Hotărârea nr. 188/2001

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la serviciul public "Administrarea Domeniului Public"

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL


H OT ARARE A nr. 188 din 21 06 2001

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la serviciul public

“Administrarea Domeniului Public”

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 216/2001;

Având în vedere prevederile HCL nr. 164/2001 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.616/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin.1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al serviciului public “Administrarea Domeniului Public”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează


Serviciul public Administrarea Domeniului Public


CONSILIU LOCAL GALAȚI

REGISTRATURA ș^eralA

Nr. ...........................................■■

.......


Galați


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2001

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi

2001

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURI

16788641

3098878

4275785

5095035

4318943

Venituri curente

Alte venituri de la instituții publice

21.02.30

10531500

1534593

2711500

3530750

2754657

A. Venituri din taxe

4805000

659593

1001000

1830000

1314407

a.taxe cimitire

1530000

321093

350000

400000

458907

b. taxe Lac Vanatori

360000

85000

135000

140000

c. taxe Plaja Dunarea

800000

100000

700000

d.taxe Patinuar

585000

300000

16000

20000

249000

e. taxe Parcari

530000

38500

200000

200000

91500

f. taxe Talcioc

1000000

250000

375000

375000

B. Venituri din prestări servicii

5355000

850000

1600000

1550000

1355000

a. Prestări servicii întreținere

4105000

800000

1200000

1200000

905000

zone-verzi

b. Prestări servicii protecție

550000

300000

250000

fitosanitara

c. Prestări servicii pentru

300000

50000

100000

100000

50000

intretinerea cimitirelor

d. Prestări servicii privind

400000

400000

organizarea "Serbărilor

Galatiului" de iarna

C. Venituri din inchirierea domeniului public

371500

25000

110500

150750

85250

dat in administrare

a. închirieri teren Plaja Dunarea

86000

43000

43000

b. închirieri teren Lac Vanatori

10000

5000

5000

c. închirieri spatii Plaja Dunarea

35000

17500

17500

d. închirieri spatii Patinuar

60000

15000

15000

15000

15000

e. închirieri Parcari

180500

10000

30000

70250

70250

D. Incasari din alte surse

22.02.30

6257141

1564285

1564285

1564285

1564286

CHELTUELI

16788641

2719087

3686634

6077029

4305891

1. Cheltueli

de personal

8230000

1185962

1846009

2336263

2861766

a. Cheltueli cu salarii TESA +

02.10.01

4433607

730969

1113165

1294736

1294737

muncitori

b. Cheltueli cu salarii

de merit

02.10.02

500000

100000

200000

200000

c. Alte drepturi salariale

02.10.08

20000

6500

6500

7000

22.33% pensie suplim

1034361

217277

258281

279401

279402

7% sanata

te

310352

51168

77620

90782

90782

5% șomaj

221680

36548

55443

64844

64845

d. Cheltueli cu tichete de masa

970000

120000

200000

325000

325000

e. Cheltueli cu protecția muncii

10000

10000

g. Cheltueli cu fondul premiere

120000

20000

50000

50000

h. Cheltuel

i cu premii anuale

550000

20000

530000

1.Cheltueli pregătire si

60000

10000

15000

15000

20000

perfecționare profesionala

II Cheltueli

de capital

A. Dotări

2223141

0

460000

1682141

81000

imprimanta 1bc

50000

50000

calaculatoare 2bc

100000

50000

50000

xerox 1 buc

50000

50000

mobilier

200000

30000

100000

70000

Plaja

panouri gard

1006141

250000

756141

Patinuar

electrocompresor

21000

10000

11000

aparat sudura autogena

6000

6000

Cimitire

picamere electrice

15000

15000

xerox

50000

50000

clopot

30000

30000

Zone Verz

motoferastrau 3bc

54000

54000

motocoasa cu tija divizibila 4bc

64000

64000

scara telescopica 3 bc

15000

15000

motocositoare FS80 3 bc

42000

42000

polizor dublu 1 bc

5000

5000

autospeciala transporl

marfa

500000

500000

aparat sudura transformator

15000

15000

B. Cheltueli materiale

Cheltueli pentru intrtinere si gospodărire

6335500

1533125

1380625

2058625

1363125

încălzit

24.01

210000

90000

30000

90000

Iluminat si forța motrica

24.02

192000

30000

57000

75000

30000

apa,canal, salubritate

24.03

400500

100125

100125

100125

100125

posta, telefon, telex, radio, televi;

24.04

90000

15000

25000

25000

25000

furnituri de birou

24.05

5000

1000

1500

1500

1000

materiale pentru curățenie

24.06

50000

20000

10000

20000

alte materiale si prestări servicii

24.07

2328000

582000

582000

582000

582000

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional

25

2060000

515000

515000

515000

515000

Obiect de inventar de mica valoare sau scurta valoare si echipament

26

1000000

200000

50000

750000