Hotărârea nr. 24/2001

Aprobarea unui schimb de teren intre dl. Tudorie N. Gheorghe si Consiliul local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALÂTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 24

din 25 012001

privind: aprobarea unui schimb de teren între dl.Tudorie N.Gheorghe

și Consiliul local al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.84, pct.3 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă schimbul terenului situat în Galați, T 39, P 103, în suprafață de 1000 mp, proprietatea domnului Tudorie N.Gheorghe cu terenul situat în Galați, str. N. Alexandrescu nr.166, în suprafață de 333 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, conform expertizei tehnice și a planurilor de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Dobrițoiu Teodbru


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei