Hotărârea nr. 21/2001

Aprobarea unui schimb de teren intre SC TORANAVIS SRL si Consiliul local al municipiului Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 21

din 25 012001

privind: aprobarea unui schimb de teren între S.C.TORANAVIS SRL

și Consiliul local al municipiului Galați.

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Gestiunea Patrimoniului;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit."g" și art.84, pct.3 din Legea nr. 69/1991 a Administrației publice, republicată în 1996;

în temeiul art. 28 din Legea nr 69/1991 a Administrației publice locale, republicată în 1996;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă schimbul terenului situat în Galați, dispus în următoarele amplasamente:

  • -  str. Grînelor nr.4, în sup. de 450 mp;

  • -  tarlaua 176, parcela 1254/11, în suprafață de 5 000 mp;

  • -  tarlaua 176, parcela 1254/12/3 în suprafață de 5000 mp;

proprietatea S.C.TORANAVIS S.A. cu terenul situat în Galați, str. Moruzzi nr.54, în suprafață de 3483,3 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Galați, conform expertizei tehnice și a planurilor de situație care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea

prezentei hotărâri.