Hotărârea nr. 261/2001

Aprobarea Normelor privind instituirea unor masuri de colaborare cetateneasca intre administratia publica locala furnizorii de servicii publice si beneficiarii serviciilor publice

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 261

din 14.08.2001

privind: aprobarea Normelor privind instituirea unor măsuri de colaborare cetățenească între administrația publică locală, furnizorii de servicii publice și beneficiarii serviciilor publice

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Comisia juridică de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorilor;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 984/16.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, republicată privind locuințele; în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Normele privind instituirea unor măsuri de colaborare cetățenească între administrația publică locală, furnizorii de servicii publice și beneficiarii serviciilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei


Anexa

la HCL nr 2g///4.Og.2oo/

NORME

PRIVIND     INSTITUIREA     UNOR     MASURI     DE

COLABORARE

CETATENEASCA

INTRE

ADMINISTRAȚIA

PUBLICA LOCALA, FURNIZORII

DE SERVICII

PUBEICE SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

CAPITOLUL I

1. Introducere motivație și temei legal.

Având în vedere pericolul degradării relațiilor între furnizorii de servicii publice din Municipiul Galați și consumatorii beneficiari ai acestora, degradare datorată unor factori economici și sociali de o complexitate deosebita dar și necunoașterii obligațiilor și drepturilor ce revin părților, s-a simțit nevoia redactării unor norme de colaborare cetățenească , care sâ aibă ca suport principiile interesului public și a solidarității cetățenești. Prin aceste norme , administrația publică se angajează să nu ia decât măsuri și hotărâri în spiritul interesului public , îndrumînd în acest sens și societățile de interes local furnizoare de servicii publice , iar consumatorii beneficiari să dea dovadă de LUllipUl LdlllClll VI V IV    111 dpiinui duuuuiiuuii

î         rlafnmlA

UVlAiLv VAVACV/ A A Jk A w


rezultate din consumul serviciilor publice

In spiritul Legii 215/2001 , precum și a actelor normative în materie , se impune mai întâi să definim trei noțiuni care motivează, susțin și dau legalitate prezentelor norme:

 • 1. Autonomia locală: Dreptul și capacitatea efectivă a autorității publice locale de a soluționa și gestiona , în numele și interesul colectivității locale, treburile publice.

 • 2. Colectivitate locală: Totaiitatea locuitorilor din unitatea administrativ teritorială.

3. Servicii publice: Activități de orice natură cu caracter pronunțat de prestație , în scopul satisfacerii continue a intereselor colectivității locale , desfășurate de autoritatea

publică locală , prin agenți economici aflați sub autoritatea Consililui Local și abilitați în acest sens de acesta • numiți în continuare și furnizori de servicii publice.

CAPITOLUL II Definiții ale părților în spiritul prezentelor norme :

1. Administrația publică locală

 • - Consiliul Local

 • - Instituția Primar

2.  Furnizorii de servicii publice

 • - Serviciile Publice reprezentate de societățile comerciale de interes local:

 • - S.C. APATERM S.A.

 • - S.C. ECOSAL PREST S.A.

 • - S.C. TRANSURB S.A.

 • - S.C. A.P.A. S.A.

 • - S.C. CONSTRUCȚII SI REPARAȚII S.A.

 • - S.P. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC.( ptr. cimitire , parcuri, străzi, parcări, etc.)

3.Beneficiarii de servicii publice

- Asociațiile de proprietari / locatari

 • - Locatari nearondati

 • - Alte categorii

 • a) persoane fizice ( turiști, studenți, salariați în delegații, persoane aflate în vizită la rude, etc.)

 • b) persoane juridice ( societăți comerciale , instituții publice și private , prestatori de diverse servicii, etc.)

CAPITOLUL III - Obligațiile părților

Prezentele norme reglementează volumul de obligații ce se stabilesc în procesul de furnizare și consum a diverselor servicii publice. Indiferent de motivația comercială sau bănească,aceste obligații trebuie să aibă ca țel interesul public și privat al cetățenilor , solidaritatea comunitar cetățenească și să se construiască pe următorul principiu:

„ Toți cetățenii care locuiesc și / sau desfășoară activități de orice natură în Municipiul Galați , indiferent de poziția administrativă, socială , materială , politică, sex , vîrstă sau religie, au datoria unui comportament civic exemplar ,bazat pe respectul față de autoritate , pe dreptul de a primi servicii publice necesare unui trai decent și obligația de a plăti corect și la timp aceste servicii , sub sancțiunile prevăzute de lege sau cele prevăzute prin hotărârile Consiliului Local.”

1. Obligațiile administrației publice locale:

 • a) Consiliul local :

 • -  Adoptă hotărâri în spiritul autonomiei locale cu scopul declarat de a respecta principiile interesului public și a solidarității cetățenești.

 • -  Asigură realizarea veniturilor la bugetul local , repartizând în limita posibilităților , resurse bugetare îndestulătoare serviciilor publice din subordine.

 • -  Prin comisiile de specialitate , solicită sprijinul tuturor reprezentanților instituțiilor descentralizate în teritoriu, ale ministerelor, în rezolvarea cu rapiditate, a stărilor conflictuale ,generate de nerespectarea raportului furnizor - plătitor de servicii publice.

 • -  In virtutea faptului că administrează bunurile colectivității locale ,în interesul acesteia împuternicește Primarul Municipiului , ca prin direcțiile și serviciile de specialitate pe care le conduce , să ceară sprijinul și după caz să oblige , fiecare membru al comunității , să respecte normele , hotărîrile , deciziile și regulamentele emise de autoritățile locale.

 • -  Cere instanțelor de judecată ca în virtutea noțiunii de solidaritate cetățenească statuat de Legea 215/2001 , să sprijine autoritatea locală , prin urgentarea soluționării acțiunilor formulate contra rău platnicilor și aduse în fața justiției.

 • -  împuternicește Primarul Municipiului să trimită periodic Ministerului de Justiție precum și altor instituții ale statului

abilitate , situația dosarelor, a evoluției termenelor și hotărîrilor luate de instanțele de judecată, în spețele referitoare la încălcarea cu bună știință și rea credință a normelor de conviețuire derivate din calitatea de furnizor sau beneficiar de servicii publice.

 • -  Sprijină ,îndrumă și consiliază asociațiile de proprietari , prin aparatul propriu de specialitate, în demersul acestora privind acțiunile în instanța de judecată, contra râuplatnicilor.

 • -  împuternicește Primarul Municipiului să organizeze annual sau ori de cîte ori este nevoie cursuri de pregătire pentru cei ce ocupă sau doresc să ocupe funcția de administrator la asociațiile de proprietari, precum și cursuri de- cunoaștere a legislației în domeniu pentru conducerea asociațiilor sus menționate.

>                                               5

 • -  Organizează în toate cartierele Municipiului , întîlniri ale consilierilor cu cetățenii, conducerile asociațiilor de proprietari / locatari, furnizorii de servicii publice și alte categorii de persoane fizice sau juridice.

 • -  Aprobă și emite regulamentul de activitate a reprezentanților împuterniciți ai Primarului

 • b) Primarul Municipiului:

In calitatea sa de garant al drepturilor și libertăților cetățenești , conducător al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local și principal ordonator de credite, Primarul Municipiului , are dreptul și obligația legală de decide sau după caz să ducă la îndeplinire următoarele măsuri :

 • -  Să înființeze sau să reorganizeze Serviciul de specialitate , privind coordonarea activității asociațiilor de proprietari/ locatari ,relații cu locatarii nearondați (fondul vechi de locuințe) și cu alte categorii de locuitori ai Municipiului persoane fizice sau juridice. Acest Serviciu va fi obligatoriu încadrat cu personal de specialitate , juridic , economic sau administrativ, în condiții de vîrstă și experiență optime.

 • -  Să solicite Prefectului Județului . în calitatea acestuia de garant al respectării legalității în teritoriu și șef al instituțiilor descentralizate ale ministerelor, ca lunar să convoace la

analiză de fond , furnizorul de servicii publice , beneficiarii acestora , reprezentanți ai instanțelor de judecată și organe ale puterii de stat abilitate.

 • -  Să identifice resurse bănești necesare finalizării acțiunii de contorizare pentru toate fluidele furnizate consumatorilor și să solicite serviciului public S.C. APATERM S.A. ca încheierea de contracte să se facă începînd cu consumatorul deținător al locuinței (proprietar sau chiriaș) și numai unde contorizarea nu se poate face sau nu s-a încheiat, să se facă cu asociațiile de proprietari.

 • -  Să supravegheze și să avizeze montarea de contoare individuale (în apartamente ) pe următoarele principii:

 • a) îndepărtarea pe cheltuiala proprietarilor a pierderilor accidentale de apă și agent termic din subsoluri și/sau apartamente .

 • b) montarea de contoare individuale prevăzute cu elemente de siguranță , care să nu permită manopere frauduloase privind diminuarea cu rea credință a consumului real.

9

 • c) însumarea consumurilor rezultate din citirile în apartamente și cele în sistem paușal ( acolo unde sunt și apartamente necontorizate) să coincidă cu consumurile rezultate din citirea contoarelor montate la intrarea în blocul de locuințe, de către furnizorul de servicii.

 • d) neadmiterea (neluarea în considerare) contorizării apartamentelor care figurează cu debite mai mari de două luni calendaristice , decît după achitarea acestora sau după asumarea de către rău platnic a unui angajament de plată avizat de asociație.

 • e) în blocurile de locuințe unde sunt atît apartamente contorizate individual precum și apartamente în sistem paușal ,se va avea în vedere majorarea procentuală a consumurilor contorizate (dar nu mai mult de 10%) în scopul împărțirii echitabile a pierderilor comune , rezultate ca diferență din citirea aparatului de măsură montat de furnizorul de servicii la intrarea în imobil.Cantitatea de apă rece și apă caldă menajeră luată în calcul , pentru apartamentele necontorizate . nu va

putea fi mai mică decît cea consumată și măsurată în apartamentele contorizate , în condiții similare

-Să delege viceprimarilor răspunderi privind îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari / locatari.

 • -  Să emită licențe de operare pentru societățile abilitate să efectueze servicii de salubritate în Municipiul Galați , în conformitate cu decizia de zonare aferentă.

 • -  Să organizeze cursuri de pregătire profesională pentru administratorii asociațiilor de proprietari și de cunoașterea legislației pentru conducerile acestora. ,

 • - Să decidă măsuri privind monitorizarea administrativă și economică a asociațiilor de proprietari / locatari ce au debite către furnizorii de servicii publice , care depășesc cuantumul plății a două luni calendaristice. Aceste măsuri pot fi:

 • a) controlul periodic și inopinat al Serviciului de specialitate precum și al organelor de control financiar - fiscal proprii sau ale statului 5ori de cîte ori este nevoie dar nu mai puțin de un control anual.

 • b) avizarea lunară a balanțelor contabile și a borderourilor de cheltuieli materiale, administrative sau legate de plata indemnizațiilor bănești

 • c)  numirea unui reprezentant împuternicit în conducere? asociației în cauză, care să participe la luarea tuturor deciziilor materiale, administrative , bănești și de orice altă natură ar fi ele.

 • -  Să decidă măsuri privind monitorizarea activității furnizorilor de servicii publice care nu se încadrează în normele de prestație stabilite și să le sancționeze după cum urmează:

 • a) sancțiuni bănești asupra conducerii și totodată asupra personalului din aceste instituții care nu își face datoria .

 • b) demiterea conducerii furnizorilor de servicii publice pentru abateri grave de la aceste norme.

 • 2. Obligațiile furnizorilor de servicii publice :

 • -  Să asigure servicii de calitate și la timp conform normelor și legislației în vigoare.

 • 3. Obligațiile beneficiarilor de servicii:

 • -  Asociații de proprietari/locatari:

Colaborează îndeaproape cu Serviciul de Specialitate al Primăriei, folosind experiența și competența acestuia în activitatea lor. Pentru corecta aplicare a prezentelor norme , este obligatoriu ca pînă cel mai tîrziu în data de 15.septembrie 2001,toate asociațiile să se înființeze/ reînființeze conform prevederilor Legii 114/ 1996, dată după care nu vor mai fi luate în considerație asociațiile rămase fără personalitate juridică, li se va retrage dreptul de ștampilă , semnătură în bancă sau pe acte , iar locatarii acestor asociații vor fi repartizați prin decizia Primarului la celelalte asociații înființate legal ca asociații de proprietari.

 • a) Prezintă balanța lunară de cheltuieli precum și bilanțurile contabile spre informare, Serviciului de Specialitate din Primărie ori de cîte ori acesta o solicită.

 • b) Alege organele de conducere și comisia de cenzori în prezența reprezentantului împuternicit al Primarului Municipiului, și cu avizul acestuia, la propunerea locatarilor.

 • c) Asigură împreună cu reprezentanții împuterniciți și organele în drept, aplicarea dispozițiilor și actelor normative emise de Consiliul Local, asigură aplicarea măsurilor administrative și respectarea legii.

 • d) Ca urmare a reclamațiilor privind proasta administrare , tentativa de fraudă, gestiunea frauduloasă etc., să suspende conducerea asociației (președinte,vicepreședinți, adminidtrator , cenzori ) și să propună aplicarea de măsuri administrative, civile sau penale după caz dacă prezumțiile inițiale se confirmă.Totodată conducerile asociațiilor de proprietari au obligația să urmeze cursurile de cunoaștere a legislației în domeniu organizate de Primarul Municipiului.

 • e) Impune la alegerea președintelui și după caz a vicepreședinților , cenzorilor ori administratorilor, o garanție materială în cuantum stabilit de adunarea generală ( proporțional cu dimensiunea asociației) achitabilă integral , prin gajarea unui bun mobil sau imobil sau prin rate lunare în contul asociației cu avizul reprezentantului împuternicit al Primarului.

 • f)  Angajează administratori pe criterii de competență, studii de specialitate , experiență anterioară în muncă la asociații fără datorii imputabile proastei administrări.Deasemenea angajații trebuie să facă dovada că au urmat sau urmează cursurile de pregătire profesională organizate de Primarul Municipiului.

 • g) întreține și administrează cu simț gospodăresc spațiile verzi, parcările drumurile adiacente blocurilor de locuințe , precum și reparațiile executate la intetriorul, exteriorul, subsolul sau terasa izolată a acestora.

 • h) Constituie un fond de întreținere a locuințelor , prin colectarea de sume de la toți locatarii / proprietarii din imobilul în cauză indiferent de nivelul sau etajul la care aceștia locuiesc, din care cu prioritate repară ,terasa hidroizolată a clădirii.

 • i) Sprijină societatea de salubritate căreia îi este arondată conform deciziei Primarului, în actul de curățenie publică și plătește prestațiile aferente.

 • j) Asigură cu prioritate plata cheltuielilor curente în lună către furnizorul de apă,.apă caldă menajeră ,căldură , salubrizare, energie electrică și gaze ,în paralei cu eșalonarea și plata corectă, lunară a datoriilor restante.

 • k) Asociațiile de proprietari(locatarii) cu debite mari către furnizorii de prestații, pot cere proprietarilor de apartamente rău platnici să contracteze credite bancare girate cu construcțiile (apartamentele) în cauzăîn vedrea achitării datoriilor restante. Asociațiile de proprietaripot deasemenea institui, prin decizie proprie ia propunerea președintelui, penalizări bănești pentru rău platnici.

 • l) Asigură împreună cu reprezentantul împuternicit al Primarului și personalul de specialitate , debranșarea de la serviciile publice furnizate, a datornicilor, în apartamentele acestora, cu obligația de a solicita și sprijinul secției de poliție în raza căreia se află asociația de proprietari.

Asociații de proprietari / locatari supuse monitorizării au următoarele obligații suplimentare :

Asociațiile cu debite ce depășesc în cuantum echivalentul plății pe două luni succesive a prestației de servicii publice, au următoarele obligații:

 • a) Să prezinte lunar un exemplar de balanță economică din care să reasă încasarea reală de la locatari ,împreună cu situația rău platnicilor( loc de muncă, alte venituri, date personale,) măsuri de recuperare luate ( penalizări din proprie inițiativă, acțiuni în instanță pentru recuperarea debitelor).

 • b) Să accepte periodic controalele organelor financiare împuternicite de primar, să facă numai acele cheltuieli administrative și gospodărești strict necesare ( inclusiv de indemnizații) doar cu avizul serviciului de specialitate din subordinea primarului.

 • c) Să respecte prevederile tuturor Regulamentelor emise de Consiliul Local.

Locatari nearondați: De regulă aceștia se regăsesc în fondul vechi de locuințe.

9

Ei au următoarele obligații sub sancțiunea legii a hotărîrilor Consiliului Local și a deciziilor Primarului:

 • a) Să creeze condițiile și să solicite contorizarea fluidelor consumate de la furnizori.

 • b) Să exploateze și să întrețină corect instalațiile de furnizare a fluidelor în conformitate cu contractele de furnizare încheiate .

 • c) Să nu depună resturile menajere sau de orice altă natură,materiale de construcții rezultate în urma demolărilor,

decît în locurile stabilite cu prestatorul serviciului public în cauză și la care este arondat.

 • d) Să achite întocmai și la timp datoriile către toți furnizorii de servicii publice sub sancțiunea sistării acestora și plata de daune-interese.

 • e) Să respecte prevederile tuturor actelor normative și regulamentelor emise de Consiliul Local sau de Primarul Municipiului.

-10-

 • f) Locatarii din blocurile de locuințe care au refuzat aderarea la asociația de proprietari din care de drept face parte clădirea , vor beneficia de contract separat de furnizare ,în situația în care consumurile lor pot fi contorizate. In caz contrar au obligația sub sancțiunea amenzii stabilită de Consiliul Local și a legii să se arondeze în maxim 10 zile de la apariția prezentului act normativ. Aceeași procedură o vor urma și cei cu contracte de închiriere cu Primăria , care locuiesc în clădiri aparținînd unor asociații de proprietari.

- Alte categorii:

- Persoane fizice ( turiști , studenți, elevi, salariați îl delegații, persoane aflate în vizită la rude sau prieteni etc.):

a) Obligațiile derivînd din prezentele norme pentru categoriile de persoane susmenționate în măsura în care nu sunt încălcări ale Legii Penale sau Civile și pentru care răspund individual, cad în sarcina și obligația persoanelor fizice sau juridice la care locuiesc în această perioadă fie ele locuințe proprietate, închiriate , hoteluri, moteluri ,cămine etc.

Persoane juridice (societăți comerciale indiferent de natura capitalului, instituții publice și private , prestatori de diverse servicii etc):

a) Să asigure contra cost contorizarea furnizării de fluide și agenți termici, precum și întreținerea în stare corespunzătoare, a instalațiilor aferente, de consum și măsură.

 • b) Să asigure plata serviciilor publice consumate , chiar și prin compensare dar numai cu avizul expres al Primarului.

 • c) La solicitarea expresă a Primarului Municipiului și în spiritul solidarității cetățenești, să ia măsurile cele mai eficiente pentru ca salariații proprii să-și achite datoriile pe care le au la societățile comerciale de interes local , furnizoare de servicii publice.

-11-

CAPITOL IV Dispoziții finale și tranzitorii:

 • -  In termen de 30 de zile de la validarea normelor , la propunerea Primarului , Consiliul Local va lua în discuție și aproba un document anexă , care să stabilească sancțiunile ce se vor aplica celor care nu respectă prevederile prezentului ret normativ.

 • -  Normele prezente intră în vigoare la data publicării lor în condițiile Legii 215/ 2001. Difuzarea acestora se va face cu prioritate prin periodicul editat de Consiliul Local- Informația de Galați-

 • -  Executivul Municipiului va lua măsurile necesare ca prevederile normelor să fie cunoscute , aplicate și respectate de toți cetățenii Municipiului Galați.

Nerespectarea cu rea credință a acestor norme și abdicarea de la principiul solidarității și corectitudinii ,atrage după sine, decăderea din drepturile cetățenești stabilite prin lege și/ sau hotărâri ale Consiliului T ocai, implicit conducând la imposibilitatea invocării acestora în relațiile cu Primarul Municipiului Galați și cu aparatul propriu al Consiliului Local.