Hotărârea nr. 260/2001

Aprobarea, modificarea si completarea art.1 din HCL nr. 7/25.01.2001 referitoare la aprobarea obiectivele preconizate a facilita dezvoltarea durabila a municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL GALAȚI

H O T Ă R Â R E A nr. 260 din 14.08.2001

privind: aprobarea, modificarea și completarea art. 1 din HCL nr.7/25.01.2001 referitoare la aprobarea obiectivelor preconizate a facilita dezvoltarea durabilă a municipiului Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere rapoartele de specialitate ale Serviciului de dezvoltare durabilă;

Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, comerț și privatizare;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. "c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001;

în temeiul art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.l - Se aprobă modificarea și completarea art.1 din HCL nr.7/25.01.2001 care va avea următorul cuprins:

  • -  " I - construire aeroport în zona Galați, Galați - Brăila;

  • -   II - reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, canalizare, sisteme și rețele de termoficare;

  • -   III - sistematizarea colectării, depozitării și prelucrării deșeurilor menajere;

  • -   IV - construire pod zona Galați, Galați - Brăila;

  • -  V - Stabilizarea și reducerea nivelului pânzei apei freatice și combaterea fenomenului de tasare a clădirilor pe teritoriul municipiului Galați;

  • -  VI - Construcții de locuințe;

  • -  VII - Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în municipiul Galați;

  • -  VIII -Perdea de protecție a orașului în raport cu emisiunile rezultate din funcționarea SIDEX.”

Art. II - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatesa prezentei hotărâri.