Hotărârea nr. 211/2001

Modificarea pct.8, din anexa I, a HCL nr.354 1999, referitoare la majorarea chiriilor pentru spatiile cu alta destinatie si a chiriilor pentru terenuri, precum si modificarea unor prevederi contractuale

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI

MUNICIPIUL GALAȚI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 211

din 21 06 2001

privind: modificarea pct.8, din anexa I, a HCL nr.354/1999, referitoare la majorarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și a chiriilor pentru terenuri, precum și modificarea unor prevederi contractuale;

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Cubasa George - consilier local

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 460 / 5 din 21.06.2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit.T din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. I - Se aprobă modificarea pct.8, din anexa I, a HCL nr.354/1999, referitoare la majorarea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație și a chiriilor pentru terenuri, precum și modificarea unor prevederi contractuale, care va avea următorul cuprins:

Nr. Crt.

Natura activității pentru care se închiriază spațiul

Tarif lei/mp/lună de la 1 01 2001

8

Activități de interes umanitar social, cultural și nonprofitfunități școlare, sanitare, de asistență socială, cantine, sedii partide, sedii sindicate, etc.)

1 573

Art.II - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.lll - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei