Hotărârea nr. 210/2001

Inlesnirea la plata a debitelor datorate de S.C. VEGA N.K. SRL

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


HOTAR ARE A nr. 210 din 21 06 2001

privind: înlesnirea la plată a debitelor datorate de S.C. VEGA N.K. SRL

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G.714/1999 pentru aprobarea procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale;

Având în vedere prevederile pct. 28 din OUG nr. 113/1999, pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.61/1998;

In temeiul art46, alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă eșalonarea la plată a debitelor în sumă de 25 509 852 lei, în 6 rate lunare, începând cu luna iulie 2001 și scutirea de la plata majorărilor de întârziere, în sumă de 20 521 151 lei, calculate la data de 14.06.2001, datorate de către S.C.VEGA N.K. SRL, pentru neplata chiriei spațiului din str. Traian nr.110.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

yA a X


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei