Hotărârea nr. 284/2001

Acordarea premiului municipiului Galati Societatii Comerciale INTFOR SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTARAREA ut. 284 din 4 09 2001

privind: acordarea '‘Premiului municipiului Galați”,

Societății Comerciale INTFOR S.A.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 46 914/03.09.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile H.C.L.nr.105/30.11.1994 privind instituirea “Premiului municipiului Galați”;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se acordă “Premiul municipiului Galați” , Societății Comerciale INTFOR S.A. Galați, cu ocazia celebrării a 80 de ani de Ia înființare.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.