Hotărârea nr. 221/2001

Transmiterea din administrarea Consiliului Local Galati in administrarea Cantinei de Ajutor Social a unui imobil

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnr. 221

din 17 07 2001

privind: transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Cantinei de Ajutor Social a unui imobil.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 35 068/3.07.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 125 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin ,1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local Galați în administrarea Cantinei de Ajutor Social a imobilului situat în Galați, str. Dogăriei nr.41 în suprafață de 69,54 mp.

Imobilul este identificat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


CHW

S7W


I LI

l__

$^220 - moacei e Cantina ae /hucar d cw Sup. a/z7d -7w - 5125rr£ Qup construit mo^ - G3f^m2' Sup-hfrMâ y^ren ^consfrueM -?05m2


JMoestrr

w&i'ca cmgwu ~..- ~

asyuM&J