Hotărârea nr. 200/2001

Modificarea H.C.L. nr.133 26.10.2000 referitoare la atribuirea directa a lucrarilor de reparatii si interventii de urgenta, Societatii Comerciale Constructii si Reparatii S.A. Galati

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 200 din 21 06 2001

privind: modificarea H.C.L. nr. 133/26.10.2000 referitoare la atribuirea directă a lucrărilor de reparații și intervenții de urgență, Societății Comerciale Construcții și Reparații S.A. Galați

Consiliul local al municipiului Galați INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31292 /15.06.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului și avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie Comunală, Comerț și Privatizare;

Având în vedere prevederile art. 40, alin. 1 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și H.G. nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art. 38, lit. ”f” , din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. I - Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 133/26.10.2000 care va avea următorul cuprins:

“ Art.1 - Se aprobă atribuirea directă a lucrărilor de reparații și intervenții de urgență, pentru lucrări ce nu depășesc 500 milioane lei, la bunurile din patrimoniul municipiului Galați, aflate în administrarea Consiliului local, conform legislației în vigoare, pe o durată de 3 ani, Societății Comerciale Construcții și Reparații S.A. Galați.

Lista cu lucrările atribuite va fi prezentată periodic Consiliului local.

S.C. Construcții și Reparații S.A. nu poate contracta lucrări în subantrepriză.” Art. II - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei