Hotărârea nr. 216/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona Cartier Traian Nord str. Arcasilor UTR 28, T39,P5/2 in vederea construirii unei locuinte P+1E

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALĂTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 216 din 21.06.2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, str. Arcașilor, U.T.R. 28, T. 39, P. 5/2, în vederea construirii unei locuințe P + 1E

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale;

în temeiul art. 46, alin. (1), din Legea nr 215/2001 a Administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, str. Arcașilor, U.T.R. 28, T. 39, P. 5 / 2, în vederea construirii unei locuințe P + 1E , conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, str. Arcașilor, U.T.R. 28, T. 39, P. 5 / 2, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează