Hotărârea nr. 227/2001

Aprobarea incheierii contractului de performanta intre reprezentantul Adunarii Generale a Actionarilor la S.C. ECOSAL PREST S.A. si directorul S.C. ECOSAL PREST S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 227 din 17 07 2001

privind: aprobarea încheierii contractului de performanță între reprezentantul Adunării

Generale a Acționarilor la S.C.ECOSAL PREST S.A și directorul S.C.ECOSAL PREST S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 460/12/21.06.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.6 din OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă încheierea contractului de performanță între reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor la S.C. ECOSAL PREST S.A , domnul ing. Tătaru Ion și directorul general al S.C. ECOSAL PREST S.A., domnul ing. lonescu Ion.

Contractul de performanță este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

ANEXA

la HCL 227/17.07.2001

ANEXA

la contractul individual de muncă

nr. 572/12.04.2001

CONTRACT DE PERFORMANTA

N r._____________din_________________

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. S.C. ECOSAL PREST S.A. cu sediul în localitatea Galați, str. Cristofor Columb, nr. 14, înmatriculată la Registrul Comerțului, reprezentată prin ing. Tătaru Ion, în calitate de reprezentant al Adunării Generale, în baza HCL nr.91 / 05.04.2001 denumită în continuare societate și

 • 2. Domnul ing. lonescu Ion, cetățean român, domiciliat în Galați, str. Ovidiu, nr. 15, bl. LC5, ap. 51 având actul de identitate seria GL, nr. 054554, eliberat de Poliția Galați, în calitate de director general al S.C. ECOSAL PREST S.A. a intervenit prezentul CONTRACT DE PERFORMANȚĂ, anexă la contractul individual de muncă nr. 572 din 12.04.2001 .

CAPITOLUL II - OBIECTIVUL CONTRACTULUI

Art. 1. - In urma acordului de voință intervenit între părțile contractante, Directorul General al SC ECOSAL PREST S.A. Galați, ing. lonescu Ion se obligă să îndeplinească INDICATORII DE PERFORMANTA, OBIECTIVELE SI CRITERIILE CUANTIFICATE prevăzute în ANEXA NR.3 a Hotărârii Consiliului local Galați nr.186 adoptată în ședința din 21.06.2001, cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.79/2001.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. - Prezentul contract de performanță se încheie începând cu data de 25.07.2001, durata este prevăzută în contractul individual de muncă, fiind anexă la acest contract.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII REPREZENTATA DE dl. ing. Tătaru Ion

Art. 3. - S.C. ECOSAL PREST S.A. Galați are următoarele drepturi și obligații:

 • -  asigură Directorului General deplina libertate în organizarea și gestionarea societății în limitele legii și a competenței acordate de Consiliul de Administrație;

 • -  să prevadă distinct în bugetul de venituri și cheltuieli drepturile salariate cuvenite Directorului General;

 • -  să dispună prin reprezentanți, măsuri pentru buna execuție a contractelor precum și pentru realizarea indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3 a H.C.L. nr.186/21.06.2001;

să dispună măsurile ce se impun, mergând până la schimbarea din funcție a personalului de execuție și de conducere.

CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

Art. 4. - Directorul General are următoarele drepturi și obligații:

 • -   să îndeplinească integral indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3, a H.C.L. nr. 186/21.06.2001

 • -   să transmită lunar, până la data de 25 ale fiecărei luni, situația privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioară și cumulat de la începutul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru Directorul general, situația indicatorilor privind evoluția creanțelor și plăților restante și a pierderilor, însoțite de o analiză a cauzelor nerealizării programelor de reducere a plăților restante și a creanțelor, precum și măsuri pentru realizarea acestora;

 • -  să primească lunar salariul stabilit prin hotărâre AGA la care se poate acorda și o sumă egală cu cel mult 50% din acesta sub formă de sporuri, adaosuri, precum și alte drepturi de natură salarială. Salariul se plătește în tranșe lunare, la 9 și 24 ale fiecărei luni;

 • -  după aprobarea bilanțului contabil condiționat de realizarea indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3, a H.C.L. nr. 186/21.06.2001 precum și a altor obiective, i se poate acorda un premiu anual de până la 12 salarii de bază lunare;

 • -   Directorul general primește salariul integral, în fiecare lună, dacă indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3 a H.C.L. nr. 186/21.06.2001 sunt îndeplinite cumulat de la începutul anului pentru anul 2001 de la data încheierii contractului;

 • -  drepturile salariale stabilite se diminuează proporțional cu gradul de neîndeplinire a indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3 a H.C.L. nr.186/21.06.2001, dar nu mai mult de 30% din salariul de bază.

CAPITOLUL VI - RĂSPUNDEREA PÂRTILOR

Art. 5. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 6. - Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit Codului Civil.

CAPITOLUL VII - MODIFICAREA SI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7. - Prevederile prezentului contract se modifică cu acordul ambelor părți prin acte adiționale.

Art. 8. - Contractul încetează la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu hotărăsc prelungirea lui.

Art. 9. - Contractul mai poate înceta la revocarea sau demisia din funcție a Directorului general ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor cuantificate prevăzute în ANEXA nr.3, a H.C.L. nr. 186/21.06.2001

CAPITOLUL VIII-LITIGII

Art. 10. - Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract, se rezolvă pe cale amiabilă, sau de instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL IX - DISPOZIȚII FINALE

Art. 11. - Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile O.U.G. nr.79/2001.

Art. 12. - Contractul intră în vigoare la data prevăzută în art. 2.

Contractul s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

DIRECTOR GENERAL


REPREZENTANT A.G.Ainiile ședință n Ntebleșcu