Hotărârea nr. 186/2001

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la S.C. ECOSAL PREST S.A., a cheltuielilor pentru investitii, a programului de reducere a platilor restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, a programului de reducere a creantelor, a indicatorilor de performanta, obiectivelor si criteriilor de performanta

ROMANIA JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 186 din 21 06 2001

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. ECOSAL PREST S.A., a cheltuielilor pentru investiții, a programului de reducere a plăților restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, a programului de reducere a creanțelor, a indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor de performanță

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere rapoartele de specialitate ale Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 216/2001;

Având în vedere prevederile HCL nr. 164/2001 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.616/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aprobă cheltuieli pentru investiții, pe anul 2001 de la bugetul local în sumă de 5 000 000 mii lei, cod 63 02 70.

Art.2 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2001, al S.C. ECOSAL PREST S.A., conform anexelor I, II și IV , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă programul de reducere a plăților restante către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă programul de reducere a creanțelor, prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Se aprobă indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile de performanță, prevăzute în anexa 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.


Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei


HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

S.C. ECOSAL PREST S.A.

GALAȚI


ANEXAI

laHCL nr. /££ /gLflfc'lOO|

BUGETUL ACTIVITATE GENERALE PE ANUL 2001

- milioane lei -

Indicatori

Nr.

rând

Preliminat/ realizat in anul precedent

Prevederile anului curent Total din care :

Trimestrul

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

I.VENITURI TOTALE,

Din care:

(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

28.468.307

40.345.400

7.025.000

8.100.000

12.610.200

12.610.200

1. Venituri din exploatare, din care:

02

25.569.474

40.285.000

7.015.000

8.090.000

12.590.000

12.590.000

a) venituri din activitatea de baza

03

25.139.461

40.000.000

7.000.000

8.000.000

12.500.000

12.500.000

b) venituri din alte activitati

04

430.013

285.000

15.000

90.000

90.000

90.000

c) venituri din surse bugetare, din care

-

-

-

- subvenții pentru produse si activitati

06

-

-

-

- subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

07

-

-

-

- transferuri

08

-

-

-

- prime acordate de la bugetul de stat

09

-

-

- alte sume primite de la bugetul de stat

10

-

W

-

d) venituri din fonduri speciale

11

-

-

-

2. Venituri fiscale

12

43.681

60.000

10.000

10.000

20.000

20.000

3. Venituri excepționale

13

2.854.972

400

-

-

200

200

II.CHELTUIELI TOTALE

Din care:

(rd. 15 4- rd. 33 + rd. 34)

28.385.795

39.532.575

7.325.000

8.550.000

11.847.375

11.810.200

1.Cheltuieli pentru eploatare -total, din care:

15

25.518.957

39.472.175

7.315.000

8.540.000

11.827.175

11.790.000

a) Cheltuieli materiale

16

9.228.228

17.982.015

2.639.960

3.609.960

6.392.135

5.339.960

b) Cheltuieli cu personalul, din care:

17

15.787.091

20.815.000

4.550.000

4.780.000

5.255.000

6.230.000

- salarii brute

18

10.460.887

14.390.000

3.015.000

3.345.000

3.680.00

4.350.000

- salarii D.G.

18.1

-

-

-

-

93.000

120.000

- contribuție la asigurările sociale de stat

19

3.846.855

3.840.000

995.000'

835.000

920.000

1.090.000

- ajutor de șomaj

20

549.021

725.000

150.000

170.000

185.000

220.000

- contribuție la asigurările sociale de sanatate, conform Legii nr. 145/1997

21

768.629

1.010.000

210.000

235.000

260.000

305.000

- alte cheltuieli cu personalul

22

161.699

850.000

180.000

195.000

210.000

265.000

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

23

503.513

675.000

125.000

150.000

180.000

220.000

0

1

2

3

4

5

6

7

d)Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat,din care

24

-

-

-

-

-

-

- transferuri sau subvenții

25

-

-

-

-

-

-

e) Cheltuieli de protocol

26

40

40

10

10

10

10

f) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

14

80

20

20

20

20

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

11

40

10

10

10

10

h) Tichete de masa

29

-

-

-

-

-

-

i) Alte cheltuieli, din care :

30

-

-

-

-

-

-

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

31

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

32

-

-

-

-

-

2. Cheltuieli financiare

33

-

60.000

10.000

10.000

20.000

20.000

3. Cheltuieli excepționale

34

2.866.802

400

-

-

200

200

III. REZULTAT BRUT -profit (pierdere)

35

82.548

812.825

-300.000

-450.000

762.825

800.00^

IV. FOND DE REZERVA

36

-

-

-

-

-

V. ALTE CELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

37

-

-

-

-

-

-

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

38

13.724

609.619

-

-

9.619

600.000

VII. IMPOZIT PE PROFIT

39

68.824

203.206

-

-

3.206

200.000

VIII. PROFIT DE

REPARTIZAT,din care:

40

-

-

-

-

-

1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care :

41

-

-

-

-

-

- cota managerului la regii autonome

42

-

-

-

-

-

-

2. Vărsăm in te la buget din pro fitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare - dezvoltare.

43

-

-

-

-

-

3. Surse proprii de finanțare, din care:

44

-

-

-

-

-

- cota de participare la profit a administratorilor

45

-

-

-

-

-

-

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea si baza legala), din care:

46

- cota managerului la societa -tile comerciale

47

-

-

-

- dividente cuvenite statului -F.P.S.

48

-

-

-

-

-

- dividente cuvenite altor acționari

49

-

-

-

-

-

-

IX. SURSE DE FINAN -

TARE A INVESTIȚIILOR, din care:

50

6.086.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

1. Surse proprii

51

86.000

-

-

-

-0

1

2

3

4

5

6

7

2. Alocații de la buget

52

6.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

3. Credite bancare:

53

-

-

-

-

-

-

- interne

54

-

-

-

-

-

-

- externe

55

-

-

-

-

-

-

4. Alte surse

56

-

-

-

-

-

-

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

57

6.086.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

1. Investirii, inclusiv investirii in curs la finele anului

58

6.086.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:

59

-

-

-

-

-

-

- interne

60

-

-

-

-

- externe

61

-

-

-

-

XI. REZERVE, din care :

62

-

-

-

-

1. Rezerve legale

63

-

-

-

-

2. Rezerve statutare

64

-

-

-

-

3. Alte rezerve (denumirea si baza legala)

65

-

-

-DIRECTOR ECONOMIC, Ec. DICULESCU DUMITRU

S.C. ECOSAL PREST S.A.

GALAȚI


ANEXA II

la HCL nr.        / Z/.Ofe,


BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE (DETERMINAREA CASH - FLOW) PE ANUL 2001


Cod 02                                                                              - milioane lei -

Explicații

Nr. rând

Corelații cu bilanțul contabil

Total an curent, din care:

Previzi uni trimestrul

I

Previzi uni trimestrul II

Previzi uni trimestrul

III

Previzi uni trimestrul IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

Cifra de afaceri

01

F20 rd.03 col.2

40.285

7.015

8.090

12.590

12.590

+

Producția stocata ±

02

F20 rd. 04 col.2

-

-

-

-

-

+

Producția imobiliara

03

F20 rd. 06 col.2

-

-

-

-

4-

Subvenții de exploatare

04

F20 rd. 08 col.2

-

-

-

-

-

+

Alte venituri de exploatare și provizioane

05

F20rd(09+10) col.2

-

-

-

-

-

=

=

Total venituri din exploatare

06

F20 rd. 11 col.2

40.285

7.015

8.090

12.590

12.590

+

Cheltuieli privind mărfurile prime si materiale consumabile

07

F20 rd.(12+13+

14) col.2

11.517

1.600

2.030

4.167

2.920

+

Energie,combustibil etc

08

F20rd. 15 col.2

3.800

900

1.100

1.250

1.350

4-

Salarii directe

09

F20 rd. 22 col.2

14.390

3.015

3.345

3.680

4.350

+

Alte cheltuieli directe

10

F20 rd.(16+18+

23) col.2

700

150

150

180

220

=

Total cheltiueli variabile

11

F20 rd. 25 coL2

30.407

5.665

6.625

9.277

8.840

Marja bruta (venit din exploatarecheltuieli vabiabile)

12

-

9.878

1.350

1.465

3.313

3.750

4-

Cheltieli fixe cu forța de munca

13

F20 rd.22 col.2

2.920

535

655

770

960

+

Impozite,taxe si varsaminte

14

F20 rd. 19 col.2

2.850

630

690

750

780

4-

Amortizări si provizioane

15

F20 rd. 24 col.2

675

125

150

180

220

4-

Alte cheltuieli fixe

16

F20rd.(121a 16

4-18+23)col.2

2.620

360

420

850

990

-

=

Total cheltuieli fixe

17

F20 rd. 25 col.2

9.065

1.650

1.915

2.550

2.950

Rezultatul din exploatare (+/-)

18

F20 rd.26 sau

27 coL2

813

-300

-450

763

800

Venituri financiare

19

F20 rd.34 col.2

60

10

10

20

20

-

Cheltuieli financiare

20

F20 rd.41 col.2

60

10

10 !

20

20

4-

=

Rezultatul financiar (+/-)

21

F20 rd.42 sau

43 col.2

-

-

-

-

-

4-

Venituri excepționale

22

F20 rd.46 col.2

400

-

-

200

200

-

Cheltuieli exceptionele

23

F20 rd.47 col.2

400

-

-

200

200

+

Rezultatul excepțional

_

24

F20 rde. 48 sau

49 col.2

-

-

-

-

-


- milioane lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

=

Rezultatul brut al exercițiului (+/-)

25

F20 rd.52 sau

53 coL2

813

-300

-450

763

800

-

Impozit pe profit

26

F20 rd.54 col.2

203

-

-

3

200

=

Rezultatul net al exercițiului (+/-)

27

F20 rd. 55 sau

56 coL2

610

-300

-450

760

600

Flux de numerar

28

-

-

-

-

-

-

±

Profit sau piedere

29

F20 rd. 55 sau

56 (s2)

813

-300

-450

763

800

+

Amortizare inclusa in conturi

30

F20 rd.24 col.2

675

125

150

180

220

-

Variația stocurilor(+/-)

31

F10rd.21 (s2-sl)

-40

-10

-10

-10

-10

Variația creantelor(+/-)

32

F10rd.22 la 25

(s2-sl)

-800

-200

-200

-200

-200

+

Variația furnizorilor si clientilor creditori (+/-)

33

FIO rd.(73+74) (s2-sl)

-

-

-

-

-

-

Variația altor elemente de activ (+/-)

34

Din FIO (s2-sl)

+5.000

-

+5.000

-

+

Variația altor active (+./-)

35

Din F10(s2-sl)

+5.000

-

-

+5.000

-

Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)

36

-

648

-385

-510

733

810

+

Sume din vanzare a activelor si mijloacelor fixe

37

F28 din rd. 13

col.2

-

-

-

-

-

-

Achiziții de imobilizări corporale

38

F28 din rd.13 col.2(2)

5.000

-

-

5.000

-

Cheltuieli pentru imobilizări corporale si necorporale executate in regie proprie

39

F28 din rd.13 col.2(2)

-

-

-

-

-

+

Flux de numerar din activitatea de investiții (B)

40

-

5.000

-

-

5.000

-

+

Variația imprumu-turilor (+/-),din care: ♦ Credite pe teren

41

F10rd.72(s2-si)

-

-

-

-

-

+

Scurt de primit

42

-

-

-

-

-

-

4-

♦ Restituiri de credite

- pe termen scurt

43

-

+

♦ Credite pe termen Mediu si lng de primit

44

-

-

■■

-

-

-

♦ Restituiri de credite

- pe termen mediu si lung

45

-

-

-

-

-

4-

Subvenții primite pentru investiții

46

FIO rd.66 col.2

5.000

-

-

5.000

-

+

Dividente de plătit

47

F21 rd.10 col.l

-

-

-

-

-

-t-

=

Flux de numerar din activitatea financiara ££):

48

-

-

-

-

-

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

Disponibilități bănești la inceputul perioadei

49

F10rd.27 la 35 col.l

557

557

172

-338

395

+

Flux de numerar net (A+B+C)

50

-

648

-385

-510

733

810

=

Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei

51

FIO rd.27 la 35 col.2

1.250

172

-338

395

1.2059

DIRECTOR ECONOMIC, Ec. DICULESCU DUMITRU


NOTA:

 • a)  sl = sold la începutul perioadei s2 = sold la sfârșitul perioadei

 • b)  soldurile la sfârșitul perioadei se vor corela cu cele înscrise in anexele la bilanțul încheiat potrivit Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea si centralizarea bilanțurilor contabile ale agentilor economici si CU datele înscrise in bugetul de venituri si cheltuieli.

 • c)  Vezi prevederile din formularul cod 02 din prezentele norme metodologice.


S.C. ECOSAL PREST S.A. GALAȚI

STR. CRISTOFOR COLUMB NR. 14

TELEFON 411197/ FAX 322727

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Cod 04

I. Indicatorii de lichiditate

1. Lichiditatea generala

= Active circulante/Datorii curente

0,61

2. Lichiditatea imediata

= (Active circulante - stocuri)/Datorii curente

0,56

3. Rata solvabilității generale

= Active totale/ Datorii curente

2,09

II. Indicatori de echilibru financiar

1. Rata autonomiei financiare

= Capital propriu/Capital permanent

0,18

2. Rata de finanțare a stocurilor

= Fond de rulment/Stocuri = (Capital permanent imobilizate)/Stocuri

- Active

12,35

3.Rata datoriilor

= Datorii totale/Active totale

0,48

4. Rata capitalului propriu fata de activele imobiliare

= Capital propriu/Active imobilizate

0,14

5. Rata de rotatie a obligațiilor.

= Cifra de afâceri/Media datoriilor totale

4,00

6. Viteza de rotație în zile

= 360/Rata de rotație a obligațiilor

90

m. Indicatori de gestiune

1. Rotatia activelor circulante

= Cifra de afaceri/Active circulante

7,40

2. Viteza de rotație în zile

= 360/Rotația activelor circulante

48,65

3. Rotatia activului total

= Cifra de afaceri/Active totale

2,16

4. Viteza de rotație în zile

= 360/Rotația activului total

166,67

5. Durata medie de recuperare a creanțelor

= Cifra de afaceri/Media creanțelor totale

9,78

6. Viteza de rotație în zile

= 360/Durata medie de recuperare a creanțelor

36,81

IV. Indicatori de rentabilitate

1. Rata rentabilității economice

= Profit brut/Capital permanent

0,46

2. Rata rentabilității financiare

= Profit net/Capital propriu

0,34

3. Rata rentabilității resurselor consumate

= Profit net/Cheltuieli totale

0,02 %

V. Indicatori ai fondului de rulment

1. Fondul de rulment total

= Total active - Active imobilizate

5.443.960

2. Rata profitului brut

= Profit brut/ Cifra de afaceri

2,02


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. DICULESCU DUMITRU

— -            g—


S.C. ECOSAL PREST S.A. GALAȚI               1

Str. Cristofor Columb nr. 14                       HCL nr* /<?/. 2oo/

Telefon 411197/ Fax 322727

PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CĂTRE BUGETUL DE STAT ȘI BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

La 31.12.2000 S.C. ECOSAL PREST S.A. înregistra următoarele plăți restante față de buget:

Bugetul de stat:

-TVA

- Majorări de întârziere pentru TVA

TOTAL

3.215.288 mii lei

5.349.012 mii lei

8.564.300 mii lei

Bugetul asigurărilor sociale

 • - Majorări de întârziere pentru neplata CAS   389.410 mii lei

 • - Majorări de întârziere pentru 5% șomaj        53.196 mii lei

442.606 mii lei

TOTAL GENERAL                   9.006.906 mii lei

în aceste condiții ar fi nerealist să ne propunem un program de lichidare a tuturor datoriilor față de bugetul de stat.

în consecință ne putem propune:

 • 1. Achitarea TVA în mod ritmic începând cu obligațiile aferente lunii iunie 2001.

 • 2. Diminuarea obligațiilor de plată a bazei TVA (debite) prin deducerea TVA aferentă programului de investiții pe anul 2001 respectiv cu 1 miliard.

 • 3. întreprinderea demersurilor necesare pentru obținerea de facilități de plată (scutiri, amânări sau eșalonări) în momentul deblocării acestora de către Ministerul Finațelor Publice și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

 • 4. Condiționat de acordarea unor facilități la plata obligațiilor de bază, ne propunem ca limită maximă a datoriilor față de bugetul de stat nivelul TVA la 31.12.2000 respectiv 3.215.288 mii lei.
  S.C. ECOSAL PREST S.A. GALAȚI

  Str. Cristofor Columb nr. 14

  Telefon 411197/Fax 322727


  PROGRAM DE REDUCERE A CREANȚELOR


  La data de 31.12.2001 S.C. ECOSAL PREST S.A. Galați înregistra creanțe în sumă de 4.947.406 mii lei astfel:

  • - creanțe din active imobilizate (garanții)

  • - furnizori debitori

  7.699 mii lei

  347.079 mii lei


  • -   clienți, în următoarea structură:

  • - asociații de locatari

  • - agenți economici

  • - abonați casnici

  • - Primăria Galați

  • - diverși

  • - debitori diverși

  • - cheltuieli înregistrate în avans

  TOTAL


  974.511 mii lei

  1.296.247 mii lei

  1.090.349 mii lei

  695.619 mii lei

  38.139 mii lei

  4.094.865 mii lei

  447.987 mii lei

  57.475 mii lei

  4.947.406 mii lei


Din analiza acestor creanțe rezultă următoarele posibilități de reducere a creanțelor:

 • a) - lichidarea contului de furnizori - debitori în sumă de 347.079 mii lei prin emiterea facturilor de către aceștia și înregistrarea pe costuri a acestor cheltuieli.

 • b) - diminuarea trimestrială a clienților neîncasați cu 200 milioane lei, astfel încât reducerea anuală a acestora să reprezinte 800 milioane lei.

Aceasta conduce la înregistrarea la finele anului 2001 a unui sold de 3.294.865 mii lei ceea ce reprezintă practic volumul lunar al prestațiilor societății noastre, deci nu vom mai înregistra creanțe restante semnificative

 • c) - asupra creanțelor imobilizate nu se poate acționa întrucât aceasta reprezintă garanții (CA, cenzori și ROMTELECOM).

 • d) - debitorii diverși în sumă de 447.987 mii lei nu pot fi executați întrucât este vorba de fapte penale asupra cărora urmează a se pronunța instanța.

 • e) - cheltuieli înregistrate în avans se vor menține în aceleași limite, reprezentând asigurări auto și abonamente la publicații oficiale.


  D.D./T.G./3 ex.

  16.06.2001


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. DICULESCU DUMITRUINDICATORII DE PERFORMANȚĂ, OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE CUANTIFICA TE PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE PERFORMANTĂ

LA S. C. ECOSAL PRESTS.A. GALA TI f


£ primar 3j


\Q/

Nr. crt.

Indicatorii de performanță

Coef. de pondere

Obiective și criterii cuantificabile privind reducerea creanțelor, plăților restante, pierderilor și creșterea productivității muncii

0

1

3

1.

Productivitatea muncii

0,25

-Creșterea productivității muncii într-un procent superior indicelui de realizare a salariului mediu.

-Creșterea productivității muncii de la 65.572 lei/salariat la 103.310 lei/salariat/an.

2.

Perioada de recuperare a creanțelor

0,20

-Reducerea creanțelor înregistrate de la 4.947.406 mii lei la 3.830.551 mii lei.

o

3.

Perioada de rambursare a datoriilor

0,20

-Reducerea obligațiilor restante înregistrate de la 9.006.906 mii lei la 7.000.000 mii lei.

4,

Reducerea pierderilor înregistrate în anii precedenți (1999)

0,15

-Reducerea cu 610.000 mii lei a pierderilor înregistrate în anul 1999

5.

Gradul de realizare a investițiilor din

surse proprii

0,20

-Realizarea investițiilor conform Planului de investiții aprobat.

100