Hotărârea nr. 273/2001

Aprobarea taxei pentru eliberarea certificatelor de producator

ROMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 273 din 14.08.2001

privind: aprobarea taxei pentru eliberarea certificatelor de producător

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice ;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 8 din HG nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. d din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă taxa pentru eliberarea certificatelor de producător, în sumă de lei 100 000 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Taxa aprobată la art. 1 se va indexa anual cu indicele de inflație transmis de Comisia Națională de Statistică, până la data de 1 iulie a fiecărui an.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


ANEXA

la HCL nr. ^3 / ///,< 2001

MODUL DE CALCUL AL TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE PRODUCĂTOR

1. Contravaloare documente

-cerere + proces+verbal

3.570 lei/buc

7.140 lei/buc

1.300 lei

12.000 lei


-certificat de proprietate

-taxe poștale (~ 10 %)

Total

2. Verificare pe teren și înscriere în documente:

a. transport (la o medie de 15 km )

-reparații și întreținere:

8.800 lei

-combustibili și lubrefianți:

22.000 lei

- manoperă

17.500 lei/ora

Total

48.300 lei

b. verificare și înscriere în documente

-insp. spec. Registru agricol

30.645 lei/ora

TOTAL : 90.945 lei/certificat

Taxă propusă pentru eliberarea certificatului de producător : 100.000 lei