Hotărârea nr. 190/2001

Numirea unui cenzor la S.C. CONSTRUCTII SI REPARATII S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 190 din 21 06 2001

privind: numirea unui cenzor la S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.

Consiliul local al municipiului Galați

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 32 560/21 06 2001;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Având în vedere prevederile HCL nr.87/2001 privind modificarea actului constitutiv la S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A.;

Având în vedere prevederile Legiinr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 1998;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 4 din OG nr. 89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, aprobată prin Legea nr. 186/1999;

în temeiul art. 46, alin 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se numește în funcția de cenzor la S.C. CONSTRUCȚII Șl REPARAȚII S.A., doamna Paraschiv Elena.

Art.2 - Se modifică pct.1, art.4 din HCL nr.87/2001 conform prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3 - Primarul se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 - Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Secretarul municipiului Galați Grigore Matei