Hotărârea nr. 251/2001

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001

ROMANIA


JUDEȚUL GALAȚI


MUNICIPIUL GALAȚI


CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 251 din 14.08.2001

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2001

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județului Galați nr. 112/27.07.

2001;


Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 216/2001;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2001, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR Grigore Matei

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI

ANEXA I

la HCL


MUNICIPIUL GALAȚI

PRIMĂRIA

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001

LA CAPITOLELE DE VENITURI

M/i

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

INDICATOR

BUGET

APROBAT

INFLUENTE

BUGET

RECTIFICAT

VENITURI TOTAL (rd. 2+69+77+87+91)

0001

1.217.800.000

52.615.685

1.270.415.685

VENITURI PROPRII-TOTAL (rd. 3+51+56)

48.02

548.031.859

0

548.031.859

I.VENITURI CURENTE (rd 4+31)

0002

531.151.859

0

531.151.859

A.VENITURI FISCALE( rd 5+24)

0003

476.349.262

0

476.349.262

A.1. IMPOZITE DIRECTE (rd 6+7+17+18+21)

0004

472.877.762

0

472.877.762

IMPOZITUL PE PROFIT

01.02

0

0

0

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULAȚIE (rd 8 la 16)

03.02

60.772.913

0

60.772.913

Impozitul pe veniturile liber profesioniștilor,meseriașilor,altor p.f. indeper

03.02.01

481.284

0

481.284

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

03.02.02

45.019.107

0

45.019.107

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, fizice

03.02.03

6.127.124

0

6.127.124

Impozitul pe venitul din închirieri,subinchirieri,locații de gest si arendări

03.02.04

195.127

0

195.127

Impozitul pe venit obt din dr de autor si cele cuvenite inovatorilor

03.02.05

0

0

0

Impozitul pe venit obt din premii si cistiguri in bani sau natura

03.02.07

0

0

0

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

03.02.08

41.000

0

41.000

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

03.02.09

4.123.237

0

4.123.237

Alte impozite si taxe de la populație

03.02.30

4.786.034

0

4.786.034

TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR PROPRIETATE DE STA

04.02

843.907

0

843.907

IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TERENURI DE LA PERS JURIDICE (rd 1<

05.02

398.856.689

0

398.856.689

Impozitul pe clădiri persoane juridice

05.02.01

392.232.427

0

392.232.427

Impozitul pe terenuri persoane juridice

05.02.02

6.624.262

0

6.624.262

ALTE IMPOZITE DIRECTE (rd 22 + 23)

08.02

Taxa asupra mijl.de transport deținute de pers, juridice

08.02.05

Alte incasari din impozite directe

08.02.30

A.2. IMPOZITE INDIRECTE (rd 25+26)

13.00

Impozit pe spectacole

15.02

ALTE IMPOZITE INDIRECTE (rd 27 la 30)

17.02

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

17.02.03

Taxe de timbru pt contestațiile si plângerile asupra sumelor constat

17.02.11

Taxe extrajudiciare de timbru

17.02.13

Alte incasari din impozite indirecte

17.02.30

B .VENITURI NEFISCALE ( rd 32+33+42)

20.00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

20.02

VARSAMINTE DE LA INSTITUȚIILE PUBLICE (rd 34 la 41)

21.02

Alte venituri privind circulația pe drumurile publice

21.02.06

Venituri din încasarea lucr. de combatere a dăunătorilor

21.02.07

Veniturile punctelor de insamantari artificiale

21.02.08

Veniturile circumscripțiilor sanitar veterinare

21.02.09

Contribuții părinți pentru întreținerea copiilor in crese

21.02.11

Varsaminte din dispon. Inst. publice si act. autofinantate

21.02.12

Contribuții datorate de pers, benef. de serv, cantinelor

21.02.14

Alte venituri de la instituțiile publice

21.02.30

DIVERSE VENITURI (rd 43 la 50)

22.02

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

22.02.03

Restituiri de fond.din finant. buget local a anilor precedenti

22.02.05

Venituri din concesiuni si închirieri

22.02.07

Venituri din penalitati pentru nedeclarare la termen

22.02.08

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate

22.02.12

Venituri realiz. din adm. sau valorificarea fostelor CAP

22.02.17

Incasari din alte surse

22.02.30

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd 52)

30.00

VENITURI DIN VALORIF. UNOR BUNURI ALE STATULUI (rd 53 la 55

30.02

12.404.253

0

12.404.253

9.944.253

0

9.944.253

2.460.000

0

2.460.000

3.471.500

0

3.471.500

200.000

0

200.000

3.271.500

0

3.271.500

1.500.000

0

1.500.000

1.500

0

1.500

1.770.000

0

1.770.000

0

0

0

54.802.597

0

54.802.597

1.257.782

0

1.257.782

4.153.259

0

4.153.259

2.700.000

0

2.700.000

0

0

0

0

0

0

155.000

0

155.000

100.000

0

100.000

0

0

0

150.000

0

150.000

1.048.259

0

1.048.259

49.391.556

0

49.391.556

140.000

0

140.000

500.000

0

500.000

1.600.000

0

1.600.000

13.691.241

0

13.691.241

300.000

0

300.000

0

0

0

0

0

0

33.160.315

0

33.160.315

4.830.000

0

4.830.000

4.830.000

0

4.830.000

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

30.02.01

380.000

0

380.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fond. Stat

30.02.03

4.450.000

0

4.450.000

Venituri din privatizare

30.02.04

0

0

0

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 57)

31.00

12.050.000

0

12.050.000

VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA (rd 58 la 68)

31.02

12.050.000

0

12.050.000

Taxe speciale

31.02.01

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând dom.privat

31.02.02

0

0

0

Venituri din fondurile pentru drumurile publice

31.02.03

3.000.000

0

3.000.000

Venituri din fondurile de intervenție

31.02.04

0

0

0

Venituri din fondurile pt. locuințe

31.02.05

8.500.000

0

8.500.000

Venituri din amortizarea mj. fixe

31.02.06

0

0

0

Donații si sponsorizări

31.02.08

550.000

0

550.000

Sume acordate de pf. si pj. pt. finanțarea unor activ, de interes public

31.02.09

0

0

0

Venit, pt finant prog de pietruire a drum si aliment cu apa a satelor

31.02.10

0

0

0

Venit pt finant act privind red risc seismic al construct locuințe

31.02.11

0

0

0

Venituri din închirierea, vanz.,conces. unor bunuri aflate in adm. spitalele

31.02.12

0

0

0

IV. PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT (rd 70+71+72)

32.00

662.833.322

615.685

663.449.007

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

891.372

0

891.372

Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale

33.02

295.064.700

615.685

295.680.385

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT ( rd 73 la 76

34.02

366.877.250

0

366.877.250

Cote defalcate din imp.pe venit

34.02.01

310.000.000

0

310.000.000

Sume defalcate din imp. pe venit pt echilibrarea bugetelor locale

34.02.02

4.302.250

0

4.302.250

Sume defalcate din imp. pe venit pt subv energ termice livrate populație

34.02.03

49.045.000

0

49.045.000

Sume alocate de C.J. din imp. pe venit pt echilib. bugetelor locale

34.02.04

3.530.000

0

3.530.000

VI. SUBVENȚII (rd 78+84)

37.00

6.934.819

0

6.934.819

SUBVENȚII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (rd 79 la 83)

37.02

6.534.819

0

6.534.819

Subv din buget ptr investiții finant parțial din împrumuturi externe

37.02.03

0

0

0

Subv. primite de B. L. pentru susținerea sist. de protecție a pers cu han<

37.02.07

6.534.819

0

6.534.819

Subv. primite de B.L. pt susținerea sistemului de protecție a copilului

37.02.09

0

0

0

Subv primite de BL pt finant elab si actualiz planurilor urbanistice

37.02.11

0

0

0

Subv primite de BL pt aeroporturi de interes local

37.02.12

0

0

0

SUBV PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (rd 85 + 86)

39.02

400.000

0

400.000

Subv de la alte B. L. pt sust sistemului de protecție a drepturilor copilul

39.02.04

0

0

0

Subv primite de la bugetul fondului special pt. dezv sistemului energetic

39.02.05

400.000

0

400.000

VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUT. ACORDATE (rd 88

42.00

0

0

0

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (rd 89+90)

42.02

0

0

0

Incasari din rambursarea impr. temporare pt înființarea unor instituții și s

42.02.13

0

0

0

Incasari din ramb. creditelor acordate de agențiile guvernamentale

42.02.17

o

0

0

IX. ÎMPRUMUTURI (rd 92+95+97)

44.00

0

52.000.000

52.000.000

ÎMPRUMUTURI PT INVESTIȚII (rd 93+94)

44.02

0

52.000.000

52.000.000

împrumuturi interne pt investiții

44.02.01

0

52.000.000

52.000.000

împrumuturi externe pt investiții

44.02.02

0

0

0

ÎMPRUMUTURI TEMPORARE (rd 96)

45.02

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului

45.02.02

0

0

0

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001 -PE TITLURI DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

cod indicator

BUGET

APROBAT

INFLUENȚE

+/-

BUGET RECTIFICAT

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

64.125.000

0

64.125.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

43.970.100

0

43.970.100

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

36.000.000

0

36.000.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.970.100

0

7.970.100

b. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.154.900

0

20.154.900

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.154.900

0

20.154.900

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

374.356.200

0

374.356.200

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

360.005.200

0

360.005.200

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

292.027.800

0

292.027.800

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

67.100.000

0

67.100.000

* TRANSFERURI

38

877.400

0

877.400

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

14.351.000

0

14.351.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.351.000

0

14.351.000

EX

0

*

EX

0

NĂTATE

58.02.

6.340.000

0

6.340.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.340.000

0

6.340.000

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.040.000

0

2.040.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.300.000

0

4.300.000

CULTURĂ. RELIGIE $1 ACȚIUNI

59.02.

41.995.300

8.000.000

49.995.300

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ ȘI DE TINERET

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

31.325.300

0

31.325.300

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

24.047.000

0

24.047.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.278.300

0

7.278.300

* TRANSFERURI

38

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10.670.000

8.000.000

18.670.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.670.000

8.000.000

18.670.000

ASISTENTA SOCIALA,

60.02.

51.339.900

0

51.339.900

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

ȘI ÎNDEMNIZATII

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.624.900

0

50.624.900

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8.392.000

0

8.392.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

19.167.000

0

19.167.000

* SUBVENȚII

34

7.960.000

0

7.960.000

* TRANSFERURI

38

15.105.900

0

15.105.900

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

715.000

0

715.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

0

715.000

SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.

573.998.588

44.000.000

617.998.588

PUBLICĂ

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

294.919.100

0

294.919.100

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.735.000

0

2.735.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

167.184.100

0

167.184.100

* SUBVENȚII

34

95.800.000

0

95.800.000

* TRANSFERURI

38

29.200.000

0

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

279.079.488

44.000.000

323.079.488

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

279.079.488

44.000.000

323.079.488

AGRICULTURA SI

67.02.

119.500

615.685

735.185

SILVICULTURĂ

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

119.500

615.685

735.185

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

107.500

510.000

617.500

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

12.000

105.685

117.685

TRANSPORTURI si

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

^OMUNICATII

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

o •

50.252.367

* SUBVENȚII

34

50.252.367

0

50.252.367

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

31.000.000

0

31.000.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

0

31.000.000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

0

200.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

0

200.000

* TRANSFERURI

38

200.000

0

200.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

0

3.574.145

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

0

2.828.745

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

0

2.828.745

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

0

745.400

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

86.02.

745.400'

0

0

745.400

C. 0PERA7IUNI FINANCIARE

78

0

&

79

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI

88.02. '

8.000.000

0

8.000.000

PUBLICE LOCALE

A. CHELTUIELI CURENTE

01

8.000.000

0

8.000.000

* DOBÂNZI

49

8.000.000

0

8.000.000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

D. REZERVE. EXCEDENT DEFICIT

89

449.000

0

449.000

* REZERVE. EXCEDENT DEFICIT

90

449.000

0

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

96.02.

12.050.000

0

12.050.000

SPECIALA

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

0

10.550.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

10.550.000

0

10.550.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.500.000

0

1.500.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.500.000

0

1.500.000

TOTAL CHELTUIELI ( I - X )

1.217.800.000

52.615.685

1.270.415.685
La HCL nr............

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PE ANUL 2001 - PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr. crt.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET APROBAT

INFLUENȚE

+/-

BUGET RECTIFICA T

0.

1.

2.

3.

4.

5.

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.02.

64.125.000

0

64.125.000

1

Primăria Mun. Galați

64.125.000

0

64.125.000

ÎNVĂȚĂMÂNT

din care:

57.02.

374.356.200

0

374.356.200

1

Școala nr.17 "Nichita Stănescu" Galați

5.161.500

-248.000

4.913.500

2

Școala nr.24 Galați

3.223.000

293.000

3.516.000

3

Școala nr.31 "Gh. Munteanu" Galați

4.682.600

-524.000

4.158.600

4

CF 1 - Școala nr.25 "Petru Rareș"

Galați

7.112.000

-132.000

6.980.000

5

CF 2 - Liceul "Emil Racoviță" Galați

20.818.000

5.334.800

26.152.800

6

CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

3.861.000

704.000

4.565.000

7

CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

5.182.300

-115.000

5.067.300

8

CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

5.420.000

696.000

6.116.000

y

CF 6 - Școala nr.28 "Mihai Eminescu" Galați

14.911.000

-898.000

14.013.000

10

CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

13.700.500

259.000

13.959.500

11

CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae' Galați

1

6.900.000

414.000

7.314.000

12

CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

19.966.600

-2.132.000

17.834.600

13

CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

4.910.000

-318.000

4.592.000

14

CF 12 - Colegiul "Al. I. Cuza" Galați

7.537.000

-1.748.000

5.789.000

15

CF 13 - Grădinița nr. 1 "Luceafărul Galați

1

4.770.000

725.000

5.495.000

16

CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța"

Galați

3.565.000

491.000

4.056.000

17

CF 16 - Școala nr.10 "Petre Țuțea" Galați

13.537.500

527.000

14.064.500

18

CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. Ana " Galați

10.871.500

-520.000

10.351.500

< 19

CF 31 - Casa Corpului Didactic Galați

454.000

-64.000

390.000

20

CF 32 - Grădinița nr.51 "Motanul încălțat"

7.100.000

962.000

8.062.000

21

CF 33 - Școala nr.l 1 "M. Sadoveanu" Galați

10.065.000

1.162.000

11.227.000

22

CF 34 - Școala nr.3 Galați

10.768.500

-1.164.000

9.604.500

23

CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

10.765.000

-41.000

10.724.000

24

Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

7.607.000

626.000

8.233.000

25

Gr.Șc. Alimentar nr.2

7.373.000

232.000

7.605.000

26

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

6.369.500

1.000.000

7.369.500

27

Gr.Șc. Energetic

9.121.500

-812.000

8.309.500

28

Gr.Șc. Transport Auto

10.277.400

207.000

10.484.400

29

Grădinița nr.3 Galați

2.283.000

26.000

2.309.000

Grădinița nr.38 Galați

1.728.800

390.200

2.119.000

31

Grădinița nr.49 Galați

1.520.000

205.000

1.725.000

32

Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

5.683.400

706.000

6.389.400

33

Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

8.924.000

-29.000

8.895.000

34

Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

10.451.000

-1.237.000

9.214.000

35

Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

10.484.500

-500.000

9.984.500

36

Grupul Școlar "Sf. Maria" Galați

7.914.000

-1.346.000

6.568.000

37

Grupul Școlar "Traian" Galați

11.852.000

-583.000

11.269.000

38

Grupul Școlar Metalurgic Galați

8.727.600

3.139.000

11.866.600

39

Grupul Școlar Transport CFR Galați

5.809.500

77.000

5.886.500

40

Inspectoratul Școlar

14.351.000

0

14.351.000

41

Liceul cu Program Sportiv Galați

8.397.800

-1.553.000

6.844.800

42

Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

9.704.500

-2.236.000

7.468.500

43

Liceul de Marină

11.916.000

-1.246.000

10.670.000

44

Liceul Pedagogic "C. Negri" Galați

9.261.500

-16.000

9.245.500

45

Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

6.228.000

-805.000

5.423.000

46

Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

3.089.200

91.000

3.180.200

SĂNĂTATE                        58.02.

din care:

6.340.000

0

6.340.000

1

C.R.T.S.

2.800.000

0

2.800.000

2

Creșa nr. 1

141.511

0

141.511

3

Spitalul de pediatrie(creșa)

3.398.489

0

3.398.489
CULTURA. RELIGIE $1 ACȚIUNI      59.02.

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ $1 DE TINERET

clin care:

 • 1   Primăria Mun. Galați

 • 2   Teatrul de păpuși

 • 3  Teatrul Dramatic

 • 4  Teatrul Muzical N. Leonard

ASISTENTA SOCIALĂ,               60.02.

ALOCAȚII. PENSII. AJUTOARE

ȘI INDEMNIZAȚII

din care:

 • 1   Cămin de Pensionari

 • 2  Cantina de Ajutor Social

j Centrul de ingrijire si asistenta nr.55

 • 4   Centrul de ingrijire si asistenta nr.56

 • 5   Primăria Mun. Galați

 • 6  Primăria Mun. Galați (Aj.soc,Ind.naștere,Sub v.

 • 7   Primăria Mun. Galați (Alte act.de

asist.soc.)

SERVICII ȘI DEZVOLTARE

63.02.

PUBLICĂ

din care:

l

Alte ac?iuni

Puncte termice

s

Canalizare

4

Alimentare apă

Locuin’.’e

6

Zone verzi

-

Salubritate

S

Iluminat public

0

Străzi

10

Alte ac’Ziuni

AGRICULTURĂ ȘI

SILVICULTURĂ

67.02.

1 Centre locale de consultanță agricolă

41.995.300

8.000.000

49.995.300

1.540.000

0

1.540.000

4.392.000

0

4.392.000

11.629.000

0

11.629.000

24.434.300

8.000.000

32.434.300

51.339.900

0

51.339.900

7.960.000

0

7.960.000

14.111.000

0

14.111.000

5.220.000

0

5.220.000

7.718.000

0

7.718.000

0

0

0

14.195.000

0

14.195.000

2.135.900

0

2.135.900

573.998.588

44.000.000

617.998.588

0

141.615.000

0

141.615.000

13."28.000

0

13.728.000

25.1 15.000

0

25.115.000

23.bV.400

-500.000

22.697.400

9.954.000

0

9.954.000

20.000.000

0

20.000.000

13.250.000

0

13.250.000

215. "98.900

44.850.000

260.648.900

111.340.288

-350.000

110.990.288

119.500

615.685

735.185

119.500

615.685

735.185

TRANSPORTURI $1

COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

1 Transurb

81.252.367

0

81.252.367

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

0

200.000

1 Primăria Mun. Galați - programe de dezvoltare regionala

200.000

0

200.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

0

3.574.145

1 Primăria Mun. Galați

3.574.145

0

3.574.145

86.02.

0

1 Primăria Mun. Galați - împrumuturi temp. înființări instituții, serv. Pub.

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI

88.02.

8.000.000

0

8.000.000

PUBLICE LOCALE

1 Plăti dobinzi

8.000.000

0

8.000.000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

1 Fonduri de rezervă

449.000

0

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

0

12.050.0uO

1 Primăria Mun. Galați

12.050.000

0

12.050.000

TOTAL CHELTUIELI ( I-X)

52.615.685  1.270.415.685A NEXA Iii

La HCL nr..'?/         ■ ^0/

BUGETUL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI

GALAȚI PE ANUL 2001 PE ARTICOLE DE

CHELTUIELI

EXPLICAȚII

COD

BUGET APROBAT

INFLUENȚE +/-

BUGET

RECTIFICAT

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

51.02.

1.217.800.000

64.125.000

52.615.685

0

1.270.415.685

64.125.000

AUTORITĂȚI PUBLICE

A. CHELTUIELI CURENTE

01

43.970.100

0

43.970.100

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

36.000.000

0

3 6.000.001

- Cheltuieli cu salariile

10

23.540.000

0

23.540.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

5.640.000

0

5.640.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

1.175.000

0

1.175.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

1.000.000

0

1.000.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

1.645.000

0

1.645.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

3.000.000

0

3.000.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.970.100

0

7.970.101

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

3.690.000

0

3.690.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

410.100

0

410.100

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

850.000

0

850.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

850.000

0

850.000

- Cărți și publicații

29

170.000

0

170.000

- Alte cheltuieli

30

2.000.000

0

2.000.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

20.154.900

0

20.154.900

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.154.900

0

20.154.901

- Investiții ale instituțiilor publice

72

20.154.900

0

20.154.900

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

374.356.200

0

374.356.200

A. CHELTUIELI CURENTE

01

360.005.200

0

360.005.200

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

292.027.800

0

292.027.801

- Cheltuieli cu salariile

10

204.497.668

0

204.497.668

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

59.599.534

0

59.599.534

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

1 1.548.671

0

11.548.671

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

253.100

0

253.100

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

16.128.827

0

16.128.827

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

67.100.000

0

67.100.001


)


 • 2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

 • - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

 • - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

 • - Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

 • - Reparații curente

 • - Reparații capitale

 • - Cărți și publicații

 • - Alte cheltuieli

 • 3. TRANSFERURI

 • - Transferuri neconsolidabile

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • 1. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • - TITLUL VIL CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.86 la 91)

 • - Investiții ale instituțiilor publice

ISTENTA SOCIALĂ, ALOCAȚII, PENSII,

A. CHELTUIELI CURENTE

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

 • - Cheltuieli cu salariile

 • - Contribuții pentru asigurările sociale de stat

 • - Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

 • - Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

 • - Tichete de masă

 • 2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

 • - Drepturi cu caracter social

 • - Hrană

 • - Medicamente și materiale sanitare

 • - Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

 • - Obiecte de inventar de mică valoare sau

scurtă durată și echipament

 • - Reparații curente

 • - Reparații capitale

 • - Cărți și publicații

 • - Alte cheltuieli

 • 3. SUBVENȚII

 • - TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

 • - Subvenții

 • 4. TRANSFERURI

 • - Transferuri neconsolidabile

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

 • - TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.86 la 91)

SERVICII $1 DEZVOLTARE PUBLICĂ

20

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

38

40

69

70

70

72

60.02.

01

02

10

11

12

 • 14

 • 15

20

21

22

 • 23

 • 24

26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

34

 • 34

 • 35

38

40

69

70

70

63.02.


7.278.300

0

7.278.301

1.729.000

20.000

1.749.000

736.000

0

736.000

230.000

0

230.000

770.000

0

770.000

270.000

0

270.000

41.000

0

41.000

3.502.300

-20.000

3.482.300

0

0

l

0

0

0

10.670.000

8.000.000

18.670.000

10.670.000

8.000.000

18.670.001

10.170.000

8.000.000

18.170.000

500.000

0

500.000

51.339.900

0

51.339.900

50.624.900

0

50.624.900

8.392.000

0

8.392.001

5.140.000

0

5.140.000

1.652.000

0

1.652.000

285.000

0

285.000

383.000

0

383.000

932.000

0

932.000

19.167.000

0

19.167.001

20.000

0

20.000

13.690.000

0

13.690.000

385.000

0

385.000

2.480.000

0

2.480.000

750.000

0

750.000

295.000

0

295.000

150.000

0

150.000

30.000

0

30.000

1.367.000

0

1.367.000

7.960.000

0

7.960.001

0

0

0

7.960.000

0

7.960.000

15.105.900

0

15.105.901

15.105.900

0

15.105.900

715.000

0

715.000

715.000

0

715.001

715.000

0

715.000

573.998.588

44.000.000

617.998.588


- Drepturi cu caracter social

21

425.530

0

425.530

- Hrană

22

119.000

0

119.000

- Medicamente și materiale sanitare

23

34.100

0

34.100

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

32.504.970

-140.000

32.364.970

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

364.500

0

364.500

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

4.046.190

110.000

4.156.190

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

27.025.000

70.000

27.095.000

- Reparații capitale

28

507.900

0

507.900

- Cărți și publicații

29

571.800

0

571.800

- Alte cheltuieli

30

1.501.010

-40.000

1.461.010

3. TRANSFERURI

38

877.400

0

877.401

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

877.400

0

877.400

- Transferuri ncconsolidabile

40

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

14.351.000

0

14.351.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.351.000

0

14.351.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

14.351.000

0

14.351.000

- Investiții ale instituțiilor publice și

74

0

activităților autofinanțate

SĂNĂTATE

58.02.

6.340.000

0

6.340.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.340.000

0

6.340.000

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.040.000

0

2.040.001

- Cheltuieli cu salariile

10

1.485.540

0

1.485.540

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

359.010

0

359.010

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

92.308

0

92.308

pentru plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

103.142

0

103.142

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.300.000

0

4.300.001

- Drepturi cu caracter social

21

2.800.000

0

2.800.000

- Hrană

22

541.202

0

541.202

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

800.000

0

800.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

8.798

0

8.798

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

100.001

0

100.001

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

49.999

0

49.999

CULTURĂ, RELIGIE §1 ACȚIUNI PRIVIND

59.02.

41.995.300

8.000.000

49.995.300

A. CHELTUIELI CURENTE

01

31.325.300

0

31.325.300

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

24.047.000

0

24.047.001

- Cheltuieli cu salariile

10

15.543.000

0

15.543.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

4.383.000

0

4.383.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

669.000

0

669.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

390.000

0

390.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

979.000

0

979.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

2.083.000

0

2.083.000
A. CHELTUIELI CURENTE

01

294.919.100

0

294.919.100

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.735.000

0

2.735.001

- Cheltuieli cu salariile

10

l.607.600

0

1.607.600

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

385.740

0

385.740

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

12

80.350

0

80.350

- Deplasări, detașări, transferări

13

14.000

0

14.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

14

112.310

0

112.310

- Tichete de masă

15

535.000

0

535.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

167.184.100

0

167.184.10i

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

6.870.100

0

6.870.100

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

37.220.000

0

37.220.000

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament

26

1.840.000

0

1.840.000

- Reparații curente

27

30.554.000

0

30.554.000

- Reparații capitale

28

90.600.000

0

90.600.000

- Alte cheltuieli

30

100.000

0

100.000

3. SUBVENȚII

34

95.800.000

0

95.800.001

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

95.800.000

0

95.800.000

4. TRANSFERURI

38

29.200.000

0

29.200.001

- Transferuri neconsolidabile

40

29.200.000

0

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

279.079.488

44.000.000

323.079.488

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

279.079.488

44.000.000

323.079.481

- Investiții ale instituțiilor publice

72

229.613.347

43.725.000

273.338.347

- Investiții ale regiilor autonome

73

49.466.141

275.000

49.741.141

AGRICULTURĂ $1 SILVICULTURĂ

67.02.

119.500

615.685

735.185

A. CHELTUIELI CURENTE

01

119.500

615.685

735.185

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

107.500

510.000

617.501

- Cheltuieli cu salariile

10

79.436

377.972

457.408

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

18.532

86.672

105.204

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

12

3.972

18.898

22.870

- Contribuții pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate

14

5.560

26.458

32.018

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

12.000

105.685

117.681

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

12.000

105.685

117.685

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

0

50.252.367

1. SUBVENȚII

34

50.252.367

0

50.252.36',

- TITLUL III. SUBVENȚII (rd. 57)

34

50.252.367

0

50.252.367

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

31.000.000

0

31.000.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

0

31.000.001

- Investiții ale regiilor autonome

73

31.000.000

0

31.000.000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

0

200.000))

A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

0

200.000

1. TRANSFERURI

38

200.000

0

200.001

- Transferuri neconsolidabile

40

200.000

0

200.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

0

3.574.145

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

0

2.828.745

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

0

2.828. 741

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

122.000

0

122.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

2.288.745

-40.000

2.248.745

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

400.000

-1.420

398.580

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

5.000

0

5.000

- Cărți și publicații

29

12.000

0

12.000

- Alte cheltuieli

30

1.000

41.420

42.420

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

0

745.400

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

745.400

0

745.401

- Investiții ale instituțiilor publice

7?

"45.400

0

745.400

0                  0

0               o

86.02.

78


C. OPERA? IUNI FINANCIARE


79


1.

0

l

- împrumuturi

80

0

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLIC

88.02.

8.000.000

0

8.000.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

8.000.000

0

8.000.000

1. DOBÂNZI

49

8.000.000

0

8.000.001

- Dobânzi aferente datoriei publice locale

50

8.000.000

0

s.ooo.ooc

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

449.000

0

449.000

D. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

89

449.000

0

449.000

l. REZERVE. EXCEDENT DEFICIT

90

449.000

0

449.001

- Rezerve

91

449.000

()

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

0

12.050.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

0

10.550.000

l. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICE

20

10.550.000

0

10.550.001

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

0

funcționai

- Reparații curente

1 -

".000.000

o

".000.000

- Reparații capitale

28

3.000.000

j

3.000.000

- Alte cheltuieli

30

550.000

o

: 50.000

0       1.500.000

0         1.500.001

0         1.500.000


B. CHELTUIELI DE CAPITAL

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

- Investiții ale instituțiilor publiceANFXA IV

PROGRAMUL                      iaii.c.l.m 2 57 /

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PROPUSE A SE EXECUTA IN AN NUL 2001

MILIOANE LEI

NR.

CRT.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ

REALIZAT

LA 31.12.2000

REST 2001

PROPUS 2001

BUGET LOCAI APROBAI

ALTE

SURSE(

LEGII

:r

BUGET PFCIIFICAT

influente

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.957.584,6

319.888,8

1.637.695,8

359.315,788

53.500,000

4 11 315,788

52.000,00

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.363.365,5

318.823,4

1.044.542,1

239.034,331

53.500,000

283.534,331

B

OBIECTIVE NOI

478.399,2

10,4

478.388,8

24.658,069

24.658,069

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

115.819,8

1.055,0

114.764,8

95.623,388

103.123,388

CAP.51 - TOTAL

42.717,1

274,0

42.443,1

20.154,9

,Q

20.154,9

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

289,0

274,0

15,0

15,0

,0

15,0

1

Amenajare și modernizare Incinta Primărie,

HCL 79/98

289,0

274,0

15,0

15,0

15,0

B

OBIECTIVE NOI

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

1

Modernizare si consolidare Sediu Primărie

HCL 118/2001       :

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

18.654,9

18.654,9

18.654,9

18.654,9

CAP.57 - TOTAL

47.618,2

14.974,2

32.644,0

14.351,0

14.351,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

24.678,2

14.974,2

9.704,0

7.461,0

,0

7.461,0

1

Extindere si moderniz.Grup Școlar Economic

8.346,0

8.198,0

148,0

100,0

100,0

2

Grup școlar „Traian"

7.897,0

4.997,0

2.900,0

2.505,0

2.505,0

3

Centrala termica Grup Școlar,.Elena Doamna"

3.215,0

1.215,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

4

Racord canalizare Grădiniță nr.25

290,0

264,0

26,0

26,0

26,0

5

Racord gaze si centrala termica școala nr,19

583,0

33,0

550,0

550,0

550,0

6

Grup social Școala nr.36 HCL 46/2000

236,0

156,0

80,0

80,0

80,0

7

Modernizare școala nr.24

2.431,2

31,2

2.400,0

600,0

600,0

8

Refunctionalizare etaj III Grup Școlar Energetic

■ b                          ■■■’

1.680,0

80,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

B

OBIECTIVE NOI

14.450,0

,0

14.450,0

800,0

,0

800,0

1

Liceul de arta Dimitri Cuclin

14.000,0’

-

14.000,0

800,0

800,0

Centrala termica Grădiniță nr.1 Contorizare Termica L.M.K.

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

cap,59 - TOTAL Cultura OBIECTIVE IN CONTINUARE

Monument Sf. Andrei HCL 86/99 Instalație antiincendiara Teatrul Dramatic M.F.145/1992

OBIECTIVE NOI

Centrala termica „Fani Tardini" HCL 118/2001

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP.60.02.02. - TOTAL Asistenta Sociala OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Centrala termica Cămin pensionariM.F. 361/98 Modernizare imobil str. Dogăriei nr.26

HCL79/1998 "

OBIECTIVE NOI

Centrala termica cantina de ajutor social str.Dogariei nr.26 A HCL nr.118/2001 Corp spatii deservire cămin spital bolnavi cronici str.Domneasca nr.160,HCLnr.118/2001 Casa mortuara str.Domneasca nr.160 bis HCL 46/2000

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

CAP.63,02102-Gospodarie Comunala OBIECTIVE ÎN CONTINUARE Modernizare str. Basarabiei M.F. 1384/1993 Modernizare str. Tudor Vladimirescu M.F. 1165/1995

Modernizare Drum Centură M38-Filești M.F. 148/96

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Mg. C.S.G.

M.F. 144/96

Modernizare str, Aurel Vlalcu M.F. 152/96

300,0

150,0

8.490,0

40,188.3

 • 17.622.5

 • 15.902.5

1.720,0

3.097,0

3.097,0

19.468,8

9.309,227

1.331,181

1.270,681

60,500

7.236,046

348,148

5.978,191

909,707

742,0

627.553,4

550.652,8

2.050,2

4.115,6

4.666,8

13.708,7

1.455,4


300,0

150,0 •

3J4M

8.490,0

37.044^

6.090,0

6.090,0

.19JLQtO

IQiSZOlO

,0

2.089,1

15.533,4

1.920,0

,0

1.920,0

1.789,1

14.113,4

500,0

500.0

300,0

1.420,0

1.420,0

1.420,0

3.097,0

1.315,0

,o

1.315,0

3.097,0

1.315,0

1.315.0

1.055,0

18.413,8

7.435,0

15.435,0    8.000,0

1.266,250

8.042,977

1.815,000

iQOO

1.816,000

1.266,250

64,931

64,931

,000

64,931

1.266,250

4,431

4,431

4,431

60,500

60,500

60,500

•r ■.. ,

,000

7.236,046

1.008,069

1.008,069

348,148

312,5

312,5

5.978,191

100,0

100,0

909,707

595,569

595,569

742,0

742,0

742,0

134.559.0

492.994,4

122.434,9

52.000,0

16ZJ84.9

134.559,0

416.093,8

119.234,9

52.000,0

164.084,9

1.965,2

85,0

85,0

85,0

4.105,1

10,5

10,5

10,5

4.090,8

576,0

576,0

576,0

13.008,7

700,0

700,0

700,0

1.413,4

42,0

42,0

42.0

2

6

Modernizare str. Șarpelui M.F. 669/96

835,5

808,5

7

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei

M.F. 1166/95

12.112,0

7.250,2

8

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96

5.612,3

3.268,5

9

Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

19.478,7

5.057,6

10

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96

2.091,9

2.058,9

11

Drum Centură sig. Circ. Protecție imobile

M.F. 348/96

3.663,6

3.490,6

12

Modernizare linii tramvai str. Basarabiei

M.F. 1748/96

3.838,8

3.703,8

13

Modernizare str. Română m.f. 1862/95,hclu8/2001

16.711,9

2.541,2

14

Spații parcare Micro 19 M.F. 1836/95

1.028,0

1.012,2

15

Modernizare str. Smârdan M.F. 199/98

4.270,6

2.659,3

16

Modernizare str. Vânători M.F. 198/98

3.503,2

3.313,2

17

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

6.704,5

705,4

18

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

6.308,8

4.615,4

19

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului

M.F. 1504/98

15.863,1

10.577,6

20

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc

M.F. 1504/98

21.697,8

13.561,2

21

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc

M.F. 1504/98

52.191,0

9.116,0

22

Modernizare str.M.Kogalniceanu

M.F. 1860/1995

3.177,4

1.416,1

23

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc

M.F. 685/97

2.780,8

198,4

24

Modernizare str. Dragoș-Vodă M.F. 725/96

1.209,9

1.118,9

25

Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

1.230,7

‘ 230,7

26

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95

1.737,1

110,6

27

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96

2.282,2

412,0

28

Modernizare Drum acces Lac Vânători HCL 86/99

3.040,9

1.051,9

29

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98

35.244,1

6.376,1

30

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

5.012,2

4.286,1

31

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

2.303,9

749,4

32

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

4.848,5

164,1

33

Modernizare str. Arcașilor m f 1504/98+hclH8/2001

15.432,6

4.280,5

34

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu

M.F. 1504/98

13.200,4

134,0

35

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

5.865,4

1.115,8

36

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

20.550,8

2.424,2

37

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

7.702,6

1.887,2

38

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

4.385,9

93,5

27,0

27.0

27,0

4.861,8

3.525,0

2.025,0

-1.500,0

2.343,8

1.000,0

1.000,0

14.421,1

7 000,0

7.000,0

33,0

33,0

33,0

173,0

1 73.0

173,0

135,0

13M)

135,0

14.170,7

8 000.0

6.000.0

-2.000,0

15,8

15,8

15.8

1.611,3

370,0

370,0

190,0

190,0

190.0

5.999,1

2.000.0

2.000,0

1.693,4

900.0

900.0

5.285,5

2.500.0

1.330,0

-1.170,0

8.136,6

3.000,0

3.000,0

43.075,0

18.039,0

22.000,0

40.039,0

22.000,0

1.761,3

74.0

74,0

2.582,4

91,0

91,0

91,0

1.000,0

1.000,0

200,0

-800,0

1.626,5

500,0

300,0

-200,0

1.870,2

1.989,0

500,0

170,0

-330,0

28 868,0

16 868,0

12 000,0

28.868,0

12.000,0

726.1

400,0

400,0

1.554,5

1.000.0

1.100,0

100,0

4.684,4

1.000.0

1.000,0

11.152,1

4 000,0

4 500,0

500,0

13.066,4

2.871,9

2.871,9

4 749,6

2 000,0

2.000,0

18.126.6

5 500.0

5 500,0

5.815,4

4 000,0

4.000,0

4.292,4

,0

39

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98

4.519,4

92,6

40

Modernizare linii tramvai str. Traian

HCL 86/99

36.799,1

108,8

41

Modernizare str. Cezar HCL 86/99

10.305,3

1.728,7

42

Modernizare str. Științei HCL 86/99

37.740,6

3.983,9

43

Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur)

HCL 86/99

12.675,9

673,9

44

Modernizare str. Crinului HCL 86/99

6.260,1

2.945,4

45

Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95

2.668,1

468,1

46

Modernizare str.Gradina Veche

H.C.L. 46/2000

22.862,1

46,9

47

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

46.764,5

45,6

48

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000

22.819,2

4,0

49

Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor

H.C.L. 46/2000

15.324,7

88,8

B

OBIECTIVE NOI

75.700,6

,0

1

2

Modernizare str.Dr.Petru Groza

HCL nr.118/2001

Modernizare Drumul Viilor HCL nr.46/2000

13.875,1

19.203,8

3

Modernizare Sf.Spiridon HCL nr.118/2001

11.260,1

4

Modernizare str.Campului HCL nr.118/2001

31.361,6

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.200,0

CAP. 63.02.04.

7.936,5

46,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.936,5

46,2

1

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

2.936,5

46,2

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

5.000,0

CAP. 63.02.05.

12.179,5

3.859,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

12.179,5

3.859,2

1

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94

8.985,8

1.640,9

2

Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

3.193,7

2.218,3

CAP. 63.02.08.

22.481,3

261,6

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5.781,3

261,6

1

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

680,7

195,6

4.426,8

36.690,3

8.576,6

33.756,7

4 000.0

I 1 708.7

18 000,0

4.350,0

29.708,7

350,0

18.000,0

12 002,0

4 ()()().0

1.500,0

-2.500,0

3 314,7

1 700.0

1.700,0

2.200,0

2 200,0

2.200.0

22 815,2

1 000,0

1.000,0

46.718.9

500.0

500.0

22.815,2

1.000,0

1.000,0

15.235,9

5.000.0

5.400.0

400,0

75.700,6

2.000,0

,0

2.000,0

13.875,1

300,0

300,0

19.203,8

500,0

500,0

11.260,1

1 000,0

1.000,0

31.361,6

200,0

200,0

1.200,0

1.200,0

1.200,0

7.890,3

6.500,_Q

,Q

6.500,0

2.890,3

1.500,0

,0

1.500,0

2.890,3

1.500.0

1.500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

8.320,3

2.800,0

,0

2.800,0

8.320,3

2.800,0

,0

2.800,0

7.344,9

2 000.0

2.000,0

975,4

800.0

800,0

22.219,7

9.879,4

,0

1379,4

5.519,7

3.417,0

,0

3.417,0

485,1

10,0

10,0

Modernizare imobil str. Tecuci nr.125

HCL 79/98

îmbunătățire confort bl.G1/M19

HCL 79/1998

Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000 Modernizare imobil str.Dogariei nr.89 H.C.L. 46/2000

OBIECTIVE NOI

Amenajare vila Bucegi-CalImanesti.jud.Valcea HCL nr.118/2001

• %

DOTĂRI $1 PLĂTI PROIECTE

CAP. 63.02.09. OBIECTIVE ÎN CONTINUARE înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30 Dec. M.F. 1416/1993 înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului, Florilor M.F. 1299/1993 înlocuire conducte apă b-dul. G. Coșbuc M.F. 94/1994 înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad M.F. 648/1996 înlocuire conductă apă str. Carol Davila M.F. 648/1996 înlocuire conductă apă str. Răsăritului, Plantelor, Plugului M.F. 1434/1993 înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Grivițel M.F. 92/1994 înlocuire conductă apă str. D. Chicuș HCL 79/1998

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97 înlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96 Echipare trafo 2X630 KWA si sistematizare Inst.

0,4 kv Uzina I HCL 46/2000 înlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

OBIECTIVE NOI

502,8

55,2

447,6

14,0

10,0

4,0

2.612,2

0,2

2.612,0

1.971,6

0,6

1.971,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

7.500,0

9.200,0

9.200,0

287.737.5

12.857.5

274.880,0

110.505,0

12.847,1

97.657,9

2.129,4

767,6

1.361,8

11.139,9

3.632,9

7.507,0

22.250,3

32,2

22.218,1

2.737,3

2.332,9

404,4

15.266,8

1.241,0

14.025,8

13.987,9

11,3

13.976,6

14.645,6

63,1

14.582,5

963,1

721,3

241,8

9.830,3

3.650,1

6.180,2

4.373,1

2,6

4.370,5

8.321,1

59,7

8.261,4

1.817,2

304,3

1.512,9

3.043,0

28,1

3.014,9

172.232,500-

10,400

.6

172.220,100


3.0

3.0

4,0

4,0

2 000,0

2.000,0

1.400,0

1.400,0

500,0

500,0

500,0

500,0

5.962,4

5.462,4

-500,0

22.985,0

,0

22.985,0

14.115,0

.0

14.115,0

5,0

5,0

3.300,0

3.300,0

5,0

5,0

400,0

400,0

1.300,0

1.300,0

5,0

5,0

1.200,0

1.200,0

200,0

200,0

1.700,0

1.700,0

2.500,0

2.500,0

950,0

950,0

1.350,0

1.350,0

1.200,0

1.200,0

3.870,0

,0

3.870,0


Modernizare hidroe'dilitara str.Dogariei HCL n||b/2000 înlocuire conductă apă str. Războleni, T.VIadimirescu, Nordului bl.N1-N6 M.F. 95/94 lnloc.cond.apa str.Bucovinei,Posta Veche,Turnul de apa M.F.1428/1993

Modernizare echipamente pompare la priza Dunăre M.F. 134/1997 înlocuire conducta apa str.Traian M.F.91/1994

Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I M.F. 1149/93

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal Țiglina I HCL 129/99

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2 Țiglina I HCL 129/99

Reabilitare str.Movilei H.C.L. 129/1999

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000

Reabilitare str.Brailei H.C.L. 73/2000

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian Nord.Mazepa II H.C.L. 46/2000 Deviere conducta apa str.Otelarilor H.C.L. 46/2000

Deviere conducta apa str.Stadionulul

H.C.L. 46/2000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu Conachi H.C.L. 73/2000

Reabilitare conducta Dn 400 str.N.Leonard

HCL nr.118/2001

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian Nord HCL 118/2001

DOTĂRI $1 PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.10.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993 înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95 Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97 Modernizare S®4 M.F. 198/97 Transformare PT3 inJpT3 H.C.L. 46/2000

3.490,700

7.851,200

 • 7.934.100

9.985,800

 • 9.793.300

52.061,700

10.207,600

10.207,600

5.324,600

 • 5.725.300

5.324,600

17.625,000

6.345,000

6.345,000

 • 7.518.100

2.992,500

3.500,400

5.000,0

109.485,6

44.756,0

 • 4.756.4

 • 4.552.8

 • 6.752.5

11.792,0

14.564,4

 • 2.337.9


3.490,7

1.900,0

1.900,0

7.851,2

5,0

5,0

7.934,1

5,0

5.0

9.985,8

5,0

5,0

9.793,3

1.400,0

1.400,0

10,4

52.051,3

5,0

5,0

10.207,6

5,0

5.0

10.207,6

5,0

5.0

5.324,6

5,0

5,0

5.723,3

5,0

5,0

5.324,6

5,0

5,0

17.625,0

5,0

5.0

6.345,0

5,0

5,0

6.345,0

5.0

5,0

7.518,1

5,0

5,0

2.992,5

5,0

5.0

3.500,4

500,0

500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

,0

10.879,9

98.605,7

9.245,0

,0

9.245,0

10.879,9

33.876,1

4.255,0

,0

4.255,0

2.446,8

2.309,6

1.260,0

1.260,0

3.008,1

1.544,7

800,0

800.0

3.239,6

3.512,9

800,0

800,0

1.088,7

10.703,3

45.0

45,0

364,3

14.200,1

5.0

5.0

732,4

1.605,5

1 345,0

1.345,0

OBIECTIVE NOI

Devieri rețele termice SC-15 M.F.1255/97

Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

Modernizare puncte termice:P.T.-L,P.T,-Albatros,P.T.-9 Tig.l M.F.1998/97 Transformai e PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000 Transformare PT Razboleni In CT HCL nr.46/2000 Transformare 5 blocuri in CT gaze H.C.L. 46/2000

Deviere rețele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

Instalații de incalzire centrala imobil str.M.Bravu nr.6,Galați HCL nr.118/2001

Centrala termica str.Basarabiei nr.24-Alimentare cu căldură HCL nr.118/2001 Centrala termica Grădiniță nr.45

HCL nr.118/2001

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP.63.02.11 OBIECTIVE ÎN CONTINUARE înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței M.F. 1445/93 înlocuire colector canalizare str. Păcii

M.F. 1429/93

Racord canalizare str.Stiintei nr.40

H.C.L.86/1999

Extindere statie pompare Vulcan si colector zona Gara C.F.R. M.F. 358/1995

Extindere statie pompare SP 13 Iunie H.C.L. 86/1999

Nod hidarulic la intersecția str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunăre SP 13 iunie

OBIECTIVE NOI

înlocuire colector canalizare str. Gării -

Gara 8 M.F. 141/93

62.729,6

6.248,4

 • 9.134.7

23.073,1

7.050,0

 • 2.208.8

9.738,2

4.025,0

 • 254.8

598,7

 • 397.9

2.000,0

145.630,1

83.243,1

 • 12.624.8

10.678,5

138,3

7.630,9

7.532,8

 • 44.637.8

61.387,0

 • 10.834.9


,0

62.729,6

6.248,4

9.134,7

2.990,0

2.410,0

5.0

,0

2.990,0

2.410,0

5,0

23 073,1

5.0

5,0

7.050,0

5.0

5,0

2.208,8

5.0

5.0

9.738,2

5,0

5,0

4.025,0

5,0

5,0

254,8

149,0

149,0

598,7

351,0

351,0

397,9

50,0

50,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

19.086.2

126.543.9

13.228,0

,0

13.228,0

19.086,2

64.156,9

10.708,0

,0

10.708,0

5.732,7

6.892,1

3.400,0

3.400,0

5.642,8

5.035,7

2.2.00,0

2.200,0

131,3

70,0

8,0

8.0

4.320,6

3.310,3

2.300,0

2.300,0

2.854,1

4.678,7

600.0

600,0

404,7

44.233,1

2 200,0

2.200.0

,0

61.387,0

1.520,0

,0

1.520,0

10.834,9

5,0

5,0

înlocuire colector str. Silozului, Roșiori,

M.F. 1426/93

10.609,1

Colector cu evacuare tara pompare str.Egalitatii-

Navelor H.C.L.46/2000

33.748,8

Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu

H.C.L. 46/2000

3.617,4

Colector canallz.str.Alex.Cernat

H.C.L. 46/2000

2.246,8

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr.118/2001

330,0

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

1.000,0

CAP.63.02.50 TOTAL

535.937,2

102.419,9

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

472.325,2

102.419,9

Cimitir Vest M.F. 1285/91

13.729,1

4.253,1

Piața Micro 20 M.F. 1608/93

12.806,100

12.730,920

Amenajare Piață Calea Prutului

M.F. 1087/95

17.695,7

9.553,8

Amenajări exterioare și lucrări tehnico-edilitare Piața Centrală M.F.

26.535,0

26.310,18

Asigurare stabilitate versant Micro 21 M.F. 719/96

37.191,9

175,9

Obor animale M.F. 1196/95

28.586,2

953,0

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95

46.396,9

9.670,0

lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17 M.F. 1482/97

14.588,8

7.316,5

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

22.724,1

6.901,4

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str.

Lemnari HCL 79/1998

2.787,7

2.063,7

Refacere intersecții linii tramvai str. Basarabiei

HCL 79/1998

721,7

687,7

Extindere modernizare și introducere rețele noi

Cimitir Eternitatea M.F. 139/98

1.570,7

1.492,7

Alimentare iluminat ornamental Mun. Galați

HCL 79/1998

693,2

659,2

Modernizare iluminat Plaja Dunărea HCL 791/1998

1.650,7

1.530,7

Modernizare Cimitir Ștefan cel Mare

H.C.L. 86/1999

13.818,8

2.787,3

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea

H.C.L. 86/19999

2.961,7

2.361,7

o

10.609,1

5,0

5,0

33.748,8

5,0

5,0

3.617,4

500,0

500.0

2.246,8

1.000,0

1.000,0

330,0

5.0

5,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

 • 433.517.3

 • 369.905.3

9.466,0

75,180

92.007,188

72.043,500

2.000,000

75,180

,000

,000

91.657.188

71.693,500

2.000,000

75,180

8.141,9

3.200,000

3.200,000

224,82

224,820

224,820

37.016,0

27.633,2

36.726,9

9.500,000

9.500,000

7.272,3

15.822,7

6.650,000

2.000,000

6.650,000

2.000,000

724,0

724,000

724,000

34,0

34,000

34,000

78,0

78,000

78,000

34,0

34,000

34,000

120,0

120,000

120,000

11.031,5

4.497,000

4.187,000

600,0

600,000

600,000


-310,0


lip''

17

L.T.E.-Locuint|kc.L. 86/1999

5.779,6

18

Realizare repere fixe de adâncime

H.C.L. 86/1999

17.775,3

19

Extindere statie pompare Faleza

H.C.L. 86/1998

4.380,6

20

Amenajare zona complex Tiglina I

H.C.L. 86/1999

3.447,6

21

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal

H.C.L. 86/1999

16.188,2

22

Puțuri piezometrice HCL nr.86/1999

3.531,7

23

îmbunătățire stabilitate mal Faleza

HCL nr.46/2000

35.926,1

24

L.T.E.-blocuri Gradina Publica bl.A,B,C,H ,I2-

str.Domneasca HCL nr.46/2000

3.138,5

25

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999

52.500,5

26

L.T.E.-locuinte Faleza HCL 46/2000

18.273,2

27

Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000

61.635,6

28

L.T.E.-locuinte Tiglina I,Faleza Tiglina I,

HCL nr.86/1999

5.290,0

B

OBIECTIVE NOI

50.293,3

1

L.T.E.-cămine Pictor Isser HCL nr.118/2001

2.548,9

2

Evacuare ape pluviale DN 2B-Barbosi

HCL nr.46/2000

7.479,8

3

Piața agroalimentara Mazepa I Galați

HCL nr.118/2001

11.804,8

4

L.T.E.-bloc Miorița HCL nr.79/1998

2.637,6

5

L.T.E.-bloc Răchită HCL nr.86/1999

3.197,0

6

L.T.E.-bloc P4 HCL nr.86/1999

6.552,4

7

Resistematizare versant Gradina Publica

HCL nr.118/2001

7.230,1

8

Extindere Cimitir Ștefan cel Mare

HCL nr.118/2001

2.417,6

9

Extindere Cimitirul de Vest HCL nr.118/2001

6.425,1

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

13318,688

CAP.68.02. TOTAL

31.000,0

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE TRANSURB

31.000,0

CAP.72. TOTAL

745,4

c

DOTĂRI AXA.

745,4

4.586,5

1.193,1

730,000

730,000

2.604,8

15.170,5

2.500,000

2.500,000

3.446,3

934,3

811,000

811,000

59,7

3.387,9

7,2

16.181,0

16.000,000

16.000,000

202,3

3.329,4

2.000,000

2.000,000

35.926,1

300,000

300,000

386,7

2.751,8

2.500,000

2.500,000

270,0

52.230,5

15,500

15,500

10,4

18.262,8

15.000,000

15.000,000

61.635,6

1.350,000

1.350,000

1.398,2

3.891,8

1.100,000

1.060,000

,0

50.293,3

9.170,0

,0

9.170,0

2.548,9

2.500,0

2.500,0

7.479,8

500,0

500,0

11.804,8

3.000,0

3.000,0

2.637,6

470,0

470,0

3.197,0

200,0

200,0

6.552,4

1.000,0

1.000,0

7.230,1

500,0

500,0

2.417,6

500,0

500,0

6.425,1

500,0

500,0

13318,688

10.793,688

10.793,688

,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

745,4

745,400

,000

745,400

745,4

745,400

745,400


-40,0


CAP.9&02.04

37.065,3

A

OBIECTIVE ^'CONTINUARE

37.065,3

1

L.T.E.-locuințe H.C.L 86/1999

5.779,600

2

Construcție bloc D19/M19

31.169,153

3

Construcție bl.V3

116,500

16.260,8

20.804,5

1.500,0

1-500,0

1.500,0

16.260,8

20.804,5

1.500,0

1.500,0

1.500,0

4.586,500

11.674,253

1.193,100

19.494,900

1.450,0

50,0

1.450,0

50,0

1.450,0

50,0