Hotărârea nr. 199/2001

Aprobarea organigramei la S.C.APATERM S.A.

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 199 din 21 06 2001

privind: aprobarea organigramei la S.C.APATERM S.A.

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32 184/19.06.2001;

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Galați;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”e” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă organigrama la S.C.APATERM S.A., prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

,>A .zU A I !■ KM .SA GALA J !


Jstcnt 1

Total

2.524 î

Conducere

56

t i:sa

J55

Maiștri

91

Muncitori

2.022


[ CONSILIUL DE ADMINIS I RAI IE ]


(’cn/orl

.... r -Servicii!

25

2

Proiectare

23

Tehnologică

oi

()|


Di rec! <>i

2172

32'"

''chilie

189

Producție

91

1860

Sciviciul Mecano Energetic Investiții

28

3

17

1

7


17

Serviciul

1

10

Producție

0

_______________

0


11

7

Sciviciul

liiloniiafica

i

Serviciul

1

7

Relații cu

0

0

Publicul

0

L_       _

3

0


-

Serviciul Juridic

4^ ’l i

0 o

h

Serviciu!

s

(hganizme

' } ’

Peisoiial

()

0


770

2! 1

805

Exploatare

Apa

9

Exploatare

Cana!

•1

Exploatate

Tei motivare

s

58

12

<!()

39

8

20

66'1

190

7M


CB

rr o r

• C

!>


O

277

Director

13

o

(7>

Economic

IM

Ăi

('omeici.'il

0

c>

150

dl

20

Serviciul

Va uză ii

’2

Serviciul

Einanciar

"1

22

i8

0

0

17

o

87

31

Set viciul

3

Serviciul

7

1 timăriio

10

(’onlabi

lilat

1 îehile

0

c

0

65

0

67

26

Sciviciul

dmini-îfialiv

1

Sciviciul

1

15

Aproviziona

8

0

rc

0

51

1 7