Hotărârea nr. 278/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 41, in zona Str. Tecuci, cuprinsa intre Str. General Dragalina si George Cosbuc, in vederea amplasarii a 2 statii de distributie carburanti si a unei zone de locuinte individuale compusa din 28 de locuinte cu loturi independente

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 278 din 14.08.2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 41, în zona str.

Tecuci, cuprinsă între str. General Dragalina și George Coșbuc, în vederea amplasării a două stații de distribuție carburanți și a unei zone de locuințe individuale compusă din 28 locuințe cu loturi independente.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. "f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 ■ Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 41, în zona str. Tecuci, cuprinsă între str. General Dragalina și George Coșbuc, în vederea amplasării a două stații de distribuție carburanți și a unei zone de locuințe individuale compusă din 28 locuințe cu loturi independente, beneficiari S.C. UNICOM S.A. și S.C. ARCOM MECON S.A., conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona din U.T.R. 41, în zona str. Tecuci, cuprinsă între str. General Dragalina și George Coșbuc se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.