Hotărârea nr. 265/2001

Aprobarea trecerii pepinierei din zona naturala protejata Padurea Garboavele, din administrare Consiliului Local Galati, in administrarea Consiliului Judetean Galati

ROMAN IA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 265

din 14.08.2001

privind: aprobarea trecerii pepinierii din zona naturală protejată Pădurea Gârboavele, din administrarea Consiliului local al municipiului Galați, în administrarea Consiliului Județului Galați

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 12, alin. (2) din Legea nr. 213 /1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. (2), lit. f și art. 125, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea pepinierii, în suprafață de 22 378 mp, din zona naturală protejată Pădurea Gârboavele, din administrarea Consiliului local al municipiului Galați în administrarea Consiliului Județului Galați .

Art. 2 - Pe durata administrării pepinierii de către Consiliul Județului Galați, Consiliul Local Galați va beneficia în mod gratuit, de jumătate din materialul dendrologic rezultat annual.

Art. 3 - în protocolul de predare în administrare a pepinierii vor fi cuprinse prevederile art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.