Hotărârea nr. 231/2001

Aprobarea tarifelor pentru desfasurarea activitatii serviciului Tasari din cadrul S.C.CONSTRUCTII SI REPARATII S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 231

din 17 07 2001

privind: aprobarea tarifelor pentru desfășurarea activității serviciului Tasări din cadrul S.C.CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 37 382/12.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 95/1987 privind aprobarea normelor de muncă pe unități fizice unificate pe economie pentru lucrări geodezice, topo -fotogrammetrice și cartografice;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru întocmirea și decontarea situațiilor de lucrări, după cum urmeză:

  • -  pentru muncitori - 23 000 lei/oră;

  • -  pentru tehnicieni - 26 000 lei/oră;

  • -  pentru lucrările topo și hidro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

cota de cheltuieli indirecte: 48,13%.

Art.2- Tarifele aprobate la art.1 se vor indexa cu indicele de inflație transmis de Comisia Națională de Statistică.

Art.3 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea ANEXA LA HCLnr.

prezentei hotărâri.TARIFE PENTRU LUCRĂRI TOPO SI HIDRO EXECUTATE DE SERVICIUL TASARI

Nr. crt.

Denumirea activitatii

Tarif aprobat (lei)

1 Lucrări topo

1

Deplasarea formației de lucru în teren (aparatură).-echipa

72.000

2

Recunoaștere pe teren a traseelor de nivelment geometric (reperi adîncime).-echipa

155.520

3

Nivelment ordin II. Punct stație.-echipa

18.432

4

Observații altimetrice de nivelment geometric de ordinIV.V (reperi mobili).-echipa

14.400

5

Caracterizarea categoriilor de greutate pentru nivelment de ordin 11.(1,73+0.23n; n=35stații).-echipa

704.160

6

Pichet metalic.-muncitor

4.600

7

Despachetarea și împachetarea aparatului.-tehnician

3.900

8

Instalarea aparatului de măsurat în stație.-tehnician

1.560

9

Deschideri linii.-muncitor

49.680

10

Calculul cotelor de nivelment geometric(punct stație)-tehnician

2.080

11

Calculul cotelor de nivelment geometric punct radiat (reperi mobili).-tehnician

1.040

12

întocmirea fișei suprafețelor.-tehnician

2.080

II Lucrări hidro

1

Despachetarea și împachetarea aparatului.-echipa

7.350

2

Recunoașterea pe teren a puțurilor hidrologice.-echipa

105.840

3

Deplasarea formației de lucru în teren(aparatură).-echipa

49.000

4

Măsurători ale nivelului puțului pentru urmărirea nivelului de variație a pânzei freatice.-echipa

39.200

5

Spor pentru distanțe ce depășesc 1km.-echipa

14.700

6

înregistrarea datelor în fișele lunare de evidență a adâncimii pânzei freatice.-tehnician

1.300

- echipa este formată din doi muncitori și un tehnician.