Hotărârea nr. 197/2001

Abrogarea H.C.L. nr.40 07.05.1993 privind atribuirea in folosinta salariatilor a unor terenuri agricole

ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 197 din 21 06 2001

privind: abrogarea H.C.L. nr. 40/07.05.1993 privind atribuirea în folosință salariaților a unor terenuri agricole

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 30 502 /12.06.2001;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se abrogă H.C.L. nr. 40/07.05.1993 privind atribuirea în folosință salariaților a unor terenuri agricole.

Art. 2 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.