Hotărârea nr. 245/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 45, str. Frunzei nr. 80, in vederea construirii unui atelier service auto si magazin piese auto

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 245 din 17.07.2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 45, str. Frunzei nr. 80, în vederea construirii unui atelier service auto și magazin piese auto.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice, Ecologie și Protecția Mediului Înconjurător a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 45, str. Frunzei nr. 80, în vederea construirii unui atelier service auto și magazin piese auto, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 45, str. Frunzei nr. 80, se va încadra în P.U.Z. Micro 16 .

Art. 2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește   cu aducerea la

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Sorin Nicolescu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei