Hotărârea nr. 250/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 43, str. Saturn, Complex Comercial Tiglina I, in vederea extinderii si modernizarii unui spatiu comercial

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 250 din 17. 07. 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 43, str. Saturn, Complex Comercial Țiglina I, în vederea extinderii și modernizării unui spatiu comercial.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător ;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. (1), din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 43, str. Saturn, Complex Comercial Țiglina I, în vederea extinderii și modernizării unui spatiu comercial, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 43, str. Saturn, Complex Comercial Țiglina I, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Sorin Nicolescu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei