Hotărârea nr. 22/2001

Aprobarea unui schimb de teren intre dl. Raducan Gheorghe si Consiliul local al municipiului Galati

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂT1 CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 22


din 25 01 2001


privind: aprobarea unui schimb de teren între dl. Răducan Gheorghe

și Consiliul local al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.”g” și art.84, pct.3 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată


în 1996;


HOTĂRĂȘTE


Art.1 - Se aprobă schimbul terenului situat în Galați, dispus în următoarele amplasamente:

  • -  str. Arcașilor, T 39, P 14, în suprafață de 5000 mp;

  • -  str. Lunca Șiretului nr.49, în suprafață de 1000 mp;

proprietatea domnului Răducan,Gheorghe cu terenul situat în Galați, între str. Nămoloasa și str. Brăilei, terenul plecând din intersecția cu str. Caraiman spre nord către sensul giratoriu, în suprafață de 2000 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, conform expertizei tehnice și a planurilor de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea


prezentei hotărâri.Președfi


gyContrasemnează

Secretarul municipiului Galați


Grigore Matei