Hotărârea nr. 230/2001

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a activitatilor extrabugetare ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Galati

ROMÂNIA


JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL


H O T A R A R E A nr. 230 din 17 07 2001

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a activităților extrabugetare ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 586/10.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli a activităților extrabugetare ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Galați, conform anexelor I,II,III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Toate unitățile de învățământ preuniversitar vor lua toate măsurile pentru predarea patrimoniului la Consiliul Local Galați, până în data de 31.10.2001.

Art.3 - Taxele care au stat la baza veniturilor extrabugetare la unitățile de învățământ preuniversitar vor rămâne valabile până la sfârșitul anului curent.

Pentru anul 2002 aceste taxe vor fi prezentate Consiliului Local spre aprobare până la 31.11.2001.

Art. 4 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

.ANEXA! .

La HCL nr.           Oi 2001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI EXTRABUGETARE

PENTRU ANUL 2001

-Mii lei-

DENUMIRE INDICATOR

i

COD

BUGET

2001

TOTAL VENITURI

29.431.977

Venituri din activitatea de producție

7.448.866

Venituri din prestări servicii

1.790.798

Taxe de Ia Ders. Fizice si juridice

557.440

Venituri din donații

202.000

Venituri din sponsorizări

1.875.360

.Alte venituri conf. Legii(chirii; c/v masa cantina)

16.837.360

TOTAL CHELTUIELI

29.431.977

Cheltuieli pentru activitatea de producție

5,578.876

Cheltuieli centru examene si cursuri

2.967.413

Cheltuieli oentru tioarirea dioiomelor

64.800 i

Cheltuielile din veniturile încasate din închirieri de spatii

Cheltuieiiie din sumeie Încasate drept donații si SDonsorizari

2.564.742

1.142.089

1

’ - .

Cheltuielile din aite surse de venituri realizate in                                15.564.057

condițiile ierni

BUGETUL MUNICIPIULUI

GALAȚI PE ANUL 2001

PE TITLURI DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

cod indicator

PROIECT BUGET 2001

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

29.431.977

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.362.580

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.432.542

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25.914.518

* TRANSFERURI

38

15.520

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.069.397

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.069.397

TOTAL CHELTUIELI (I-X)

29.431.977

La HCL nr.

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001

PE ORDONATORI DE CREDITE

Nr.

crt.

UNITATEA

COD

PROIECT BUGET 2000

0.

1.

2.

3.

ÎNVĂȚĂMÂNT

din care:

57.02.

29.431.977

1

Școala nr. 17 "Nichita Stănescu" Galați

8.607

2

Școala nr.24 Galați

16.567

Școala nr.31 "Gh. Munteanu" Galați

13.000

4

CF 1 - Școala nr.25 "Petru Rareș" Galați

30.000

5

CF 2 - Liceul "Emil Racoviță" Galați

290.000

6

CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

501.000

7

CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

16.150

8

CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

886.000

9

CF 6 - Școala nr.28 "Mihai Eminescu" Galați

108.000

10

CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

100.000

11

CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae" Galați

950.000

12

CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

188.570

13

CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

1.33O.OOO

14

CF 12 - Colegiul ".XI. I. Cuza" Galați

55.000

CF 13 - Grădinița nr. 1 "Luceafărul" Galați

'04.000

16

CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța" Galați

264.689

1 .

CF 16 - Școala nr. 10 "Petre Țuțea" Galați

75.000

18

CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. Ana " Galați

151.689

1^

CF 31 - Casa Corpului Didactic Gaiau

500.000

20

CF 32 - Grădinița nr.5I 'Motanul încălțat"

1.5 8-1 000

1

CF 33 - Școala nr ’. 1 "M. Sadoveanu' Gaiau

-1? 333

CF 34 - Școala nr.3 Gaiau

9.200

23

CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

45.000

24

Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

50.000

25

Gr.Șc. Alimentar ar.2

26

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

488.000

27

Gr.Șc. Energetic

427.000

28

Gr.Șc. Transport Auto

2.400.000

29

Grădinița nr.3 Galați

330.021

30

Grădinița nr.38 Galați

168.000

3’1

Grădinița nr.49 Galați

369.600

32

Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

325.000

33

Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

1.770.000

34

Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

750.000

35

Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

700.887

36

Grupul Școlar "Sf. Maria" Galați

140.000

37

Grupul Școlar "Traian" Galați

1.270.000

38

Grupul Școlar Metalurgic Galați

5.173.766

39

Grupul Școlar Transport CFR Galați

700.000

40

Liceul cu Program Sportiv Galați

620.000

41

Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

26.058

42

Liceul de Marină

1.330.777

43

Liceul Pedagogic "C. Negri" Galați

2.031.998

44

Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu" '

505.000

45

Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

1.220.000

TOTAL CHELTUIELI (I - X)

29.431.977
ANEXA III

La HCL nr.'T'^V tfcrf^>0'.

BUGETUL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001

PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

EXPLICAȚII

COD

PROIECT BUGET 2000

1.

2.

J.

TOTAL CHELTUIELI (I - X )

29.431,977ÎNVĂȚĂMÂNT

57

29.431.977

A. CHELTUIELI CURENTE

01

28.36Z58O

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.432.542

• Cheltuieli cu salariile

10

1.571.291

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

315.333

- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

242.533

plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

117.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

186.385

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

25.914.518

- Drepturi cu caracter social

21

679.878

* Hrană

-s

12.”85.394

■ Medicamente și materiale sanitare

23

1.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

8.546.692

- Materiale și prestăm servicii cu caracter funcționai

25

’53.000

- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă

26

1.558.506

durată și echipament

- Reparații curente

1.305.065

- Cărți și publicam

29

83.665

- Alte cheltuieli

30

201.318

3. TRANSFERURI

38

75.520

- TITLUL V. TRANSFERURI (,rd.o2-o5i

38

15.520

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.069.397

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

'0

1.469.397

- Investiții ale insntuțiilor publice și activităților

74

1.069.397

autofinanțate

ROMANIA


JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI PRIMĂRIA

LIST

DE INVESTTTII ( DOTĂRI) PE / DIN BUGETUL DE VENITURI SI C

NR

CRT

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții , pe unitati de invatamant.

U.M.

Canti

tate

Valoaref mii lei )

1.069.397

1.

Liceul de Marina

• calculatoare

Buc

1

30.000

2.

Colegiul “ M Kogalniceanu”

® contor energie termica

• contor energie termica

Buc

Buc

1

o

80.000

30.000

50.000

3.

Colegiul tehnic ‘‘Paul Dimo “

• calculatoare

Buc

2

50.000

4.

Grup școlar “Sf Maria “

® calculatoare

Buc

o

50.000

5.

Grup școlar “Gh. Asachi” e calculatoare

Buc

2

30.000

6.

Colegiul economic “V. Madgearu”

• calculator

<» statie amplificare

Buc

Buc

1

i

50.000

20.000

30.000

Grup școlar ‘‘Radu Negru’’

 • •  calculator MBL INTEL M60

« copiator OCE 2140

 • •  teiefax Panasonic KX

 • •  imprimanta Citizen

 • •  proiect centrala termica

® caicuiator                                              i

1

» retrooroiecrcr

Buc    2

Buc ș l

Buc ' 1

Buc     :

Buc . 1

Buc    2

Buc    2

149.397 |

 • 41.675 i

20.000 ,

5.713 1

6.845 j

9.163 |

 • 41.676 ș

24.325 '

8.

!

Grup școlar “Traian”                             t

 • •  autoturism

 • •  calculator

 • •  copiator

 • •  mașina rânduit

 • •   circuiar

 • •  banzic

 • •  mașina indosariat acte

 • •  caicuiator

 • •  i murei manta

|

Buc i

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc

Buc j

Buc

Buc 1

i

1 1

1

1

’.r           |

550.000

140.000

100.000

60.000

: 00.200

50.000

50.000

7.000

25.000

18.000

9.

Grup Școlar “Elena Doamna”

 • •  ladafrigorifîca

 • •  congelator

Buc

Buc

i

i

50.000

30.000

20.000

ÎQTAL

1

-