Hotărârea nr. 274/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplsamentul situat in Str. Portului nr. 157, UTR 15, in vederea construirii unui spatiu de cazare si administratie publica

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 274 din 14.08.2001

privind:   aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str.

Portului, nr. 157, U.T.R. 15, în vederea construirii unui spațiu de cazare și alimentație publică.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile art. 32 și art. 56, alin. 1 din Legea nr.350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. "f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str. Portului, nr. 157, U.T.R. 15, în vederea construirii unui spațiu de cazare și alimentație publică, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru amplasamentul situat în str. Portului, nr. 157, U.T.R. 15 se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism și a Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Griqore Matei


j Invesîiția: STATI&                  . S>i j Proiect

L^Me-NA\.Af2.e SP.CAâAftg $><    :\[[j ÎZcfA

■irit.Saru. Păstorel [.Ai— PCoLlCA SVR. pcR_TC--t'i     1 Paza:

P.r.A. 455527/90 NR .       «S-AJ-ATl              j

I Beneficiar £C- :M?oR. '—A G>AU4T( j Son: întocmi::     //' ! Data: f TrrîuJ Planșei: pî A* Ser

a-h.SavuPăJ^l & | ir<CAO{M£c IN W I Phnșx

ia I ?/wX I                                   |  ,44_