Hotărârea nr. 270/2001

Aprobarea asocierii intre Consiliul local Galati si SC PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION SRL BUCURESTI

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 270

din 14.08.2001

privind: aprobarea asocierii între Consiliul local Galați și SC PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION SRL BUCUREȘTI

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism ;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător;

Având în vedere prevederile HCL nr. 73 / 2000 privind aprobarea Regulamentului pentru construirea, amplasarea și exploatarea suporturilor pentru firme și reclame în municipiul Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. x din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

In temeiul art. 46 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă asocierea între Consiliul local al municipiului Galați și SC PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION SRL BUCUREȘTI, referitoare la afișajul stradal pentru reclame, pe o durată de 3 ani .

Art. 2 - Se aprobă contractul de asociere între Consiliul local al municipiului Galați și SC PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION SRL BUCUREȘTI, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

P reședfn tă/.d^      țâ

Ma‘năîe4oan^ \

/M v \


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

ANEXĂ

LaHCLnr. Ho /      2001

CONTRACT DE ASOCIERE

NR._____/_____2001

CAP.1. PARTI CONTRACTANTE

Părțile sunt persoane juridice identificate conform datelor de mai jos:

CONSILIUL LOCAL GALAȚI, in calitate de administrator al domeniului public si privat al municipiului Galați, denumit in continuare CONSILIUL, reprezentat prin ing. Dumitru Nicolae, primar al municipiului Galați si ec. Doina Stamate, director economic, cu sediul in Galați, str. Domneasca, nr.38, tel.036/317000, fax 036/461460 avand contul nr.21220230 deschis la Trezoreria municipiului Galați

SOCIETATEA COMERCIALA PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION SA, cu sediul societății in București, str.A. Davila 6, bl.A1, ap. 1, sector 5, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J 40/4731/1992, Cod Fiscal R 395105 , avand cont deschis la Banca Franco Romana,SMB, cu cont nr. 20125125066026, reprezentata in mod legal prin Doamna BOCICA MIHAIELA CARMEN, in calitate de Director GENERAL, denumita in continuare ASOCIAT.

CAP.2 OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract il constituie asocierea pârtilor contractante in vederea exploatării in comun a terenurilor apartinand domeniului public si privat al muncipiului Galați, prin amplasarea de mijloace de publicitate, afisaj si reclama, conform anexei, parte integranta a prezentului contract.

Exploatarea panourilor publicitare de către SC. PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION se va face in conformitate cu prevederile legale si ale actelor cu caracter normativ emise pe plan local.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute in aliniatele precedente atrage rezilierea de drept a prezentului contract fara nici o formalitate.

Art.2 In cadrul asocierii, părțile isi vor desfasura activitatea in condiții de independenta comerciala si juridica specifica asocierii, respectând prevederile prezentului contract si legislația in vigoare.

CAP.3 DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata asocierii este de 3 (trei) ani, prezentul contract intrând in vigoare la data semnării acestuia de către părțile contractante.

După expirarea duratei contractulului ASOCIATUL are drept de preemtiune la prelungirea contractului, aceasta facandu-se numai cu acordul CONSILIULUI si pentru o perioada ce va fi stabilita de comun acord, cu cel puțin 30 zile inaintea expirării duratei de asociere.

CAP.4 APORTUL PÂRTILOR

Art.4 In vederea realizării ASOCIERII părțile au următoarele obligații :

 • a) ASOCIATUL datoreaza CONSILIULUI un procent cu titlu de beneficii lunar ce reprezintă 50% din valoarea neta a chiriei incasate de la beneficiarii reclamei efectuate pe suporturile publicitare instalate in baza prezentului contract, dar nu mai puțin de:

- 70,5 USD/panou/luna pentru panourile 3X4 m cu 2 (doua) fete de expunere;

 • b) ASOCIATUL va accepta in mod irevocabil prin semnarea prezentului contract cuantumul taxei de colaborare. Afișarea numerelor de telefon si/sau a siglei ASOCIATULUI nu reprezintă reclama publicitara.

 • c) Contravaloarea taxelor se va achita in lei, la cursul comunicat de BNR pentru ziua efectuării plătii, in primele 10 (zece) zile ale lunii pentru luna anterioara in contul Primăriei municipiului Galați nr. 21220230 deschis la Trezoreria Galați. Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate ASOCIATUL datoreaza penalitati in cuantum de 0,15 % din valoarea sumelor datorate si neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 5 Obligația de plata a taxelor prevăzute la art.4, lit.a va decurge din data semnării contractului.

CAP.5. OBLIGAȚIILE CONSILIULUI

Art.6 Sa asigure ASOCIATULUI folosința exclusiva a terenului pe toata perioada derulării prezentului contract.

Art.7 Declara pe propria răspundere ca nu a mai incheiat nici un contract pentru suprafețele acordate ASOCIATULUI.

Art.8 Sa nu schimbe destinația obiectului asocierii si sa se abtina de la orice fapt ce ar avea drept consecințe tulburarea folosinței terenului pe durata valabilitatii prezentului contract.

Art.9 Sa anunțe in timp util eventualele intervenții ce ar putea afecta amplasamentele ce fac obiectul asocierii, si de comun acord cu ASOCIATUL, sa pună la dispoziția acestuia noi amplasamente.

Art. 10 Sa nu emită alte autorizații de construire pentru construcții provizorii a căror amplasare ar împiedica vizibilitatea asupra mijloacelor de afisaj si reclama amplasate de ASOCIAT, in baza prezentului contract.

ART.11 Pune la dispoziția ASOCIATULUI terenul necesar montării si amplasării mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama, liber de orice sarcini, pe baza de proces verbal.

CAP.6 OBLIGAȚIILE ASOCIATULUI

Art.12 Sa folosesca obiectul asocierii potrivit destinației prevăzute in contract.

Art. 13 Sa obțină pe cheltuiala sa toate avizele si autorizațiile prevăzute de actele normative in vigoare necesare desfășurării activitatii de publicitate.

Art.14 întreținerea si funcționarea spațiului publicitar inclusiv pagubele provocate din culpa terților revin ASOCIATULUI.

Art. 15 Plătește la bugetul local, in condițiile prevăzute de lege taxele de reclama si publicitate rezutate din exploatarea spatiilor de publicitate si achita CONSILIULUI titlul de beneficii lunar asa cum este prevăzut prin art. 4, lit.a din prezentul contract.

Art. 16 La expirarea termenului prevăzut in contract, daca acesta nu se prelungește de comun acord cu CONSILIUL, sa restituie obiectul asocierii in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a preluat in stare buna.

Art. 17 Sa incheie contracte de furnizare a energiei electrice si sa achite contravaloarea energiei electrice consumate pentru iluminarea mijloacelor de publicitate.

Art.18 In vederea achitării de către asociat a titlului de beneficii lunar asa cum este prevăzut in art.4, lit.a, CONSILIUL va fi instiintat cu privire la semnarea contractelor de reclama si publicitate punând la dispoziție CONSILIULUI copii ale contractelor, in termen de 10 zile de la afișarea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama.

CAP.7 ÎNCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 19 Prezentul contract de asociere inceteaza de plin drept in următoarele cazuri:

 • a. in baza acordului pârtilor contractante

 • b. expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu se solicita prelungirea acestuia in condițiile prevăzute de prezentul contract.

 • c. In cazul intervenției forței majore invocata in condițiile legii

 • d. Nerealizarea obiectului contractului

 • e. Apariția de acte normative care conțin prevederi contrare celor menționate in prezentul contract.

Art.20 Prezentul contract se reziliaza de plin drept in următoarele cazuri:

 • a. modificarea in tot sau in parte a obiectului asocierii de către asociat;

 • b. falimentul uneia din parti;

 • c. in cazul neindeplinirii obligațiilor unei dintr parti in maxim 30 (treizeci) zile de la notificarea in scris a incalcarii obligațiilor, daca in acest termen parte in culpa nu se achita de obligațiile asumate prin prezentul contract.

CAP.8 FORȚA MAJORA

Art.21 Forța majora, convenita ca fiind acel eveniment imprevizibil si de neanlaturat, petrecut după intrarea in vigoare a contractului, care împiedica partea sau părțile sa-si indeplineasca obligațiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invoca in condiitiile legii. Partea care invoca forța majora va inmana celeilalte parti certificarea emisa de autoritatea competenta in termen de 48 ore de la obținere. Exonerarea de răspundere operează numai pe durata existentei cazului de forța majora.

Art.22 Daca durata confirmata a existentei cazului de forța majora este mai mare de 30 de zile,părțile se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide condițiile continuării contractului sau rezilierii acestuia.

CAP.9 ALTE CLAUZE

Art.23 In condiitiile respectării legislației in vigoare la data semnării prezentului contract, asociatul are dreptul sa presteze servicii de reclama si publicitate pentru orice persoana fizica sau juridica cu care are incheiat un contract de publicitate in acest sens.

Art.24 In cazul in care, pe perioada derulării contractului, intra in vigoare alte norme legislative in domeniul panotajului stradal, care aduc modificări condițiilor actuale, sau in cazul apariției de noi reglementari privind activitatea de publicitate, contractul de modifica in consecința. Acest fapt va determina renegocierea cu buna credința a clauzelor prezentului contract, in vederea derulării in continuare a contractului.

Art.25 Mijloacele de publicitate, afisaj si reclama instalate pe amplasamentele ce fac obiectul prezentului contract sunt proprietatea asociatului, CONSILIUL neavand drept de subinchiriere, instrainare sau gajare.

Art.26 Orice adăugiri, completări sau modificări aduse la acest contract vor fi valabile si obligatorii pentru părțile contractante numai daca vor fi făcute in scris si semnate de către ambele parti. Incosecventele, abaterile sau derogările de la acest contract, chiar daca se repeta si nu au fost contestate de către parte indreptatita, trebuie considerate ca simple tolerări.

Art.27 Toate documentele anterioare semnării prezentului contract semnate de ambele parti contractante sau de una din acestea, in legătură cu prezentul contract sau cu incheierea acestuia sunt nule si neavenite.

Art.28 Părțile semnatare ale prezentului contract se obliga sa nu faca referiri scrise sau verbale, unei terte parti, cu privire la termenii prezentului contract.

Art.29 Cesionarea in tot sau in parte a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al CONSILIULUI, reprezentat prin Primar.

Art.30 Eventualele neînțelegeri in legătură cu aplicarea si interpretarea prezentului contract, mai puțin cele prevăzute la cap.7 daca nu se vor soluționa pe care amiabila vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente, legile aplicate fiind cele valabile in dreptul roman.

Art.31 In situația in care ASOCIATUL nu isi îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract pe o perioada de 2 (doua) luni consecutiv, acesta va fi obligat sa-si ridice panourile publicitare in termen de 15 zile de la somație. In caz contrar, panourile publicitare devin proprietatea Consiliului fara nici un fel de despăgubiri iar contractul este reziliat de drept.

Art.32 Prezentul contract se completează de drept cu dispozițiile Legii comerciale si civile

Prezentul contract conține 5 pagini si s-a încheiat astazi_________________, in 4

exemplare cu valoare de original, cate doua exemplare pentru fiecare parte contractanta.

PRIMAR,

ING. DUMITRU NICOLAE


ASOCIAT,

DIR. GEN. M. C. BOGICA


DIRECTOR ECONOMIC, EC. DOINA STAMATE

DIRECTOR URBANISM, ING. SILVIU VLASIE

SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC

C.J. TINCUTA PATRUTA