Hotărârea nr. 229/2001

Aprobarea virarii de credite intre capitolele de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2001

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 229 din 17 07 2001

privind: participarea Consiliului Local al municipiului Galați la licitații, în vederea achiziționării unui imobil

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 33650 / 26.06.2001;

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică locală, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii și liniștii publice;

Având în vedere prevederile OUG nr. 60/2001 privind achizițiile publice;

Având în vedere prevederile H.G. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă participarea Consiliului Local al municipiului Galați la licitații, în vederea achiziționării unui imobil.

în imobil se vor amenaja birouri pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului Local.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.