Hotărârea nr. 26/2001

Aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de vanzare a spatiului comercial situat in municipiul Galati, Complexul comercial Tiglina I, solicitat de SC NISET-COM SA

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 26 din 25 01 2001

privind: aprobarea procesului verbal de negociere a prețului de vânzare a spațiului comercial situat în municipiul Galați, Complex Comercial Țiglina I, solicitat de S.C. NISET - COM S.A.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2516/16.01.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Normelor metodologice privind vânzarea către actualii deținători a unor spații comerciale construite din fondurile statului și aflate în administrarea Consiliilor locale și a Regiilor Autonome de interes local de sub autoritatea acestora, aprobate prin HG nr.505/1998;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit. “g” din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - (1) Se aprobă procesul verbal de negociere nr. 2378 din 15.01.2001 cu datele privind desfășurarea negocierilor și prețul stabilit pentru vânzarea spațiului comercial situat în Galați, Complex Comercial Țiglina I, solicitat de S.C. NISET - COM S.A., care face parte integranță din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare al spațiului comercial prevăzut la art. 1, alin. 1 din prezenta , este cel consemnat în procesul verbal de negociere, exclusiv TVA.

Art.2 Contractul de vânzare - cumpărare se va încheia în termen de 15 zile lucrătoare de la validarea prezentei hotărâri.

Art.3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Art.4 - Secretarul muni                   asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI

CONSILIUL LOCAL.


Comisia de negociere constituită în temeiul H.G.505/ 1998 și a normelor metodologice privind vânzarea către actualii deținători a unor spații comerciale construite din fondurile statului, numită prin H.C.L. nr.56/ 20.07.2000 șidf( d-na )

A-A A în calitate de reprezentant legal al      rth&T-eOPi

cu sediul social în Galați,               fiet" rt 43,           > ^Q.23_______

înregistrată la Registrul ComertuluLsub nr. $             A- 7^2. având codul fiscal nr.

_ , au negociat pentru stabilirea prețului de vânzarea spațiului comercial situat în Galați, pentru care există contractul de închiriere nr.437^A24/

Spațiul comercial care face obiectul negocierii are o arie desfășurată de (c-A 2L Mp, iar aria utilă de cffi-cS"" mp., suprafața terenului aferent fiind de 7c3,-// mp.. în cota indiviză.

Comisia de negociere analizând valorile prezentate în raportul de evaluare,

nr. 4*42?      / 2c - U -<2gog întocmit de 3 jC CC A-Str t '/    PA A /            y Pi...

a negociat cujdtT(d-na) OAc.iAN'SCH/                              și a stwilit

ca prețul de vânzare a spațiului comercial situat în Galați,

-          ec^e-acfAL.           este de M O €>00,000 /M

il. care se adaogă T.V.A. de         ,

Comisia de negociere a hotărât în ședința de lucru din data de ______-9 c/’ 2.cp/______i ca suma de                      ______ lei să reprezinte prețul de vânzare al spațiului comercial care a făcut obiectul negocierii.

Prețul de vânzare de /&O 000-000 iei a fost acceptat de

dlr QPC-tN'SCH/'            A________reprezentant legal al 9-C

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 3 ( trei ) exemplare și constituie precontractul de vânzare-cumpărare.                                    ,

Achitarea prețului se va face în conformitate cu H.C.L. nr. /23/^o - Ofi 2-O&O privind modalitatea de plată a spațiilor comerciale vândute conform H.G.505/1998.


1.

2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.


r

COMISIA DE NEGOCIERE Sorin Nicolescu Traian Mândru Florin Melinte Leonard Gogoașă Constantin Prisecaru

Redactat: Guțu Gabriela