Hotărârea nr. 263/2001

Aprobarea incheierii contractelor de comodat pentru cabinetele medicale

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 263 din 14.08.2001

privind: aprobarea încheierii contractelor de comodat pentru cabinete medicale

Consiliul local al municipiului Galați; INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 42168 / 07.08.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cu completările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului 509/1999 al Ministrului Sănătății privind aprobarea criteriilor de atribuire în folosință gratuită a spațiilor necesare și a bunurilor mobile existente în dotarea acestora pentru înființarea cabinetelor medicale;

Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea contractelor de comodat pentru spațiile folosite drept cabinete medicale, existente în administrarea Consiliului local Galați, prevăzute în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Contractele se vor încheia cu medicii nominalizați în anexa 1.

Art. 2 - Contractele se vor încheia pe o durată de 5 ani.

Art. 3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Matei


Anexa nr. 1

la H.C.L. nr. 263 Z/O# leg/

Nr. crt.

Adresă dispensar

Medicii de familie care activează în dispensar

Nr. cabinete / suprafață

Nr. populației arondate

1.

Str. N. Bălcescu, nr. 82

- Dr. Cârlan lulia

-1 cabinet consultații - 25,2 mp

- spații în folosință comună:

  • •  sala de tratamente și fișier -

31,8 mp;

  • •  sala gravide - 18,69 mp;

  • •  grup sanitar - 15,12 mp;

  • •  sala de așteptare - 42,67 mp;

total: 108,28 mp.

1902

2.

L

Str. N. Bălcescu, nr. 82

- Dr. lordache Gabriela Liliana

-  1 cabinet consultații -11,85 mp

- spații în folosință comună:

  • •  sala de tratamente -

10,8 mp;

  • •  fișier, sala de vaccinări-

14,4mp;

  • •  hol acces - 30,17 mp;

• sala de așteptare - 9,3 mp;

• magazie - 2,52 mp;

  • •  grup sanitar - 15,12 mp;

total : 82,31 mp.

1906


rafina .lunfTFAf a of staiwa