Hotărârea nr. 183/2001

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la S.C. ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE S.A., a cheltuielilor pentru investitii, a programului de reducere a platilor restante catre bugetul de stat, bugetele asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, de reducere a creantelor restante si pentru reducerea platilor, a indicatorilor de performanta, obiectivelor si criteriilor de performanta

ROMANIA

JUDEȚUL GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 183

din 21 06 2001

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., a cheltuielilor pentru investiții, a programului de reducere a plăților restante către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori, de reducere a creanțelor restante și pentru reducerea plăților, a indicatorilor de performanță, obiectivelor și criteriilor de performanță

Consiliul local al municipiului Galați;

INIȚIATOR: Primarul municipiului Galați

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului Galați;

Având în vedere rapoartele de specialitate ale Direcției Economice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 216/2001;

Având în vedere prevederile HCL nr. 164/2001 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2001;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.616/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;

Având în vedere prevederile art. 38, alin.2, lit.”d” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

In temeiul art.46, alin. 1, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă cheltuieli pentru investiții, pe anul 2001, de la bugetul local, în sumă de 3 300 000 mii lei, cod 63.02.70.

Art.2 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2001, al S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A., conform anexelor I, II și IV , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se aprobă programul de reducere a plăților restante către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alți creditori, de reducere a creanțelor restante și pentru reducerea plăților, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezentă hotărâre.

Art.4- Se aprobă indicatorii de performanță, obiectivele și criteriile de performanță, prevăzute în anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 -Primarul municipiului Galați se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6- Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați Grigore Matei

HOTĂRÂREA ÎNTRUNEȘTE CONDIȚIILE DE LEGALITATE SECRETAR

Grigore Matei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE : CONSILIUL LOCAL GALAȚI

Agentul economic : S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

AGROALIMENTARE S.A GALAȚI

Sediul/adresa : Galați, str.Tecuci, nr.46

Cod fiscal : R 10843605


BUGETUL ACTIVITATII GENERALE


Cod 01

I. VENITURI TOTALE, din care

01

25.774.428

36.239.085

6.797.299

8.480.000

11.061.786

9.900.000 ’

(rd.02+rd. 12 + rd. 13)

1. Venituri din exploatare, din care:

02

25.599.961

35.959.938

6.740.299

8.407.000

10.975.687

9.836.952

a)venituri din activitatea de baza

03

25.009.967

35.015.948

6.500.299

8.138.000

10.744.787

9.632.862

 • b) venituri din alte activitati

 • c) venituri din surse bugetare,

04

589.994

943.990

240.000

269.000

230.900

204.090

din care:

05

-

-

-

-

-

-

-subvenții pentru produse si activitati -subvenții ptr. acoperirea diferente-

06

-

-

-

-

-

-

lor de preț si de tarif;

07

-

-

-

-

-

-

-transferuri

08

-

-

-

-

-

-

-prime acordate de la bugetul de stat

09

-

-

-

-

-

-

-alte sume primite de la bugetul de stat

10

-

-

-

-

-

-


ANEXA I

la HCL nr.183/21.06.2001


INDICATORI

Nr.

Preliminat/

Prevederile

rd.

realizat in

. anului curent

Trimestrul

anul

Total

precedent

.din care:          I

II                III

IV

1

2

o

3

4            5

6            7

8

d)venituri din fonduri speciale

 • 2. Venituri financiare

 • 3. Venituri excepționale

11

12

13

44.905

129.562

71.848

207.299

10.000

47.000

15.000

58.000

26.000

60.099

20.848

42.200

11 CHELTUIELI TOTALE, din care

(rd. 15+rd.33+rd.34)

1. Cheltuieli pentru exploatare, total

14

22.722.842

29.874.263

6.475.553

7.255.501

8.314.009

7.829.200

din care:

15

21.607.172

28.900.758

6.275.048

7.018.501

8.014.009

7.593.200

a) cheltuieli materiale

16

9.982.536

11.283.613

2.776.000

2.747.660

3.186.691

2.573.262

b) cheltuieli cu personalul, din care:

17

10.362.084

13.583.317

2.903.548

3.336.342

3.674.513

3.668.914

salarii brute, din care:

18

7.374.686

9.690.584

2.021.029

2.419.029

2.625.000

2.625.526

salariu brut director general

18’

-

407.373

84.600

102.773

110.000

110.000

contribuție la asigurările sociale de stat

19

2.049.713

2.360.746

587.108

563.857

608.023

601.758

- ajutor șomaj contribuție la asigurările de

20

355.675

520.412

105.351

127.611

143.150

144.300

sanatate,conform Legii nr. 145/1997

- alte cheltuieli cu personalul 2%;

21

523.641

787.120

150.060

170.740

232.490

233.830

3%

c) cheltuieli de exploatare privind

22

58.369

224.455

40.000

55.105

65.850

63.500

amortizarea si provizioanele d) Cheltuieli prevăzute de legea

23

841.478

962.217

232.000

240.017

242.200

248.000

bugetului de stat, din care:

24

-

-

-

-

-

- transferuri sau subvenții

25

-

-

-

-

-

e) Cheltuieli de protocol

26

112.837

115.000

30.000

29.000

30.000

26.000

f) Cheltuieli de reclama si publicitate

27

114.127

171.190

40.000

43.000

43.190

45.000

g) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

194.110

245.421

48.000

56.006

55.415

86.000

h) Tichete de masa

29

-

1.490.000

-

450.000

520.000

520.000

i) Alte cheltuieli, din care:

- taxa pentru activitatea de

30

-

1.050.000

262.500

262.500

262.500

262.500

exploatare a resurselor minerale

- redeventa din concesionarea

31

-

-

-

-

bunurilor publice

32

-

1.050.000

262.500

262.500

262.500

262.500

2. Cheltuieli financiare

53

291.205

448.005

100.005

112.000

125.000

111.000

3. Cheltuieli excepționale

34

824.465

525.500

100.500

125.000

175.000

125.000

III.Rezultat brut ( profit- pierdere)

35

3.051.586

6.364.822

321.746

1.224.499

2.747.777

2.070.800

IV.FOND DE REZERVA

36

152.580

318.240

-

-

-

318.240

V ALTE CHELTUIELI

DEDUCTIBILE STABILITE

-

POTRIVIT LEGII

37

-

-

-

-

-

VI ACOPERIREA PIERDERILOR

-

DIN ANII PRECEDENTI

38

-

-

-

-

-

VII IMPOZIT PE PROFIT

39

878.467

1.643.020

105.560

337.375

730.695

469.390

VIII PROFITUL DE REPARTIZAT,

Din care :

40

2.020.539

4.403.562

-

-

-

-

1.Fondul de participare a salariatilor la

profit, din care :

41

202.054

440.356

-

-

-

-

- cota managerului la regii autonome

42

-

-

-

-

-

-

2.Varsaminte la buget din profitul net al

regiilor autonome si al institutelor

naționale de cercetare -dezvoltare

43

-

-

-

-

-

-

3.Surse proprii de finanțare, din care :

44

939.550

1.981.603

-

-

-

-

- cota de participare la profit a

administratorilor

45

60.616

-

-

-

-

4. Alte repartizări prevăzute de lege

(denumirea si baza legala), din care:

46

878.935

1.981.603

-

-

-

-

- cota managerului la societățile

comerciale

47

-

-

-

-

-

-

- dividente cuvenite statului - F.P.S

48

-

-

-

-

-

-

- dividente cuvenite altor acționari

49

878.935

1.981.603

IX SURSE DE FINANȚARE A

50

21.666.102

12.800.000

1.700.000

2.700.000

5.200.000

3.200.000

INVESTIȚIILOR, din care :

1. Surse proprii

51

4.446.619

9.000.000

1.700.000

2.200.000

2.400.000

2.700.000

2. Alocații de la buget

52

17.219.483

3.000.000

-

500.000

2.000.000

500.000

3.Credite bancare:

53

-

800.000

-

-

800.000

-

interne

54

-

800.000

-

-

800.000

-

externe

55

-

-

-

-

-

-

4. Alte surse

56

-

-

-

-

-

-

X.CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care:

57

21.666.102

12.800.000

1.700.000

2.700.000

5.200.000

3.200.000

1.Investiții, inclusiv investiții in curs la

finele anului

58

21.666.102

12.000.000

1.500.000

2.500.000

5.000.000

3.000.000

2.Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiții:

59

-

800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

- interne

60

-

800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

externe

61

-

-

-

-

-

-

XI REZERVE,

62

152.580

318.240

-

-

-

318.240

Din care :

I.Rezerve legale

63

152.580

318.240

-

-

-

318.240

II.Rezerve statutare

64

-

-

-

-

-

-

III. Alte rezerve ( denumirea si baza legala)

65

_

CONDUCATORUI/COMPARTIMENTULUI

Dl

ec.EU
FINANCIAR CONTABIL,AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

LOCALE GALAȚI ,

Agentul economic : S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A

Sediul /adresa : Galați, str.Tecuci, nr.46

Codul fiscal : R 10843605

Anexa nr. ȚI

la IICL 183/21.06.2001

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Florin liELINTE


BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE ( DETERMINARE CASH- FLOW)

Cod 02                                                                                              - milioane lei-

.EXPLICAȚII

Nr. rd.

Anul precedent

Corelații cu bilanțul contabil

Total an curent, din care:

Previziuni trimestrul

I

Previziuni trimestrul

11

Previziuni trimestrul

III

Previziuni trimestrul

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

Cifra de afaceri

01

25.588.024

F 20 rd.O3

Col. 2

35.015.948

6.500.299

8.138.000

10.744.787

9.632.862

Producția stocata

02

F 20 rd.04

Col.2

-

-

-

-

-

+

Producția imobilizata

03

F 20 rd.06

Col.2

-

-

-

-

-

+

Subvenții de exploafre

04

F 20 rd.08

Col.2

-

-

-

-

-


+

Cheltuieli fixe cu forța de munca

13

2.987.398

F 20 din

rd.22 col 2

3.892.733

882.519

917.313

1.049.513

1.043.388

+

lmpozite,taxe si varsaminte asimilate

14

912.066

F20 rd.19 col.2

3.000.442

750.332

750.100

800.010

700.000

+

Amortizări si provizioane

15

841.478

F 20 rd.24 col. 2

962.217

232.000

240.017

242.200

248.000

+

Alte cheltuieli fixe

16

4.505.938

F 20 din rd.(12 la 16+18+ 23)col.2

3.071.611

380.500

840.506

911.105

939.500

-

=

Total cheltuieli fixe

17

9.246.880

F 20 din rd.25 col.2

11.015.367

2.240.351

2.754.601

3.028.015

2.992.400

Rezultatul din exploata re( +/-)

18

3.992.789

F 20 rd.26 sau 27 col.2

6.683.062

321.746

1.224.499

2.747.777

2.389.040

+

Venituri financiare

19

44.905

F 20 rd.34 col.2

71.848

10.000

15.000

26.000

20.848

Cheltuieli financiare

20

291.205

F20 rd.41 col.2

448.005

100.005

112.000

125.000

111.000


4-

Profit sau pierdere

29

2.173.119

F20 rd.55 sau 56 (s2)

4.345.684

72.681

723.124

1.803.181

1.746.698

+

Amortizare inclusa in costuri

30

841.478

F 20 rd.24 col.2

962.217

232.000

240.017

242.200

248.000

-

Variația stocurilor (+/-)

31

649.732

F 10 rd .2l

(s2-sl)

900.000

175.000

249.000

278.000

198.000

-

Variația creanțelor

32

202.835

F 10rd.22 la 25(s2 -sl)

350.000

89.000

1 15.000

80.000

71.000

+

Variația furnizorilor si clientilor creditori(+/-)

33

584.607

F 10

rd.(73+74) (s2-sl)

400.000

80.000

85.000

115.000

120.000

-

Variația altor elemente de activ(+/-)

34

16.730.168

Din F

10(s2-sl)

17.000.000

4.250.000

4.750.000

5.000.000

3.000.000

+

Variația altor pasive (+/-)

35

15.701.040

Din F 10

(s2-sl)

16.000.000

4.175.000

4.825.000

3.500.000

3.500.000

=

Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)

36

548.295

3.452.901

45.681

759.141

302.381

2.345.698

4-

credite pe termen mediu si lung de primit

44

-

-

-

-

-

-

-

restituiri de credite pe termen mediu si lung

45

-

-

-

-

-

-

-

+

Subvenții primite pentru investiții

46

17.219.483

F 10rd.66 col.2

3.000.000

-

500.000

2.000.000

500.000

+

Dividende de plătit

47

878.935

F21 rd.10 col.l

1.981.603

-

-

-

1.981.603

+

=

Flux de numerar din activitatea financiara(C)

48

17.959.517

-

5.781.603

-

500.000

2.400.000

2.881.603

+

Disponibilități bănești la începutul perioadei

49

383.981

F 10rd.27 la 35 col. 1

486.134

-

-

-

-

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE            ANEXA NR. ™

LOCALE : CONSILIUL LOCAL GALAȚI                     la HCL nr. X/Z» C6 <200^

Agentul economic: S.C ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A

Scdiul/adresa : Galați,str.Tecuci ,nr.46

PRINCIPALII INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI

Cod 04_________________

I.Indicatori de lichiditate

1 .Lichiditatea generala                              5,182 %

 • 2. Lichiditatea imediata                           22,65 %

 • 3. Rata solvabilității generale                       51,82 %

Il.lndicatori de echilibru financiar

l.Rata autonomiei financiare

63,06

%

 • 2. Rata de finanțare a stocurilor

 • 3. Rata datoriilor

11,81

%

4.Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate

90,65

%

5.Rata de rotatie a obligațiilor (Viteza de rotatie in zile)

137

III. Indicatori de gestiune

 • 1. Rotatia activelor circulante

( Viteza de rotatie in zile)

 • 2. Rotatia activului total

( Viteza de rotatie in zile)

 • 3. Durata medie de recuperare a creanțelor

( Viteza de rotatie in zile )                         172

IV. Indicatori de rentabilitate

1 .Rata rentabilității economice

10,26 %

4,48 %


 • 2. Rata rentabilității financiare

 • 3. Rata rentabilității resurselor consumate

 • 4. Punctul critic al rentabilității

 • 5.Nivelul cifrei de afaceri aferent unui profit minim

V.Indicatori ai fondului de rulment

1 .Fondul de rulment total

 • 2. Fondul de rulment permanent

 • 3. Fondul de rulment propriu

 • 4. Necesar de finanțat

 • 5. Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu ( se exprima procentual)

 • 6. Necesarul de fond de rulment

 • 7. Fondul de rulment net global

 • 8. Trezoreria neta

 • 9. Fluxul de lichiditati( cash- flow)


^ROALIMENWAGALAH


GALAȚI -ROMANIA

Strada TECUCI NR. 46

TEL.:    036-411054

FAX:     036-411194
ANEXA 1 PROGRAM ia hol Nr. l3/c2).o6 -2ool de reducere a plăților restante către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, de reducere a creanțelor restante si pentru reducerea pierderilor

La data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli , societatea inregistreaza următoarele datorii :

 • -  la bugetul local - divdende datorate pentru profitul realizat in anul 2000 in suma de 691.041.209 lei pentru care societatea a obtinut prin H.C.L nr. 115/17.05.2001, eșalonarea lor la plata pana in 31.12.2001.

 • -  la bugetul de stat - impozit pentru dividendele datorate pentru anul 2000 in suma de 77.893.468 lei care se va vira la bugetul de stat la data plătii ratei lunare ( conform eșalonării H.C.L 115/17.05.2001, mai sus amintite), dar nu mai târziu de 31.12.2001 pentru tot impozitul aferent dividendelor datorate.

 • -  la bugetele asigurărilor sociale de stat - societatea nu inregistreaza datorii la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

 • -  la bugetele fondurilor speciale - societatea nu inregistreaza datorii la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

 • -  alti creditori - societatea inregistreaza datorii către furnizori in suma de 527.000.000 lei si furnizori pentru investiții in suma de 543.000.000 lei, dar reprezintă datorii curente ale societății ;

 • -  societatea nu inregistreaza pierderi la data intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli;

Pentru perioada următoare se vor intreprinde masuri cu caracter permanent pentru ca astfel de plăti restante sa nu se producă :

 • a) asigurarea resurselor necesare la data când aceste datorii se creaza .

 • b) plata la timp a acestor obligații pentru evitarea producerii de majorări de intarziere si a inregistrarii de obligații restante.


Z|

CONȚABIL SEF, ec.VIORICA SANDU


ANEXA 2

la HCL nr. l&>/ZL0C2ool

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ, OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE CUANTIFICA TE PREVĂZUTE ÎN CONTRACTUL DE PERFORMANȚĂ LA S.C. ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR AGROALIMENTARE S.A.

GALAȚI


Nr.

crt.

Indicatorii de performanță

Coef. de pondere

Obiective și criterii cuantificabile privind reducerea creanțelor, plăților restante, pierderilor și creșterea productivității muncii

0

1

2

3

1.

Productivitatea muncii

0,25

-Creșterea productivității muncii într-un procent superior indicelui de realizare a salariului mediu.

-Creșterea productivității muncii de la 90 mil.lei/salariat/an la 125 mil.lei/salariat/an.

2.

Perioada de rambursare a datoriilor

0,20

-Reducerea obligațiilor restante înregistrate cu 100 mil.lei/lună.

3.

Gradul de utilizare a spațiilor

0,20

-Creșterea gradului de utilizare a spațiilor de la 86% la 90%.

4.

Rata lichidității generale

0,10

-Realizarea unui nivel de peste j 1,5.

5.

Gradul de realizare a investițiilor din surse proprii

0,25

-Realizarea investițiilor conform planului de investiții aprobat.

_

100