Hotărârea nr. 215/2001

Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, U.T.R. 28, T. 39, P. 14, in vederea construirii unei locuinte

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA nr. 215 din 21.06.2001

privind: aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord,

U.T.R. 28, T. 39, P. 14, în vederea construirii unei locuințe

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Lucrări Publice, Ecologie și Protecția Mediului înconjurător, a Consiliului local al municipiului Galați;

Având în vedere prevederile art. 2, alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată în 1997, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. “f” și “k” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin.1 din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, U.T.R. 28, T. 39, P. 14, în vederea construirii unei locuințe , conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Planul Urbanistic de Detaliu pentru zona cartier Traian Nord, U.T.R. 28, T. 39, P. 14, se va încadra în Planul Urbanistic General al municipiului Galați.

Art.2 - Reglementările privind autorizarea construcțiilor, a amenajărilor, a rețelelor și echipamentelor urbane se vor aplica în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu, cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată și a Hotărârii Guvernului României nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


.eaințăContrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei