Hotărârea nr. 223/2001

Participarea Consiliului Local al municipiului Galati la licitatii, in vederea achizitionarii unui imobil

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 223 din 17 07 2001

privind:aprobarea virării de credite între capitolele de cheltuieli ale bugetului local pe anul 2001.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 36 598/10.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art.18, alin.2, din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al bugetului local pe anul 2001, conform anexelor I, II, III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

la HCL nr.PROIECTUL DE BUGET MODIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI

PE ANUL 2001 -PE TITLURI DE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor

cod indicator

AUTORITĂȚI PUBLICE

31102.

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

x CHELTUIELI DE CAPITAL

69

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

ÎNVĂȚĂMÂNT

57.02.

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICE

20

* TRANSFERURI

38

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

« CHELTUIELI DE CAPITAL

70

SĂNĂTATE

58.02.

din care:

CHELTUIELI CURENTE

01

*. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

CULTURĂ. RELIGIE SI ACȚIUNI

59.02.

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ ȘI DE TINERET

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

* CHELTUiELx DE PERSONAL

■j2

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICn

20

* TRANSFERURI

38

“? 'nT_rCT     "rTTT r nc    ' o    \ r

S. X i-L- 4- .    . X— A- *     L-

59

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

J ISTENTA SOCIALĂ,

ALOCAȚII. PENSIL AJUTOARE

60.02.

SI INDEMNIZAȚII


BUGET INIȚIAL

INFLUENȚE

+/-

PROIECT BUGET MODIFICAT

57.000.000

7.125.000

64.125.000

44.600.000

-629.900

43.970.100

36.000.000

‘   36.000.000

8.600.000

-629.900

7.970.100

12.400.000

7.754.900

20.154.900

12.400.000

7.754.900

20.154.900

374.356.200

374.356.200

360.005.200

360.005.200

292.027.800

292.027.800

67.100.000

67.100.000

877.400

877.400

14.351.000

14.351.000

14.351.000

14.351.000

6.340.000

0

6.340.000

6.340.000

0

6.340.000

2.040.CC0

3

2.040.000

4.300.000

4.300.000

42.792.000

-796.700

41.995.300

32.122.000

-■’Q6T00

3 1 325 300

2-4.047.000

24.j47.000

7.278.300

7.278.300

796.700

. . -796.700

0

’ a     App

10.670.000

10.670.000

50.543.200

796.700

51.339.900ASISTENTA SOCIALĂ,

60.02.

50.543.200

796.700

51.339.900

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE

SI ÎNDEMNIZATII

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

49.828.200

796.700

50.624.900

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8.392.000

0

8.392.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

19.047.000

120.000

19.167.000

* SUBVENȚII

34

7.960.000

0

7.960.000

* TRANSFERURI

38

14.429.200

676.700

15.105.900

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

715.000

0

715.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

0

715.000

SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.

586.123.588

-12.125.000

573.998.588

PUBLICĂ

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

295.919.100

-1.000.000

294.919.100

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.735.000

0

2.735.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

175.184.100

-8.000.000

167.184.100

* SUBVENȚII

34

118.000.000

-22.200.000

95.800.000

* TRANSFERURI

38

0

29.200.000

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

290.204.488

-11.125.000

279.079.488

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

290.204.488

-11.125.000

279.079.488

AGRICULTURĂ SI

67.02.

119.500

0

119.500

SILVICULTURĂ

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

119.500

0

119.500

* CHELTUIELI DE PERSONAL

02

107.500

0

107.500

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

12.000

0

12.000

TRANSPORTURI SI

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

COMUNICAȚII

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

0

50.252.367

* SUBVENȚII

34

50.252.367

0

50.252.367

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

31.000.000

0

31.000.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

0

31.000.000

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

0

200.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

0

200.000

* TRANSFERURI

38

200.000

0

200.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

0

3.574.145

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

0

2.828.745

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

0

2.828.745

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

0

745.400

* DOBÂNZI

49

0

8.000.000

8.000 000

FONDURI DE REZERVĂ

95.02.

3.449.000

-3.000.000 ’

449.000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

3.449.000

-3.000.000

449.000

* REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

90

3.449.000

-3.000.000

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

12.050.000

din care:

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

10.550.000

* CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

" 20

10.550.000

10.550.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.500.000

1.500.000

* CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.500.000

1.500.000

iQTAL CHELTUIELI (I-X)


1.217.800,000


0   1.217.800.000Nr.

crt.

UNITATEA

CAPITOL

BUGET INIȚIAL

INFLUENȚE

+/-

PROIECT BUGET MODIFICAT

0.

1.

2.

3.

4.

5.

AUTOR1TATI PUBLICE

51.02.

57.000.000

7.125.000

64.125.000

1 Primăria Mun. Galați

57.000.000

7.125.000

64.125.000

xxi'VĂTĂMÂNT

din care:

57.02.

374.356.200

374.356.200

1 Școala nr. 17 "Nichita Stănescu" Galați

5.161.500

5.161.500

2 Școala nr.24 Galați

3.223.000

3.223.000

3 Școala nr.31 "Gh. Munteanu" Galați

4.682.600

4.682.600

4 CF 1 - Școala nr.25 "Petru Rareș" Galați

7.112.000

7.112.000

5 CF 2 - Liceul "Emil Racoviță" Galați

20.818.000

20.818.000

6 CF 3 - Grădinița 53 "Nicolae Labiș" Galați

3.861.000

3.861.000

7 CF 4 - Liceul Teoretic "Dunărea" Galați

5.182.300

5.182.300

8 CF 5 - Grădinița nr.61 "Ion Creangă" Galați

5.420.000

5.420.000

9 CF 6 - Școala nr.28 "Mihai Eminescu" Galați

14.911.000

14.911.000

10 CF 7 - Școala nr.34 "Mihai Viteazul" Galați

13.700.500

13.700.500

11 CF 8 - Grădinița nr.9 "Sf. Nicolae" Galați

6.900.000

6.900.000

12 CF 9 - Școala nr.33 "Sf. Dumitru" Galați

19.966.600

19.966.600

13 CF 11 - Grădinița nr.45 "Parfumul Teilor"

4.910.000

4.910.000

14 CF 12 - Colegiul "Al. 1. Cuza" Galați

7.537.000

7.537.000

15 CF 13 - Grădinița nr. 1 "Luceafărul"

Galați

4.770.000

4.770.000

16 CF 15 - Grădinița nr.41 "Codruța" Galați

3.565.000

3.565.000

17 CF 16 - Școala nr. 10 "Petre Țuțea"

13.537.500

13.537.500

Galați

18

CF 29 - Școala nr. 29 "Sf. Ana " Galați

10.871.500

0

10.871.500

19

CF 31 - Casa Corpului Didactic Galați

454.000

0

454.000

20

CF 32 - Grădinița nr.51 "Motanul încălțat"

7.100.000

0

7.100.000

21

CF 33 - Școala nr.l 1 "M. Sadoveanu" Galați

10.065.000

0

10.065.000

22

CF 34 - Școala nr.3 Galați

10.768.500

0

10.768.500

23

CF 35 - Școala nr.40 "Iulia Hașdeu" Galați

10.765.000

0

10.765.000

24

Colegiul "Vasile Alecsandri" Galați

7.607.000

0

7.607.000

25

Gr.Șc. Alimentar nr.2

7.373.000

0

7.373.000

26

Gr.Șc. Economic "V.Madgearu"

6.369.500

0

6.369.500

27

Gr.Șc. Energetic

9.121.500

0

9.121.500

28

Gr.Șc. Transport Auto

10.277.400

0

10.277.400

29

Grădinița nr.3 Galați

2.283.000

0

2.283.000

30

Grădinița nr.38 Galați

1.728.800

0

1.728.800

31

Grădinița nr.49 Galați

1.520.000

0

1.520.000

32

Grupul Școlar "Anghel Saligny" Galați

5.683.400

0

5.683.400

33

Grupul Școlar "Elena Doamna" Galați

8.924.000

0

8.924.000

34

Grupul Școlar "Gh. Asachi" Galați

10.451.000

0

10.451.000

35

Grupul Școlar "Radu Negru" Galați

10.484.500

0

10.484.500

36

Grupul Școlar "Sf. Maria" Galați

7.914.000

0

7.914.000

37

Grupul Școlar "Traian" Galați

11.852.000

0

11.852.000

38

Grupul Școlar Metalurgic Galați

8.727.600

0

8.727.600

39

Grupul Școlar Transport CFR Galați

5.809.500

0

5.809.500

40

Inspectoratul Școlar

14.351.000

0

14.351.000

41

Liceul cu Program Sportiv Galați

8.397.800

0

8.397.800

42

Liceul de Artă "D. Cuclin" Galați

9.704.500

0

9.704.500

43

Liceul de Marină

11.916.000

0

11.916.000

44

Liceul Pedagogic "C. Negri" Galați

9.261.500

0

9.261.500

45

Liceul Teoretic "M.Kogălniceanu"

6.228.000

0

6.228.000

46

Seminarul Teologic "Sf. Andrei" Galați

3.089.200

0

3.089.200

SĂNĂTATE                         58.02.

din care:

6.340.000

0

6.340.000

1

C.R.T.S.

2.800.000

0

2.800.000

2

Creșa nr. 1

141.511

0

141.511

3

Spitalul de pediatrie(creșa)

3.398.489

0

3.398.489

CULTURA, RELIGIE SI ACȚIUNI

59.02.

PRIVIND ACTIVITATEA

SPORTIVĂ SI DE TINERET

din care:

1

Primăria Mun. Galați

2

Teatrul de păpuși

3

Teatrul Dramatic

4

Teatrul Muzical N. Leonard

ASISTENTA SOCIALĂ,               60.02.

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE și Indemnizații

din care:

 • 1  Cămin de Pensionari

 • 2  Cantina de Ajutor Social

 • 3   Centrul de îngrijire si asistenta nr.55

 • 4   Centrul de îngrijire si asistenta nr.56

 • 5  Primăria Mun. Galați

 • 6  Primăria Mun. Galați

(Aj .soc,Ind.naștere,Subv.

 • 7  Primăria Mun. Galați (Alte act.de

asist.soc.)

SERVICII SI DEZVOLTARE

63.02.

PUBLICĂ

din care:

1 Alte ac?iuni

 • 2   Puncte termice

 • 3   Canalizare

 • 4   Alimentare apă

 • 5   Locuin?e

 • 6   Zone verzi

 • 7   Salubritate

 • 8   Iluminat public

 • 9   Străzi

 • 10 Alte ac?iuni

  AGRICULTURĂ $1

  67.02.

  SILVICULTURĂ

1 Centre locale de consultanță agricolă

42.792.000

-796.700

41.995.300

2.336.700

-796.700

1.540.000

4.392.000

0

4.392.000

11.629.000

0

11.629.000

24.434.300

0

24.434.300

50.543.200

796.700

51.339.900

0

0

0

14.111.000

0

14.111.000

5.220.000

0

5.220.000

7.718.000

0

7.718.000

7.960.000

0

7.960.000

14.195.000

0

14.195.000

1.339.200

796.700

2.135.900

586.123.588

-12.125.000

573.998.588

0

0

134.615.000

7.000.000

141.615.000

13.728.000

0

13.728.000

25.115.000

0

25.115.000

26.435.000

-3.237.600

23.197.400

9.954.000

0

9.954.000

20.000.000

0

20.000.000

16.250.000

-3.000.000

13.250.000

221.161.300

-5.362.400

215.798.900

118.865.288

-7.525.000

111.340.288

119.500

0

119.500

119.500

0

119.500

TRANSPORTURI ȘI

COMUNICAȚII

68.02.

81.252.367

0

81.252.367

1 Transurb

81.252.367

0

81.252.367

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69.02.

200.000

0

200.000

1 Primăria Mun. Galați - programe de dezvoltare regionala

200.000

0

200.000

ALTE ACȚIUNI

72.02.

3.574.145

0

3.574.145

1 Primăria Mun. Galați

3.574.145

0

3.574.145

-

86.02.

0

0

0

1 Primăria Mun. Galați - împrumuturi temp. înființări instituții, serv. Pub.

0

0

0

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE

88.02.

0

8.000.000

8.000.000

1 Plăti dobinzi

0

8.000.000

8.000.000

FONDURI DE REZERVA

95.02.

3.449.000

-3.000.000

449.000

1 Fonduri de rezervă

3.449.000

-3.000.000

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE

SPECIALĂ

96.02.

12.050.000

0

12.050.000

1 Primăria Mun. Galați

12.050.000

0

12.050.000

TOTAL CHELTUIELI ( I - X )

1.217.800.000

0

1.217.800.000

BUGETUL MODIFICAT AL MUNICIPIULUI GALAȚI PE ANUL 2001

PE ARTICOLE DE CHELTUIELI

EXPLICAȚII             :  C0D

i                                                                      i

;                                                                                                                                                                                                       ! 1

BUGET INIȚIAL !

I

INFLUENȚE î

+/-          j

PROIECT BUGET MODIFICAT

. ' *•

2.

1

1

3-               i

4.

5.

TOTAL CHELTUIELI ( I - X )

1.21 U800.000

0

1.217.800.000

AUTORITĂȚI PUBLICE

51

57.000.000

7.125.000

64.125.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

44.600.000

-629.900

43.970.100

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

36.000.000

36.000.000

Cheltuieli cu salariile

10

23.540.000

23.540.000

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

5.640.000

5.640.000

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

1.175.000

1.175.000

piața ajutorului de șomaj

Deplasări, detașări, transferări

13

1.000.000

1.000.000

Contribuții pentru constituirea fondului de

14

1.645.000

1.645.000

asigurări sociale de sănătate

Tichete de masă

15

3.000.000

3.000.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

8.600.000

-629.900

7.970.100

Cheltuieli pentru întreținere și gospodare

24

3.930.000

-240.000

3.690.000

Materiale și prestăn servicii cu caracter

500.000

-89.900

410.100

funcțional

Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

1.000.000

-150.000

850.000

scurtă durată și echipament

Repara pi curente

^7

1.000.000

-150.000

850.000

Cărți și publicații

29

170.000

1 '0. ;C0

Adte cheltuieli

30

2.000.000

2.000. >00

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

12.400.000

7.754.900

20.154.900

l. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

12.400.000

7 754.900

20.154.9Of)

Investi tu aie instituțiilor puciice

•’o

12.400.000

”54.900

12.15- 3>00

ÎNVĂȚĂMÂNT

3'4.356.200

3'4.356.200

A. CHELTUIELI CURENTE

01

360.005.200

360.005.200

l. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

292.027.800

292.027.800

Cheltuieli cu salariile

10

204.497.668

p(u _io~ 568

Contribuții oenrru asigurările sociale de stat

11

șq 599.534

59 599.534

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

1 1.548.671

11.548.o71

plata ajutorului de șomaj

Deplasări, detașări, transferări

13

253.100

253.100

Contribuții pentru constituirea fondului de

14

16.128.827

16.128.827

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

67.100.006

- Drepturi cu caracter social

21

425.530

0

425.530

- Hrană

22

119.000

0

119.000

- Medicamente și materiale sanitare

23

34.100

0

34.100

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

32.504.970

0

32.504.970

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

364.500

0

364.500

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

4.046.190

0

4.046.190

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

27.025.000

0

27.025.000

- Reparații capitale

28

507.900

0

507.900

- Cărți și publicații

29

571.800

0

57L80G

- Alte cheltuieli

30

1.501.010

0

1.501.010

3. TRANSFERURI

38

877.400

0

877.401

- TITLUL V. TRANSFERURI (rd.62+65)

38

877.400

0

877.406

- Transferuri neconsolidabile

40

0

0

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

14.351.000

0

14.351.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.351.000

0

14.351.001

- Investiții ale instituțiilor publice

72

14.351.000

0

14.351.000

- Investiții ale instituțiilor publice și

74

0

activităților autofinanțate

SĂNĂTATE

58.02.

6.340.000

0

6.340.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

6.340.000

0

6.340.000

l. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

2.040.000

0

2.040.001

- Cheltuieli cu salariile

10

1.424.000

61.540

1.485.540

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

402.000

-42.990

359.010

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

100.000

-7.692

92.308

pentru plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

114.000

-10.858

103.142

asigurări sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

4.300.000

0

4.300.001

- Drepturi cu caracter social

21

2.800.000

0

2.800.000

- Hrană

22

540.000

1.202

541.202

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

800.000

0

SOO.OOO

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

10.000

-1.202

8.798

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

100.001

0

100.001

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

T7

49.999

0

49.999

CULTURĂ. RELIGIE ȘI ACȚIUNI PRIVIND

59.02.

42.792.000

-796.700

41.995.300

A. CHELTUIELI CURENTE

01

32.122.000

-796.700

31.325.300

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

24.047.000

0

24.047001

- Cheltuieli cu salariile

10

15.543.000

0

15.543.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

4.383.000

0

4.383.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

669.000

0

669.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Deplasări, detașări, transferări

13

390.000

0

390.000

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

979.000

0

979.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

2.083.000

0

2.083.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

7.278,300

0

7.27&3W

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

1.729.000

0

1.729.000

- Materiale și prestări servicii cu caracter

25

736.000

0

736.000

funcțional

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

230.000

0

230.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

27

770.000

0

770.000

- Reparații capitale

28

270.000

0

270.000

- Cărți și publicații

29

41.000

0

41.000

- Alte cheltuieli

30

3.502.300

0

3.502.300

3. TRANSFERURI

38

796.700

-796.700

l

- Transferuri neconsolidabile

40

796.700

-796.7QQ

0

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

10.670.000

0

10.670.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.670.000

0

10.670.00!

- TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.170.000

0

10.170.000

(rd.86 la 91)

- Investiții ale instituțiilor publice

72

500.000

0

500.000

ASISTENTA SOCIALĂ. ALOCAȚII, PENSII.

60.02.

50.543.200

796.700

51.339.900

A. CHELTUIELI CURENTE

01

49.828.200

796.700

50.624.900

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

8.392.000

0

8.392.00!

- Cheltuieli cu salariile

10

5.140.000

0

5.140.000

- Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

1.652.000

0

1.652.000

- Cheltuieli pentru constituirea fondului

12

285.000

0

285.000

pentru plata ajutorului de șomaj

- Contribuții pentru constituirea fondului de

14

383.000

0

383.000

asigurări sociale de sănătate

- Tichete de masă

15

932.000

0

932.000

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

19.047.000

120.000

19.167.00!

- Drepturi cu caracter social

21

20.000

0

20.000

- Hrană

13.690.000

0

13.690.000

- Medicamente și materiale sanitare

23

385.000

0

385.000

- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

2.480.000

0

2.480.000

- Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

750.000

0

750.000

scurtă durată și echipament

- Reparații curente

“7

295.000

0

295.000

- Reparații capitale

28

150.000

0

150.000

- Cărți și publicații

29

30.000

0

30.000

- Alte cheltuieli

30

1.247.000

120.000

1.367.000

3. SUBVENȚII

34

7960.000

0

7960.00!

- TITLUL III. SUBVENȚII trd. 57)

34

0

0

0

- Subvenții

35

'.960.000

0

'.960.000

4. TRANSFERURI

38

14.429.200

6 "6. "00

15.105.90!

- Transferuri neconsolidabile

40

14.429.200

6’6.700

15.105.900

B. C HELTUIELI DE CAPITAL

69

715.000

0

715.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

0

715.00!

- TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

715.000

0

715.000

(rd.86 la 91)

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

63.02.

586.123.588

-12.125.000

573.998.588

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

A 735.000

2. 735.000

Cheltuieli cu salariile

10

1.607.600

1.607.600

Contribuții pentru asigurările sociale de stat

11

385.740

385.740

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru

12

80.350

80.3 5v

plata ajutorului de șomaj

Deplasări, detașări, transferări

13

14.000

I- 1)00

Contribuții pentru constituirea fondului de

14

112.310

112310

asigurări sociale de sănătate

Ti chete de masă

15

535.000

535.000

2. CHELTUIELI VLATERLALE SI SERVICII

20

r 5.184.100

-8.000.000

167.184.100

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

".870.100

-1.000.000

6.870.100

Materiale și prestări servicii cu caracter

25

40.220.000

-3.000.000

37.220 000

funcțional

Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

1.840.000

1.840.000

scurtă durată și echipament

Reparații curente

O *7

— /

33.554.000

-3.000.000

30.554.000

Reparații capitale

28

91.600.000

-1.000.000

90.600.000

.Alte cheltuieli

30-

100.000

100.00^

3. SUBVENȚII

34

118.000.000

-22.200.000

95.800.000

TITLUL III. SUBVTNTII (rd. 57)

34

118.000.000

-22.200.000

95.800.000

4. TRANSFERURI

38

0

29.200.000

29.200.000

Transferari neconsolidabiie

40

0

2°.200.000

29.200.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

290.204.488

-11.125.000

279.079.488

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

290.204.488

-11.125.000

2 "9.079.488

Investiții aie instituțiilor publice

72

240."38.347

-11.400.000

229.338.347

Investirii aie regiilor autonome

/ 2?

49.466.141

275.000

49.741.141

AGRICULTURĂ SI SILVICULTURĂ

67

119.500

119.500

A. CHELTUIELI CURENTE

01

119.500

119.500

’.. CHELTUIELI DE PERSONAL

02

107.500

107.500

Cheltuieli cu salariile

10

"9.436

~o 436

Contribuții pentru asigurările scciaie de stat

• i

18.532

i 8.532,

uaeituieli pentru constituirea rcnauiu; pentru

• -

?.97_

piața ajutorului de șomaj

Contnbuții pentru constituirea fondului de

A

5.560

5 560

asigurân sociale de sănătate

2. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

12.000

12.000

Chenuieii centru întreținere si gospodare

t

•2.000

•p

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

□8

81.252.36"

81.252.36"

A. CHELTUIELI CURENTE

01

50.252.367

50.252.367

I. SUBVENȚII

34

50.252.367

50.252.367

TITLU1 III SUBVENȚII'rd >7)

'4

<0    "67

<■) •'<'» "n"

3. CHELTUIELI DE CAPIT \L

3^ 000.000

31 000.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

31.000.000

31.000.000

Investiții ale regiilor autonome

73

31.000.000

31.000.00.

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

69

200.000

200.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

200.000

1. TRANSFERURI

38

200.000

200.000

Transferuri neconsolidabile

40

200.000

200.000

ALTE ApTIUNI

72

3.574.145

3.574.145

A. CHELTUIELI CURENTE

01

2.828.745

2.828.745

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

2.828.745

2.828. 745

Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie

24

122.000

122.000

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional

25

2.288.745

2.288.745

Obiecte de inventar de mică valoare sau

26

400.000

400.000

scurtă durată și echipament

Reparații curente

27

5.000

5.000

Cărți și publicații

29

12.000

12.000

Alte cheltuieli

30

1.000

1.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

745.400

745.400

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

745.400

745.400

Investiții ale instituțiilor publice

72

745.400

745.400

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLIC

88

0

8.000.000

8.000.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

0

8.000.000

8.000.000

1. DOBÂNZI

49

0

8.000.000

8.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice locale

50

0

8.000.000

8.000.000

FONDURI DE REZERVĂ

95

3.449.000

-3.000.000

449.000

D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89

3.449.000

-3.000.000

449.000

1. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

3.449.000

-3.000.000

449.000

Rezerve

91

3.449.000

-3.000.000

449.000

CHELTUIELI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

96

12.050.000

12.050.000

A. CHELTUIELI CURENTE

01

10.550.000

10.550.000

1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

10.550.000

10.550.000

Reparații curente

27

7.000.000

7.000.000

Reparații capitale

28

3.000.000

3.000.000

.Alte cheltuieli

30

550.000

550.000

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

69

1.500.000

1.500.000

1. CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.500.000

1.500.000

Investiții ale instituțiilor publice

72

1.500.000

1.500.000

OBIECTIVELOR DE


PROGRAMUL

INVESTIȚII PROPUSE ASE EXECUTA IN AN NUL 2.001


la H.C.L. nr.


ANEXA IV .   .

225 z      200^!


MILIOANE LEI

NR.

CRT.

NOMINALIZAREA OBIECTIVELOR

DE INVESTIȚII, DOTĂRI Șl ALTE CHELTUIELI

DE INVESTIȚII

VALOAREA TOTALĂ ACTUALIZATĂ

REALIZAT

LA 31.12.2000

REST

2001

PROPUS 2001

BUGET LOCAL APROBAT

ALTE SURSE CE.

LEGII

BUGET MODIFICAT

Influente

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

1.927.937,9

317.721,4

1.610.216,5

362.685,888

1.500,000

359.315,788

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.344.697,6

316.656,0

1.028.041,6

242.546,731

1.500,000

239.034,331

B

OBIECTIVE NOI

478.399,2

10,4

478.388,8

25.008,069

24.658,069

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

104.841,0

1.055.0

103.786,0

93.631,088

95.623,388

CAP.51 - TOTAL

42.717,1

274,0

42.443,1

12.400,0

xQ

20.154,9

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

289,0

274,0

15,0

15,0

,o

15,0

1

Amenajare și modernizare Incinta Primărie,

HCL 79/98

289,0

274,0

15,0

15,0

15,0

B

OBIECTIVE NOI

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

1

Modernizare si consolidare Sediu Primărie

HCL 118/2001

23.773,2

23.773,2

1.485,0

1.485,0

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

18.654,9

18.654,9

10.900,0

18.654,9

7.754,9

CAP.57 - TOTAL

47.618,2

14.974,2

32.644,0

14.351,0

,0

14.351,0

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

24.678,2

14.974,2

9.704,0

7.111,0

,0

7.461,0

1

Extindere si moderniz.Grup Școlar Economic

8.346,0

8.198,0

148,0

100,0

100,0

2

Grup școlar „Traian"

7.897,0

4.997,0

2.900,0

2.505.0

2.505,0

3

Centrala termica Grup Școlar,,Elena Doamna"

3.215,0

1.215,0

2.000.0

2.000,0

2.000,0

4

Racord canalizare Grădiniță nr.25

290,0

264,0

26,0

26,0

26,0

5

Racord gaze si centrala termica școala nr.19

583,0

33,0

550,0

550,0

550,0

6

Grup social Școala nr.36 HCL 46/2000

236,0

156,0

80,0

80.0

80,0

7

Modernizare școala nr.24

2.431,2

31,2

2.400,0

250,0

600,0

350,0

8

Refunctionalizare etaj III Grup Școlar Energetic

1.680,0

80,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

B

OBIECTIVE NOI

14.450,0

,0

14.450,0

1.150,0

,0

800,0

1

Liceul de arta Dimitri Cuclin

14.000,0

14.000,0

800,0

800,0

2

3

Centrala termica Grădiniță nr.1

Contorizare Teimica L.M.K.

300,0

150,0

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

8.490,0

CAP.59 - TOTAL Cultura

29.209,5

3.144,1

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

17.622,5

2.089,1

1

Monument St. Andrei HCL 86/99

15.902,5

1.789,1

2

Instalație antiincendiara Teatrul Dramatic

M.F.145/1992

1.720,0

300,0

3

OBIECTIVE NOI

3.097,0

4 î

Centrala termica ,,'Fani Tardini" HCL 118/2001

3.097,0

c

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

8.490,0

1.055,0

CAP.60.02.02. - TOTAL Asistenta Sociala

9.309,227

1.266,250

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

1.331,181

1.286,250

1

Centrala termica Cămin pensionariM.F. 361/98

1.270,681

1.266,250

2

B

Modernizare imobil str. Dogăriei nr.26 HCL79/1998

OBIECTIVE NOI

60,500

7.236,046

,000

1

Centrala termica cantina de ajutor social

2

O xJ

c

str.Dogariei nr.26 A HCL nr.118/2001

Corp spatii deservire cămin spital bolnavi cronici str.Domneasca nr.160,HCLnr.118/2001 Casa mortuara str.Domneasca nr.160 bis

HCL 46/2000

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

348,148

5.978,191

909,707

742,0

CAP.63,02,02-Gospodarie Comunala

608.885,5

132.391,6

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

531.984,9

132.391,6

1

Modernizare str. Basarabiei M.F. 1384/1993

2.050,2

1.965,2

2

Modernizare str. Tudor Vladimirescu

M.F. 1165/1995

4.115,6

4.105,1

3

Modernizare Drum Centură M38-Filești

M.F. 148/96

4.666,8

4.090,8

4

Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Mg. C.S.G.

M.F. 144/96

13.708,7

13.008,7

5

Modernizare str, Aurel Vlaicu M.F. 152/96

1.455,4

1.413,4

300,0

150,0

8.490,9

200,0

150,0

6.090,0

6.090,0

-200,0

-150,0

26.065,4

1Q467O,O

,P

10.670,0

15.533,4

1.920,0

,0

1.920,0

14.113,4

500,0

500,0

1.420,0

1.420,0

1.420,0

3.097,0

1.315,0

,0

1.315,0

3.097,0

1.315,0

1.315,0

7.435,0

7.435,0

7.435,0

8.042,977

1.815,000

,_ooo

1.815.000

64,931

64,931

,000

64,931

4,431

4,431

4,431

60,500

60,500

60,500

7.236,046

1.008,069

1.008,069

348,148

312,5

312,5

5 978,191

100,0

100,0

909,707

595,569

595,569

742,0

742,0

742,0

476.493,9

126,797,3

xP

122.434,9

399.593,3

123.597,3

,0

119.234,9

85,0

85,0

85,0

10,5

10,5

10,5

576,0

576,0

576,0

700.0

700,0

700,0

42,0

42,0

42.0

Modernizare str. Șarpelui M.F. 669/96 Modernizare dr. Centură Pr. Brăilei - Brăilei M.F. 1166/95

Modernizare str. Dumitru Chicuș M.F. 149/96 Modernizare str. Morilor M.F. 1054/96

Modernizare str,. Lemnari M.F. 1744/96 Drum Centură sig. Circ. Protecție imobile M.F. 348/96

Modernizare linii tramvai str. Basarabiei

M.F. 1748/96

Modernizare str. Română m.f. 1862/95,hclu8/2001 Spații parcare Micro 19 M.F. 1836/95 Modernizare'str. Smârdan M.F. 199/98

Modernizare str. Vânători M.F.198/98

Modernizare str. Miron Costin M.F. 1504/98

Modernizare Drum Zona Liberă M.F. 1504/98

Modernizare Dr. Centură - Traian - Calea Prutului

M.F. 1504/98

Modernizare Dr. Centură C.S.G. - Coșbuc

M.F. 1504/98

Modernizare str. Basarabiei: Traian - Coșbuc

M.F. 1504/98

Modernizare str.M.Kogalniceanu

M.F. 1860/1995

Modernizare str. Tecuci: 1 Dec. - b-dul G.Coșbuc M.F. 685/97

Modernizare str. Dragoș-Vodă M.F. 725/96 Modernizare str. Abrud M.F. 2316/95

Modernizare str. Răchitași M.F. 2314/95 ,

Modernizare str. S. Bolintineanu M.F. 726/96 Modernizare Drum acces Lac Vânători

HCL 86/99

Modernizare str. Păcii M.F. 1504/98

Drum Legătură DN - 2B Bărboși M.F. 150/96

Modernizare str. Ariei M.F. 1504/98

Modernizare str. Borzești M.F. 20/98

Modernizare str. Arcașilor m.f. 15O4/98+hclii8/2001

Modernizare Alei laterale T. Vladimirescu

M.F. 1504/98

Modernizare str. Muzicii M.F. 1504/98

Modernizare str. Mihai Eminescu HCL 86/99

Modernizare str. 24 Ianuarie HCL 86/99

Modernizare str. Spătarului HCL 86/99

835,5


12.112,0

 • 5.612.3

 • 19.478.7

2.091,9

 • 3.663.6

 • 3.838.8

16.711,9

1.028,0

 • 4.270.6

3.503,2

6.704,5

 • 6.308.8

15.863,1

 • 21.697.8

 • 44.441.9

 • 3.177.4

 • 2.780.8

 • 1.209.9

 • 1.230.7

 • 1.737.1

 • 2.282.2

3.040,9

 • 28.143.7

5.012,2

 • 2.303.9

 • 4.848.5

15.432,6

13.200,4

5.865,4

 • 20.550.8

 • 7.702.6

 • 4.385.9


808,5

27,0

27,0

27,0

7.250,2

4.861,8

4.525,0

3.525,0

-1.000,0

3.268,5

2.343,8

1.000,0

1.000,0

5.057,6

14.421,1

9.000,0

7.000,0

-2.000,0

2.058,9

33,0

33,0

33,0

3.490,6

173,0

173,0

173,0

3.703,8

135,0

135,0

135,0

2.541,2

14.170,7

3.000,0

8.000,0

1.012,2

’ 15,8

15,8

15,8

2.659,3

1.611,3

220,0

220,0

3.313,2

190,0

190,0

190,0

705,4

5.999,1

3.000,0

2.000,0

-1.000,0

4.615,4

1.693,4

900,0

900,0

10.577,6

5.285,5

2.500,0

2.500,0

13.561,2

8.136,6

4.000,0

3.000,0

-1.000,0

7.050,7

37.391,2

21.000,0

19.638,3

-1.361,7

1.416,1

1.761,3

74,0

74,0

198,4

2.582,4

1.118,9

91,0

91,0

91,0

230,7

1.000,0

1.000,0

1.000,0

110,6

1.626,5

500,0

500,0 ’

412,0

1.870,2

1.051,9

1.989,0

500,0

500,0

6.293,7

21.850,0

11.000,0

15.293,9

4.293,9

4.286,1

726,1

400,0

400,0

749,4

1.554,5

1.000,0

1.000,0

164,1

4.684,4

1.000,0

1.000,0

4.280,5

11.152,1

4.000,0

4.000,0

134,0

13.066,4

4.000,0

3.000,0

-1.000,0

1.115,8

4.749,6

3.000,0

2.000,0

-1.000,0

2.424,2

18.126,6

5.500,0

5.500,0

1.887,2

5.815,4

4.000,0

4.000,0

93,5

4.292,4

,0

39

Modernizare str. Aprodu Purice M.F. 200/98

.519,4

92,6

40

Modernizare linii tramvai str. Traian HCL 86/99

36.799,1

108,8

41

Modernizare str. Cezar HCL 86/99

10.305,3

1.728,7

42

Modernizare str. Științei HCL 86/99

33.922,2

3.964,2

43

Modernizare str. Ep. Melchisedec S. (Vultur)

HCL 86/99

12.675,9

673,9

44

Modernizare str. Crinului HCL 86/99

6.260,1

2.945,4

45 '

Modernizare str. A. lancu M.F. 2315/95

2.668,1

468,1

46

Modernizare str.Gradina Veche

H.C.L. 46/2000

22.862,1

46,9

47

Modernizare str.Posta Veche H.C.L. 46/2000

46.764,5

45,6

48

Modernizare str.Radu Negru H.C.L. 46/2000

22.819,2

4,0

49

Modernizare Alei Laterale str.Arcasilor

H.C.L. 46/2000

15.324,7

88,8

B

OBIECTIVE NOI

75.700,6

,0

1

2

Modernizare str.Dr.Petru Groza

HCL nr. 118/2001

Modernizare Drumul Viilor HCL nr.46/2000

13.875,1

19.203,8

3

Modernizare Sf.Spiridon HCL nr. 118/2001

11.260,1

4

Modernizare str.Campului HCL nr.118/2001

31.361,6

C

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

1.200,0

CAP. 63.02.04.

7.936,5

46,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

2.936,5

46,2

1

Amenajare baza ecarisaj HCL 79/1998

2.936,5

46,2

C

DOTĂRI SI PLAT! PROIECTE

5.000,0

CAP. 63.02.05.

12.179,5

3.859,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

12.179,5

3.859,2

1

Amenajare V. Țiglinei M.F. 836/94

8.985,8

1.640,9

2

Amenajare Parc Cloșca M.F. 836/94

3.193,7

2.218,3

CAP. 63.02.08.

22.481,3

261,6

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

5.781,3

261,6

1

Modernizare imobil str. Columb nr.49 HCL 79/98

680,7

195,6

4.426,8

36.690,3

8.576,6

4.000,0

4.000,0

29.958,0

11.000,0

11.705,4

12.002,0

5.000,0

4.000,0

3.314,7

1.700,0

1.700,0

2.200,0

2.200,0

2.200,0

22.815,2

1.000.0

1.000,0

46.718,9

500.0

500,0

22.815,2

1.000,0

1.000,0

15.235,9

5.000,0

5.000,0

75.700,6

2.000,0

,0

2.000,0

13.875,1

300,0

300,0

19.203,8

500,0

500,0

11.260,1

1.000,0

1.000,0

31.361,6

200,0

200,0

1.200,0

1.200,0

1.200,0

7.890,3

6,500,0

xO

6.500,0

2.890,3

1.500,0

,0

1.500,0

2.890,3

1.500,0

1.500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

8.320,3

2,800,0

xO

2.800,0

8.320,3

2.800,0

,0

2.800,0

7.344,9

2.000,0

2.000,0

975,4

800,0

800,0

22.219,7

13.117,0

xO

9.879,4

5.519,7

3.417,0

,0

3.417,0

485,1

10,0

10,0

705,4

-1.000,0

Modernizare imobil str. Tecuci nr.125

HCL 79/98

îmbunătățire confort bl.G1/M19

HCL 79/1998

Modernizare bloc I2/M40 H.C.L. 46/2000

Modernizare imobil str.Dogariei nr.89

H.C.L. 46/2000

OBIECTIVE NOi

Amenajare vila Bucegi-Calimanesti.jud.Valcea

HCL nr.118/2001

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

CAP. 63.02.09.

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

înlocuire conducte ape uzate str. 8 Martie P-ța 30 Dec. M.F. 1416/1993

înlocuire conducte apă str. N. Bălcescu, Parcului, Florilor M.F. 1299/1993

înlocuire conducte apă b-dul. G. Coșbuc

M.F. 94/1994 înlocuire conducte aducțiune râu Bârlad

M.F. 648/1996 înlocuire conductă apă str. Carol Davila

M.F. 648/1996 înlocuire conductă apă str. Răsăritului, Plantelor, Plugului M.F. 1434/1993

înlocuire conductă apă str. Sindicatelor, Griviței ,

M.F. 92/1994 înlocuire conductă apă str. D. Chicuș

HCL 79/1998

Consolidare rez. Stația Șerbești M.F. 35/97 înlocuire conducta apa str.Stiintei

M.F. 251/1994

Consolidare rez. Stația Filești M.F. 632/96 Echipare trafo 2X630 KWA si sistematizare inst.

0,4 kv Uzina I HCL 46/2000 înlocuire conducta apa str.M.Kogalniceanu HCL 46/2000

OBIECTIVE NOI

502,8

55,2

14,0

10,0

2.612,2

0,2

1.971,6

0,6

7.500,0

7.500,0

9.200,0

287.737,5

12.857,5

110.505,0

12.847,1

2.129,4

767,6

11.139,9

3.632,9

22.250,3

32,2

2.737,3

2.332,9

15.266,8

1.241,0

13.987,9

11,3

14.645,6

63,1

963,1

721,3

9.830,3

3.650,1

4.373,1

2,6

8.321,1

59,7

1.817,2

304,3

3.043,0

28,1

172.232,500

10,400


447,6

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

2.612,0

2.000,0

2.000,0

1.971,0

1.400,0

1.400,0

7.500,0

500,0

500,0

7.500,0

500,0

500,0

9.200,0

9.200,0

5.962,4

274.880,0

22.985,0

J)

22.985,0

97.657,9

14.115,0

,0

14.115,0

1.361,8

5,0

5,0

7.507,0

3.300,0

3.300,0

22.218,1

5,0

5,0

404,4

400,0

400,0

14.025,8

1.300,0

1.300,0

13.976,6

5,0

5,0

14.582,5

1.200,0

1.200,0

241,8

200,0

200,0

6.180,2

1.700,0

1.700,0

4.370,5

2.500,0

2.500,0

8.261,4

950,0

950,0

1.512,9

1.350,0

1.350,0

3.014,9

1.200,0

1.200,0

172.220,100

3.870,0

,0

3.870,0

-3.237,6

Modernizare hidroedilitara str.Dogariei HCL nr.46/2000 înlocuire conductă apă str. Războieni, T.VIadimirescu, Nordului bl.N1-N6 M.F. 95/94

3.490,700

7.851,200

lnloc.cond.apa str.Bucovinei,Posta Veche,Turnul

de apa M.F.1428/1993

7.934,100

Modernizare echipamente pompare la priza

Dunăre M.F. 134/1997

9.985,800

înlocuire conducta apa str.Traian

M.F.91/1994

9.793,300

Conductă refulare Dn 1200 -Șerbești Etapa I

M.F. 1149/93

52.061,700

10,4

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzinal

Țiglina 1 HCL 129/99

10.207,600

Optimizare - modernizare flux tehnologic Uzina2

Țiglina I HCL 129/99

10.207,600

Reabilitare str.Moviiei H.C.L. 129/1999

5.324,600

Reabilitare str.Silozului H.C.L. 73/2000

5.725,300

Reabilitare str.Brailei H.C.L. 73/2000

5.324,600

Dezvoltare rețele apa rece zona Traian

Nord.Mazepa II H.C.L. 46/2000

17.625,000

Deviere conducta apa str.Otelarilor

H.C.L. 46/2000

6.345,000

Deviere conducta apa str.Stadionului

H.C.L. 46/2000

6.345,000

Deviere conducta Dn 1000 mm zona pasaj Hanu

Conachi H.C.L. 73/2000

7.518,100

Reabilitare conducta Dn 400 str.N.Leonard

HCL nr.118/2001

2.992,500

Alimentare cu apa str.Malu Brates cartier Traian

Nord HCL 118/2001

3.500,400

DOTĂRI $l PLĂTI PROIECTE

5.000,0

CAP.63.02.10.

109.485,6

10.879,9

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

44.756,0

10.879,9

Modernizare 3 PT -uri M.F. 1307/1993

4.756,4

2.446,8

Modernizare 6 PT-uri M.F. 1350/1993

4.552,8

3.008,1

•înlocuire rețele 5 PT - uri M.F. 9784/95

6.752,5

3.239,6

Modernizare SC 15-Mazepa M.F. 33/97

11.792,0

1.088,7

Modernizare SC 34 M.F. 198/97

14.564,4

364,3

Transformare PT3 in CT3 H.C.L. 46/2000

2.337,9

732,4

A

3.490,7

1.900,0

1.900,0

7.851,2

5,0

5,0

7.934,1

5.0

5,0

9.985,8

5,0

5,0

9.793,3

• 100,0

1.400,0

52.051,3

5,0

5,0

10.207,6

5,0

5,0

10.207,6

5,0

5,0

5.324,6

5,0

5,0

5.723,3

5,0

5,0

5.324.6

5,0

5,0

17.625,0

5,0

5,0

6.345,0

5,0

5,0

6.345,0

5,0

5,0

7.518,1

5,0

5,0

2.992,5

5,0

5,0

3.500,4

500.0

500,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

.0

98.605,7

9.245,0

,0

9.245,0

33.876,1

4.255,0

,0

4.255,0

2.309,6

1.260,0

1.260,0

1.544,7

. 890,0

800,0

3.512,9

800,0

800,0

10.703,3

45,0

45,0

14.200,1

5,0

5,0

1.605,5

1.345,0

1.345,0

B

OBIECTIVE NOI

62.729,6

,0

1

Devieri rețele termice SC-15 M.F. 1255/97

6.248,4

2

Modernizare S.C.-5 Micro 38 M.F. 1255/97

9.134,7

 • 3

 • 4

Modernizare puncte termice:P.T.-L,P.T.-

Albatros,P.T.-9 Tig.l M.F.1998/97

Transformare PTW3 in CT W3 H.C.L. 46/2000

23.073,1

7.050,0

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

C

Transformare PT Razboieni in CT HCL nr.46/2000

Transformare 5 blocuri in CT gaze H.C.L. 46/2000

Deviere rețele termice af. bl.E2,B1,D1,D3 alim.din SC 12 Tiglina II HCL 118/2001

Instalații de încălzire centrala imobil str.M.Bravu nr.6,Galați HCL nr.118/2001

Centrala termica str.Basarabiei nr.24-Alimenlare cu caidura HCL nr.118/2001

Centrala termica Grădiniță nr.45

HCL nr.118/2001

DOTĂRI Șl PLĂTI PROIECTE

2.208,8

9.738,2

4.025,0

 • 254.8

598,7

 • 397.9

2.000,0

CAP.63.02.11

145.630,1

19.086,2

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

83.243,1

19.086,2

1

înlocuire colector canalizare, str. Dogăriei, Griviței

M.F. 1445/93

12.624,8

5.732,7

2

înlocuire colector canalizare str. Păcii

M.F. 1429/93

10.678,5

5.642,8

3

Racord canalizare str.Stiintei nr.40

H.C.L.86/1999

138,3

131,3

4

Extindere statie pompare Vulcan si colector zona Gara C.F.R. M.F. 358/1995

7.630,9

4.320,6

5

Extindere statie pompare SP 13 Iunie

H.C.L. 86/1999

7.532,8

2.854,1

6

Nod hidarulic la intersecția str.Grivitei cu str.Portului-deversare Dunăre SP 13 iunie

44.637,8

404,7

B

OBIECTIVE NOI

61.387,0

,0

1

înlocuire colector canalizare str. Gării -

Gara 8 M.F. 141/93

10.834,9

62.729,6

2.990,0

,0

2.990,0

6.248,4

2.410,0

2.410,0

9.134,7

5,0

5.0

23.073,1

5,0

5,0

7.050,0

5,0

5,0

2.208,8

5,0

5,0

9.738,2

5,0

5,0

4.025,0

5,0

5,0

254,8

149,0

149,0

598,7

351,0

351,0

397,9

50,0

50,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

126.543,9

13.228,0

,0

13.228,0

64.156,9

10.708,0

,0

10.708,0

6.892,1

3.400.0

3.400,0

5.035,7

2.200,0

2.200,0

•70,0

8,0

8,0

3.310,3

2.300,0

2.300,0

4.678,7

600,0

600,0

44.233,1

2.200,0

2.200,0

61.387,0

1.520,0

,0

1.520,0

10.834,9

5,0

5,0

2

înlocuire colector str. Silozului, Roșiori,

M.F. 1426/93

10.609,1

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

C

Colector cu evacuare fara pompare str.Egalitatii-Navelor H.C.L.46/2000

Inloc.colector canaliz.str.D.Bolintineanu

H.C.L. 46/2000

Colector canaliz.str.Alex.Cernut

H.C.L 46/2000

Devierea racordului de canaliz. a U.M.01314 str.Marasti HCL nr.118/2001

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

33.748,8

3.617,4

2.246,8

330,0

1.000,0

CAP.63.02.50 TOTAL

535.937,2

102.419,9

A

OBIECTIVE ÎN CONTINUARE

472.325,2

102.419,9

1

Cimitir Vest M.F. 1285/91

13.729,1

4.253,1

2

Piața Micro 20 M.F. 1608/93

12.806,100

12.730,920

3

Amenajare Piață Calea Prutului

M.F. 1087/95

17.695,7

9.553,8

4

Amenajări exterioare și lucrări tehnico-edilitare Piața Centrală M.F.

26.535,0

26.310,18

5

Asigurare stabilitate versant Micro 21 M.F. 719/96

37.191,9

175,9

6

Obor animale M.F. 1196/95

28.586,2

953,0

7

Lucrări tehnico-edilitare M.F. 1168/95

46.396,9

9.670,0

8

lucrări tehnico-edilitare la blocuri Micro 17 M.F. 1482/97

14.588,8

7.316,5

9

Asigurare versant Lac Vânători M.F. 1456/98

22.724,1

6.901,4

10

Măsuri de protecție împotriva inundațiilor str. -

Lemnari HCL 79/1998

2.787,7

2.063,7

11

Refacere intersecții linii tramvai str. Basarabiei

HCL 79/1998

721,7

687,7

12

Extindere modernizare și introducere rețele noi

Cimitir Eternitatea M.F. 139/98

1.570,7

1.492,7

13

Alimentare iluminat ornamental M''H. Galați

HCL 79/1998

693,2

659,2

14

Modernizare iluminat Plaja Dunărea HCL 79/1998

1.650,7

1.530,7

15

Modernizare Cimitir Ștefan cel Mare

H.C.L. 86/1999

13.818,8

2.787,3

16

Amenajare spatii agrement plaja Dunarea

H.C.L. 86/19999

2.961,7

2.361,7

10.609,1

5,0

5.0

33.748,8

5,0

5.0

3.617,4

500,0

500,0

2.246,8

1.000,0

1.009,0

330,0

5,0

5.0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

 • 433.517.3

 • 369.905.3

9.466,0

75,180

95.532,188

73.043,500

2.000,000

75,180

*000

,000

92.007,188

72.043,500

2.000,000

75,180

8.141,9

3.200,000

3.200,000

224,82

224,820

224,820

37.016,0

27.633,2

36.726,9

10.500,000

9.500,000

7.272,3

15.822,7

6.650,000

2.000,000

6.650,000

2.000,000

724,0

724,000

724,000

34,0

34,000

34,000

78,0

78,000

78,000

34,0

34,000

34,000

120,0

120,000

120,000

11.031,5

4.497,000

4.497,000

600,0

600,000

600,000

-1.000,0

17

L.T.E.-Locuinte H.C.L. 86/1999

; .79,6

4.586,5

18

Realizare repere fixe de adâncime

H.C.L. 86/1999

17.775,3

2.604,8

19

Extindere statie pompare Faleza

H.C.L. 86/1998

4.380,6

3.446,3

20

Amenajare zona complex Tiglina I

H.C.L. 86/1999

3.447,6

59,7

21

Depresionare nivel freatic prin foraj orizontal

H.C.L. 86/1999

16.188,2

7,2

22

Puțuri piezometrice HCL nr.86/1999

3.531,7

202,3

 • 23

 • 24

îmbunătățire stabilitate mal Faleza HCL nr.46/2000 L.T.E.-blocuri Gradina Publica bl.A,B,C, 11,12-str.Domneasca HCL nr.46/2000

35.926,1

3.138,5

386,7

25

Amenajare versant Turn T.V. H.C.L. 86/1999

52.500,5

270,0

26

L.T.E.-locuinte Faleza HCL 46/2000

18.273,2

10,4

27

Modernizare Patinoar H.C.L. 46/2000

61.635,6

28

L.T.E.-locuinte Tiglina I,Faleza Tiglina I,

HCL nr.86/1999

5.290,0

1.398,2

B

OBIECTIVE NOI

50.293,3

,0

1

L.T.E.-cămine Pictor Isser HCL nr.118/2001

2.548,9

2

 • 3

 • 4

Evacuare ape pluviale DN 2B-Barbosi

HCL nr.46/2000

Piața agroalimentara Mazepa I Galați

HCL nr.118/2001

L.T.E.-bloc Miorița HCL nr.79/1998

7.479,8

11.804,8

2.637,6

5

L.T.E.-bloc Răchită HCL nr.86/1999

3.197,0

6

L.T.E.-bloc P4 HCL nr.86/1999

6.552,4

 • 7

 • 8

9

Resistematizare versant Gradina Publica

HCL nr.118/2001

Extindere Cimitir Ștefan cel Mare

HCL nr.118/2001

Extindere Cimitirul de Vest HCL nr.118/2001

 • 7.230.1

2.417,6

 • 6.425.1

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE

13318,688

CAP.68.02. TOTAL

31.000,0

xO

C

DOTĂRI SI PLĂTI PROIECTE TRANSURB

31.000,0

CAP.72. TOTAL

745,4

,0

C

DOTĂRI A.L.A.

745,4

1.193,1

J.000

730,000

15.170,5

2.500,000

2.500,000

934,3

81 1,000

811,000

3.387,9

10.181,0

16 Cn0,000

16.000,000

3.329,4

2.000,000

2.000,000

35.926,1

300,000

300,000

2.751,8

2.500,000

2.500,000

52.230,5

15,500

15,500

18.262,8

15.000,000

15.000,000

61.635,6

1.350,000

1.350,000

3.891,8

1.100,000

1.100,000

50.293,3

9.170,0

,0

9.170,0

2.548,9

2.500,0

2.500,0

7.479,8

500,0

500,0

11.804,8

3.000,0

3.000,0

2.637,6

470,0

470,0

3.197,0

200,0

200,0

6.552,4

1.000,0

1.000,0

7.230,1

500,0

500,0

2.417,6

500,0

500,0

6.425,1

500,0

500,0

13318,688

13318,688

10.793,688

31.000,0

31,900,0

xO

31.000,0

31.000,0

31.000,0

31.000,0

745,4

745.4QQ

JJOO

745,400

745,4

745,400

745,400

-2.525,0

CAP.96.02.04

37.065,3

16.260,8

20.804,5

,0

1.500,0

1.500,0

A

OBIECTIVE IN CONTINUARE

37.065,3

16.260,8

20.804,5

.0

1.500,0

1.500,0

1

L.T.E.-locuințe H.C.L 86/1999

5.779,600

4.586,500

1.193,100

1.450,0

1.450,0

2

Construcție bloc D19/M19

31.169,153

11.674,253

19.494,900

50,0

50,0

3

Construcție bl.V3

116,500