Hotărârea nr. 276/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat in Str. Universitatii nr. 29, UTR 1, in vederea construirii unei locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 276 din 14.08.2001

privind:   aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str.

Universității, nr. 29, U.T.R. 1, în vederea construirii unei locuințe.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str. Universității, nr. 29, U.T.R. 1, în vederea construirii unei locuințe, beneficiari Lupoae Dorina și loniță, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str. Universității, nr. 29, U.T.R. 1 se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


| S C VÎLCEANA S.A. '
LI ULM1JA


i»4U j.«<f 'SI A/*U<W *( ,> • < t • < • iu< »a «-a 0 u « g |lu«U H. yine

A C A                       y1

HulJ G i.d                l( ( [

1 n

UtW MuikW *|< l

Situa Pl CO TraAa^»

Sl»U4 !(<«. I »oroK>g*<. I

Palktoar.W lk»U lr.«l nr. ) tpiiokat J« p^MatHa *11. kx*n BtaaAca 'SI P»a<iaia*

2). Trtt>unaf»J ^xlelaa/1

  • 24.           .«witi*/

  • 25. Sleita Pi C0 • t^lura 26 0x

21. î um t •/ u vîj Kxm

28. Gaia rk^'U

23. Autocare

3â. Gara C.f H.

OiHl ț,o<ovl1


<y' iHCĂD^WE in zczz

1/mfYY)         ■