.708,0

,0

10.708,0

5.732,7

6.892,1

3.400,0

3.400,0

5.642,8

5.035,7

2.200,0

2.200,0

131,3

70,0

8,0

8,0

4.320,6

3.310,3

2.300,0

2.300,0

2.854,1

4.678,7

600,0

600,0

404,7

44.233,1

2.200,0

2.200,0

,0

61.387,0

1.520,0

,0

1.120,0

10.834,9

5,0

5,0

înlocuire colector str. Silozului, Roșiori,

M.F. 1426/93

10.609,1

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-

Navelor H.C.L.46/2000

33.748,8

Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu

H.C.L. 46/2000

3.617,4

Colector canaliz.str.Alex.Cernat

H.C.L. 46/2000

2.246,8

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314

str.Marasti HCL nr.118/2001

330,0

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.000,0

CAP.63.02.50 TOTAL

535.937,2

102.419,9

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

472.325,2

102.419,9

Cimitir Vest M.F. 1285/91

13.729,1

4.253,1

Piața Micro 20 M.F. 1608/93 Amenajare Piață Calea Prutului

12.806,100

12.730,920

M.F. 1087/95

17.695,7

9.553,8

Amenajări exterioare și lucrări tehnico-edilitare

Piața Centrală M.F.

26.535,0

26.310,18

Asigurare stabilitate versant Micro 21

M.F. 719/96

37.191,9

175,9

Obor animale M.F. 1196/95

28.586,2

953,0

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95 lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17

46.396,9

9.670,0

M.F. 1482/97

14.588,8

7.316,5

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98 Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str.

22.724,1

6.901,4

Lemnari HCL 79/1998

2.787,7

2.063,7

Refacere intersecții linii tramvai str. Basarabiei

HCL 79/1998

721,7

687,7

Extindere modernizare și introducere rețele noi

Cimitir Eternitatea M.F. 139/98

1.570,7

1.492,7

Alimentare iluminat ornamental Mun. Galați

HCL 79/1998

693,2

659,2

Modernizare iluminat Plaja Dunărea

HCL 79/1998

1.650,7

1.530,7

Modernizare Cimitir Ștefan cel Mare

H.C.L. 86/1999

13.818,8

2.787,3

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea

H.C.L. 86/19999

2.961,7

2.361,7

8

10.609,1

5,0

5,0

33.748,8

5,0

5,0

3.617,4

500,0

600,0

100,0

2.246,8

1.000,0

500,0

-500,0

330,0

5,0

5,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

 • 433.517.3

 • 369.905.3

9.466,0

75,180

91.657,188

71.693,500

2.000,000

75,180

,000

,000

85.972,188

71.443,500

1.500,000

75,180

-5.685,0

-500,0

8.141,9

3.200,000

3.200,000

224,82

224,820

224,820

37.016,0

27.633,2

36.726,9

9.500,000

9.500,000

7.272,3

15.822,7

6.650,000

2.000,000

6.650,000

2.000,000

724,0

724,000

774,000

50,0

34,0

34,000

34,000

78,0

78,000

78,000

34,0

34,000

34,000

120,0

120,000

120,000

11.031,5

4.187.000

4.187,000

600,0

600,000

600,000

17

L.T.E.-Locuinte H.C.L. 86/1999

5.779,6

18

Realizare repere fixe de adâncime

•c

H.C.L. 86/1999

17.775,3

19

Extindere statie pompare Faleza

H.C.L. 86/1998

4.330,6

20

Amenajare zona complex Tiglina I

H.C.L. 86/1999

3.447,6

21

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal

H.C.L. 86/1999

16.138,2

22

Puțuri piezometrice HCL nr.86/1999

3.531,7

23

îmbunătățire stabilitate mal Faleza

HCL nr.46/2000

35.926,1

24

L.T.E.-blocuri Gradina Publica bl.A,B,C,11,12-

str.Domneasca HCL nr.46/2000

3.138,5

25

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999

52.500,5

26

L.T.E.-locuinte Faleza HCL 46/2000

18.273,2

27

Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000

61.635,6

28

L.T.E.-locuinte Tiglina I,Faleza Tiglina I,

HCL nr.86/1999

5.290,0

B

OBIECTIVE NOI

50.2S3,3

1

L.T.E.-camine Pictor Isser HCL nr.118/2001

2.548,9

2

Evacuare ape pluviale DN 2B-Barbosi

HCL nr.46/2000

7.479,8

3

Piața agroalimentara Mazepa I Galați

HCL nr. 118/2001

11.804,8

4

L.T.E.-bloc Miorița HCL nr.79/1998

2.637,6

5

L.T.E.-bloc Răchită HCL nr.86/1999

3.197,0

6

L.T.E.-bloc P4 HCL nr.86/1999

6.552,4

7

Resistematizare versant Gradina Publica

HCL nr. 118/2001

7.230,1

8

Extindere Cimitir Ștefan cel Mare

HCL nr.118/2001

2.417,6

9

Extindere Cimitirul de Vest HCL nr.118/2001

6.425,1

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

13318,688

CAP.68.02. TOTAL

31.000,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE TRANSURB

31.000,0

CAP.72. TOTAL

745,4

c

DOTĂRI A.L.A.

745,4

4.586,5

1.193,1

730,000

730,000

2.604,8

15.170,5

2.500,000

2.700,000

3.446,3

934,3

811,000

811,000

59,7

3.387,9

7,2

16.181,0

16.000,000

16.000,000

202,3

3.329,4

2.000,000

2.200,000

35.926,1

300,000

300,000

386,7

2.751,8

2.500,000

2.300,000

270,0

52.230,5

15,500

15,500

10,4

18.262,8

15.000,000

15.000,000

61.635,6

1.350,000

1.350,000

1.398,2

3.891,8

1.060,000

1.060,000

,0

50.293,3

9.170,0

,0

6.170,0

2.548,9

2.500,0

2.500,0

7.479,8

500,0

500,0

11.804,8

3.000,0

2.637,6

470,0

470,0

3.197,0

200,0

200,0

6.552,4

1.000,0

1.000,0

7.230,1

500,0

500,0

2.417,6

500,0

500,0

6.425,1

500,0

500,0

13318,688

10.793,688

8.358,688

10

31.000,0

31.000,0

10

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

10

745,4

745,400

,000

745,400

745,4

745,400

745,400

-3.000,0

-2.435,0


200,0


200,0


-200,0


CAP.96.02.04

37.065,3

16.260,8

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.065,3

16.260,8

1

L.T.E.-locuinte H.C.L 86/1999

5.779,600

4.586,500

2

Construcție bloc D19/M19

31.169,153

11.674,253

3

Construcție bl.V3

116,500

20.804,5

1.500,0

1.500,0

200,0

-1300

20.804,5

1.500,0

1.500,0

200,0

1.193,100

1.450,0

1.450,0

-1450

19.494,900

50,0

50,0

200,0

150