Hotărârea nr. 234/2001

Asocierea intre Consiliul local Galati si Consiliul Judetului Galati, in vederea infiintarii unei societati comerciale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 234 din 17 07 2001

privind: asocierea între Consiliul local Galați și Consiliul Județului Galați, în vederea înființării unei societăți comerciale

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 38 040/16.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile art. 15 și art.38 lit.”y” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă asocierea între Consiliul local Galați și Consiliul Județului Galați, în vederea înființării unei societăți comerciale, care să aibă ca obiect de activitate proiectarea în construcții și exploatări agricole.

Art.2 - Contribuția Consiliului Local Galați la capitalul social subscris al societății comerciale înființate este de 5 000 000 lei.

Art.3 - Consiliul Local Galați împuternicește Primarul municipiului Galați pentru a semna actul constitutiv al societății.

Art.4 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

/ * Secretarul municipiului Galați '              Grigore Matei