Hotărârea nr. 241/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 49, Micro 17, str. Dr. Petru Groza, T. 156 1, P. 3, in vederea construirii unei locuinte P+1E si a unei anexe gospodaresti

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 241

din 17.07.2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 49, Micro 17, str. Dr. Petru Groza, T. 156/1, P. 3, în vederea construirii unei locuințe P+1E și a unei anexe gospodărești

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Lucrări Publice, Ecologie și Protecția Mediului Înconjurător a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. (1) din Legea Administrației Publice locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 49, Micro 17, str. Dr. Petru Groza, T. 156/1, P. 3, în vederea construirii unei locuințe P+1E și a unei anexe gospodărești, conform documentației care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona U.T.R. 49, Micro 17, str. Dr. Petru Groza, T. 156/1, P. 3, se va încadra în P.U.Z. Țiglina III -Micro 17 - 18.

Art. 2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art. 3- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Sorin Nicolescu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați Grigore Matei