Hotărârea nr. 238/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 49, str. Drumul Viilor, T 160, P. 21, in vederea construirii unei locuinte, depozit si garaj

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 238 din 17. 07. 2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 49, str. Drumul

Viilor, T 160, P. 21, în vederea construirii unei locuințe, depozit și garaj.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului, lucrări publice, ecologie și protecția mediului înconjurător ;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale, nr. 215/2001;

În temeiul art. 46, alin. (1), din Legea   Administrației publice locale,

nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 49, str. Drumul Viilor, T 160, P. 21, în vederea construirii unei locuințe, depozit și garaj, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona UTR 49, str. Drumul Viilor, T 160, P. 21, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință Sorin Nicolescu

Contrasemnează Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei